Şirket Birleşmesi Nasıl Yapılır?

Şirket Birleşmesi Nasıl Yapılır?

Türk Ticaret Kanununa göre 

Devrolunan şirket birleşmenin tescili için aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur:

Birleşme sözleşmesinin devralan ve devir olunan şirketlerin genel kurullarınca onaylanmasına ilişkin kararların noter onaylı örnekleri.

Birleşme sözleşmesinin bir örneği

Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço.

Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı.

Şirket Birleşmesi Nasıl Yapılır

Şirket Birleşmesi Nasıl Yapılır

Devralan şirket birleşmenin tescili için aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur:

Birleşme sözleşmesinin devralan ve devrolunan şirketlerin genel kurullarınca onaylanmasına ilişkin kararların noter onaylı örnekleri.

Birleşme sözleşmesinin bir örneği.

Birleşme sebebiyle yapılacak sermaye artırımının tescili için gerekli belgeler.

Birleşmenin yeni kuruluş şeklinde yapılması halinde yeni şirketin kuruluş belgeleri.

Birleşmeye katılan şirketlerden her birini, sermayelerinin karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket öz varlıklarının tespitinin ve şayet devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı mal varlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.

Devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan.

Denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından; diğer şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış son bilanço ve gerektiğinde ara bilanço.

Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olunması halinde, bu izin veya uygun görüş yazısı

Türk Ticaret Kanunu’nun 156 ncı maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulle birleşen sermaye şirketlerinde birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmaması halinde, birleşme sözleşmesinin onayına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği yerine yönetim organının birleşmeye  ilişkin kararını noter onaylı örneği müdürlüğe verilir.

Birleşmeye taraf olan bir şirketin, sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararlarla kaybolmuş veya borca batık durumda olması halinde;birleşmeye taraf olan diğer şirketin kaybolan sermayeyi veya borca batıklık  durumunu karşılayacak miktarda serbestçe tasarruf edebileceği öz varlığa sahip bulunduğu ve buna ilişkin tutarların,hesap şekli de gösterilerek doğrulandığı veya belirtilen durumların mevcut olmadığının doğrulandığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu müdürlüğe verilir.

Devrolunan  şirketlerin denetime tabi olması halinde bu rapor, şirket denetçisi tarafından da müdürlüğe verilebilir.

Devrolunan şirket tasfiye halinde ise mal varlığının  pay sahipleri arasında dağıtılmasına başlandığına ilişkin tasfiye memurlarınca hazırlanacak rapor müdürlüğe verilir.

Belirtilen  raporda,alacaklıların  alacaklarının tehlikeye düşmediğinin gösterilmemesi durumunda söz konusu alacakların teminat altına alındığına dair yönetim organı beyanı müdürlüğe verilir.

Birleşmeye taraf olan tüm şirketlerin yönetim organları tarafından, ayrı ayrı ya da birlikte hazırlanan birleşme raporu şirketlerin kayıtlı bulunduğu müdürlüklere verilir. Ancak küçük ve orta ölçekli şirketlerde, birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilmesi halinde ise bu hususun tüm ortaklar tarafından onaylandığına ilişkin belge müdürlüğe verilir.

Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası

 

3 yorum

  1. 2013 itibariyle şirket birleşmesi yapan varmı

  2. şirketlerde birleşme ile ilgili örnek varmı acaba?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas