2014 Tatlandırıcı Tebliği

2014 Tatlandırıcı Tebliği

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/4)

İthalat işlemleri

MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen eşyanın; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Şeker Kurumunun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

G.T.İ.P Madde İsmi
2924.29.98.00.32

2924.29.98.00.34Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

Neotam 2925.11.00.10.00Sakkarin 2925.11.00.20.11Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin) 2925.11.00.20.19Sakkarinin diğer tuzları 2929.90.00.00.13Sodyum siklamad 2929.90.00.00.14Kalsiyum siklamad 2929.90.00.00.17Siklamik asit 2932.19.00.00.11Sukraloz 2934.99.90.90.14Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)one-2,2-dioksit potasyum tuzu) 2934.99.90.90.21Aspartam asesülfam tuzu 2938.90.90.90.14

2938.90.90.90.15Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)

Steviol glikozitler 3504.00.90.00.11Thaumatine 3824.90.97.90.61Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

Diğer hükümler

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulanİthalat Rejimi Kararı ve 31/12/1995 tarihli ve 22510 mükerrer  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Yönetmeliği ile ithalata ilişkin diğer mevzuatın uygulanmasını engellemez.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Kaynak:Resmi Gazete Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas