2014 Haşhaş Kapsülü Ve Tohumu Alımı ve Satımı

2014 Haşhaş Kapsülü Ve Tohumu Alımı Ve Satımı

Haşhaş kapsülü alım fiyatı

MADDE 1- (1) 2013 yılı çizilmemiş haşhaş kapsülü baş alım fiyatı 3,25 TL/kg’dır. Buna ilişkin alım ve uygulama esasları Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) tarafından belirlenir.

2014 yılı mahsulü haşhaş kapsülü alımı

MADDE 2- (1) 2014 yılı için haşhaş kapsülü fiyatları ilan edilinceye kadar TMO tarafından yeni mahsul, 2013 yılı fiyat ve şartlarıyla satın alınır ve daha sonra fiyat farkı meydana geldiği takdirde bu miktar üreticiye ayrıca ödenir.

Haşhaş tohumu alımı ve satımı

MADDE 3- (1) TMO, haşhaş tohumunun alımı ve satımına ilişkin fiyat ve miktar ile uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.

Malzeme temini, ithalat ve sözleşmeli ekim

MADDE 4- (1) TMO;

a)    Haşhaş ekim, üretim, kontrol, kapsül alım, depolama, muhafaza, sevk ve imalat işlemlerinin modernizasyonu için gerekli tarımsal ve teknolojik araştırma geliştirme çalışmalarını yapmak, uygulamak ve diğer işlemleri yapmak için ihtiyaç duyulan her türlü malzeme, demirbaş, eşya, araç ve gereçleri satın almaya, kiralamaya, gerektiğinde ithal etmeye, geçici veya daimi işyeri açmaya, kapatmaya, depo ve arazi kiralamaya,

b)  Haşhaş ve alkaloid konulan gereği ihtiyaç duyulan tohumluk, cihaz, ekipman, yedek parça, kimyasal madde ve ikmal malzemelerini FOB/FOT veya C+F şekli ile ithal etmeye,

c)   Kaliteli ürün elde edilmesi ve ürün çeşitlendirilmesini sağlamak amacıyla gerektiği takdirde üreticilerle sözleşme yapmaya, ekim bölgesi dışında da sözleşmeli çiftçi yoluyla tohumluk ve alkaloidlerce zengin diğer çeşitleri üretmeye, tohumluk üretiminde seleksiyondan dolayı oluşabilecek verim kaybını karşılamaya,

ç) Kaliteli ürün elde edilmesini sağlamak amacıyla ekim izni verilen alanlarda TMO tarafından üretilmiş tohumlukları kullandırmaya, gerektiği takdirde üreticiye bedelsiz tohumluk dağıtmaya, avans (gübre, çapa, seyreltme, sulama, hasat vs. işlemler için) vermeye, haşhaş ekiminde münavebe sistemini uygulamaya,

d)   Gerektiğinde gıda ve süs bitkisi amacıyla haşhaş ekimi yaptırmak üzere üreticilerle sözleşme yapmaya,

yetkili kılınmıştır.

Görev zararı ve hesaplama yöntemi

MADDE 5- (1) Haşhaş ekimim teşvik edici tedbirlerin alınması, kaliteli ürün yetiştirilmesi için yapılan ıslah çalışmaları, tohumluk üretimi, kapsülün muhafazası ve depolanması ile satın alınan ürünlerin değerlendirilmesindeki maliyet artışları dikkate alınarak, TMO tarafından haşhaş kapsülü ve kapsülden elde edilen morfin ve türevleri ile haşhaş tohumunun iç ve dış satışlarından, tohumluk üretim ve dağıtımından doğabilecek zararlar görev zararı sayılır ve Hazinece karşılanır.

(2)  Bu Karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görev zararları, TMO tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine Müsteşarlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenir.

(3)    Bu Karar kapsamında doğan görev zararları, TMO’nun muhasebe kayıt ve belgeleri esas alınarak, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde öngörülen usule uygun olarak incelenir. İnceleme sonucunda hesaplanan görev zararı bedeli ile Hazine Müsteşarlığı bütçesinden yapılmış bulunan ödemeler arasında fark bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirir. Ancak, TMO tarafından yapılan talebin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ve işlemlere ilişkin tutarları da içerdiğinin tespiti hâlinde, bu belge ve işlemlere ilişkin olup Hazine Müsteşarlığı tarafından TMO’ya ödenmiş bulunan tutar, söz konusu ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilir.

(4) Bu Karar kapsamında doğan görev zararı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde yer alan hükümler dikkate alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.

a)  Satılan malın maliyeti belirlenir.

b)   Satışı yapılan ürüne isabet eden pazarlama satış dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve araştırma-geliştirme giderleri belirlenir. Görev zararı uygulaması ile ilgisi olmayan gider kalemleri (lojmanlara ait bakım onarım, yangın sigorta fonu, emlak vergisi, amortisman ve kira giderleri dâhil her türlü giderler ile sosyal binalar amortismanı, spor salonu bakım onarım giderleri dâhil her türlü sosyal tesis ve bina giderleri) hesaplamalarda dikkate alınmaz.

c)    (a) bendi uyarınca satılan malm maliyeti hesaplanırken, TMO tarafından ürün alımlarının finansmanı amacıyla kullanılan kredilere ilişkin finansman giderleri (kur farkları, faiz ve komisyon giderleri), incelemeye konu dönemdeki tüm ürünlerin stok ve satış maliyetlerinde dikkate alınır. Söz konusu kredilere ilişkin lehte kur farkı oluşması halinde, bu tutar dönemin toplam finansman giderlerinden mahsup edilir. Mahsup işleminden sonra dahi lehte kur farkı kalmış ise, kalan tutar incelemeye konu dönemdeki tüm ürünlerin stok ve satış maliyetlerinin hesaplanmasında dikkate alınır.

ç) (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca belirlenen toplam tutara, bu tutarın %10’u kadar mahrum kalman kâr payı eklenir.

d) Görev zararına konu ürünlerin satışından elde edilen hâsılat belirlenir.

e)  Ürün alımlarının finansmanı amacıyla kullanılan kredilerden, ürün alım ödemelerine kadar geçen sürede elde edilen faiz gelirleri ve kambiyo kârları, aynı dönemde görev zararı doğuran satışlardan elde edilen hâsılatın toplam satış hâsılatına oranında (d) bendi uyarınca hesaplanan hâsılata eklenir.

f) (e) bendi kapsamında hesaplanan toplam tutar ile (ç) bendi kapsamında hesaplanan tutar arasındaki olumsuz fark görev zararı olarak belirlenir.

Finansman temini

MADDE 6- (1) TMO’nun haşhaş kapsülü alımı için gerek duyacağı finansman, bütçeye konulan ödenekten yapılacak aktarımlar ve iç veya dış kredi temini suretiyle karşılanabilir. TMO’nun bu kapsamda yurt içinden veya yurt dışından kullanacağı döviz ya da TL cinsi kredileri üzerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmaz. Söz konusu krediler nedeniyle bankaların lehe aldıkları paralar % 1 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.

(2) TMO tarafından kredi temini için yapılacak “alım garantili satış” ve benzeri finansman tekniklerinin uygulanmasında belirlenen alım satım şartları aranmaz. Bu işlemlerden doğan alım satım farkları, vergiler ve benzeri yükümlülükler borçlanma maliyeti olarak kabul edilir.

Haşhaş ekimi yapılacak il ve ilçeler

MADDE 7- (1) 2013 yılı sonbaharından itibaren Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Denizli, İsparta, Kütahya, Tokat, Uşak illerinin tamamı ile Balıkesir İlinin Balya, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Kepsut, Savaştepe ve Sındırgı ilçeleri, Eskişehir İlinin Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyiizü, Han, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçeleri, Konya İlinin Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçeleri, Manisa İlinin Merkez, Demirci, Gördes, Köprübaşı, Kula, Sarıgöl ve Selendi ilçelerinde izin belgesi karşılığında haşhaş ekimi ve çizilmemiş haşhaş kapsülü üretimi serbesttir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 8- (1) 25/7/2012 tarihli ve 2012/3544 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımlandığı tarih itibarıyla henüz tamamlanmamış olan 2013 yılı ve daha önceki yıllara ilişkin görev zararı incelemelerinde bu Kararın 5 inci maddesinde yer alan usul ve esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Karar 1/7/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan müştereken yürütür.

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas