2014 TPE Ücretleri

2014 TPE Ücretleri

2014 TPE ücretleri

Türk Patent Enstitüsünden:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE 2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2014/1)

MADDE 1- (1) Türk Patent Enstitüsünün (TPE) vereceği hizmetler karşılığında ödenecek TPE ücretlerinin türü ve tutarı, ekli 1,2, 3, 4 ve 5 sayılı cetvellerde gösterilmiştir. TPE ücretlerine, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 8 sayılı tarifesinin 1/2. 1/3, 1/4, 1/5 ve 1/6 nolu sütunlarında gösterilen Harçlar ve Katma Değer Yergisi dahil değildir. Talep edilen hizmetle ilgili olarak ödenecek toplam ücret, TPE ücretine KDV ve varsa harç ilave edilerek hesaplanır.

(2)   15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri kapsamında elektronik ortamda yapılan patent ve faydalı model başvurularında 10 TL, yıllık ücret işlemlerinde 10 TL, marka başvurularında 20 TL, marka tescil belgesi düzenleme noksan tamamlama işlemlerinde 10 TL ve endüstriyel tasarım başvurularında 30 TL toplam ücretten indirilir.

(3)   Bu Tebliğ, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2- (1) 24/6/1995 tarihli ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/6/1995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklim Gösterir Yönetmelik, 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte belirlenmiş olan süreler içinde, bir işlemle ilgili ücretin ödenmemesi halinde, başvuru geri çekilmiş sayılır.

(2)    24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süreler içinde, bir işlemle ilgili ücretin ödenmemesi halinde, işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.

(3)  22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun ve 30/12/2004 tarihti ve 25686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklim Gösterir Yönetmelikte belirtilen ücretin ödenmemesi halinde, talep yapılmamış sayılır.

MADDE 3- (1) Patent ve faydalı model başvurulan için, yurtdışındaki araştırma ve inceleme kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması durumunda söz konusu kuruluşlara ödenecek ücret ve ödeme şekli, Türk Patent Enstitüsü ve uluslararası kuruluşlar arasındaki çalışma protokolleri hükümleri çerçevesinde yürütülür. Ödeme, Katma Değer Vergisi de eklenerek, ilgili döviz cinsinden yapılır.

(2) Patent, faydalı model ve entegre devre topografyalarına ilişkin işlemlerle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutan 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

PATENTLER:

Patent Başvuru Ücreti:           Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

1 ila 8 ve Daha Fazla Rüçhan Hakkı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Talebi Ücreti:        Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini

Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Ücreti:           Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki ücreti,

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Ücreti:            Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki ücreti,

Avrupa Patentinin İtiraz Sonucu 9/1/2001 tarihli ve 24282 sayılı Resmî Gazete’de Değişen Fasikül Yayın Ücreti:                                               yayımlanan Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili

Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca, Avrupa Patent Sözleşmesinin 99 uncu maddesine göre yapılan itiraz sonucunda değişen şekliyle verilen Avrupa patentlerinin ilan edilmesi için söz konusu Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca ödenmesi gereken ücreti, Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Fasikül Yayın Ücreti:                                    Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini

Gösterir Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca, Avrupa patenti veya başvurusu sahibi tarafından verilen düzeltilmiş Türkçe çevirinin yayımı için ödenmesi gereken ücreti, Üçüncü Kişilerce Talep Edilen                                               Üçüncü kişiler tarafından yapılan araştırma ve

Değerlendirme Ücreti:           yenilik değerlendirmesi faaliyetim içeren talepler

için ödenmesi gereken ücreti, Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:        Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendindeki ücreti, Ek Süre Talebi Ücreti :         Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin 60 meı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki ve 51 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti, Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Ücreti:      Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini

Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

Patent Belgesi Düzenleme Ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

 

Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti:

Devir İşlemi Kayıt Ücrcti:

Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:

Birleşme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Kayıt Ücreti:

Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti:

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

Rehin/Teminat İşlemi Kayıt Ücreti:

Unvan veya Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti:

Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti:

Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:

Patent Dosyalarının İncelenmesi

Hükmünde Kararnamenin 60 inci maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki. Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 124 üncü maddesindeki, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti. Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendindeki ve beşinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti.

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ve dördüncü fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki ve 40 mcı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki ücreti, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

 

Ücreti (Her Dosya İçin):        Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini

Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki ücreti, Patent Başvurusunun Faydalı Model Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Belgesi Başvurusuna Dönüştürme Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Talebi Ücreti:       Gösterir Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci

fıkrasındaki ücreti,

Mücbir Sebep Ücreti:             Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin 134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti, Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

2. ila 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti:         Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

Patent İşbirliği Antlaşması Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Başvurunun Ücreti:  Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü

fıkrasındaki ücreti,

Patent İşbirliği Antlaşması Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü Ücreti:           fıkrasındaki ücreti,

Patent İşbirliği Antlaşması Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 17.1 Kapsamında Kabul Ofisi Olarak inci maddesinin (b) fıkrasındaki ücreti, Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

Avrupa Patenti İstemleri Yayım Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Ücreti: Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini

Gösterir Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki ücreti, Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti: Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa

Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Çevirisi için Ek Süre Ücreti:   Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini

Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki ücreti,

Patent İşbirliği Antlaşması Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 49.6

Kapsamında Başvuru Yapma nci maddesindeki ücreti,

Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre

Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal

Safhaya Giren Başvurular İçin):

Patent Başvuruları İçin TPE Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Bünyesinde Araştırma Raporu Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Hazırlanması Ücreti:            Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci

fıkrasındaki ücreti,

Patent Başvurulan İçin TPE  Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Bünyesinde İnceleme Rapora            Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklim

Hazırlanması Ücreti:              Gösterir Yönetmeliğin 32 ncİ maddesindeki ücreti,

Araştırma Raporu TPE Bünyesinde  Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin            Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini

TPE Bünyesinde İnceleme Raporu   Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti, Hazırlanması Ücreti:

Patent Başvuruları İçin TPE  Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Bünyesinde 2, ve 3. İnceleme Raporu Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini

Hazırlanması Ücreti:              Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

FAYDALI MODELLER:

Faydalı Model Başvuru Ücreti:         Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

1 ila 8 ve Daha Fazla Rüçhan Hakkı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Talebi Ücreti:        Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini

Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Ücreti:           Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki ücreti,

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklim Ücreti:            Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü

fıkrasındaki ücreti,

Ek Süre Talebi Ücreti:           Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin 162 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ve Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 29 uncu ve 50 nci maddelerindeki ücreti, Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Ücreti:            Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklim

Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti.

Faydalı Model Belgesi Düzenleme Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Ücreti:         Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini

Gösterir Yönetmeliğin 50 nci maddesindeki ücreti, Devir İşlemi Kayıt Ücreti:                                              Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti, Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:            Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti, Birleşme veya Ayni Sermaye Koyma Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Borcu Kayıt Ücreti:   Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini

Gösterir Yönetmeliğin 37 nei maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti, Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Ücreti:          Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini

Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti, Rehin/Teminat İşlemi Kayıt Ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendindeki ve beşinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

Unvan veya Nevi Değişikliği Kayıt Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Ücreti:        Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini

Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ve dördüncü fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

Kullanım Belgesinin veya Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Kullanılmama Nedenini Gösteren Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Belgenin Kayıt Ücreti:         Gösterir Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci

fıkrasındaki ve 40 mcı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Düzenleme Ücreti:                                               Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini

Gösterir Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki ücreti, Faydalı Model Dosyalarının Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin): Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini

Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki ücreti, Faydalı Model Başvurusunun Patent Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Başvurusuna Dönüştürme Talebi Hükmünde Kararnamenin 167 nci maddesinin ikinci Ücreti:      fıkrasındaki ve Patent Haklarının Korunması

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 l/A maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti, Mücbir Sebep Ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin 134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti, Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

2. ila 10.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

 • Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:     Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklim Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendindeki ücreti,

ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI:

 • Entegre Devre Topografya Başvuru Entegre Devre Topografyalarının Korunması Ücreti:        Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

 • TPE Kararlarına İtiraz İnceleme Entegre Devre Topografyalarının Korunması Ücreti:  Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki

ücreti,

 • Entegre Devre Topografya Tcscil 5147 sayılı Entegre Devre Topografyalarının Belgesi Düzenleme Ücreti:  Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin

ikinci fıkrasındaki ücreti,

 • Adres Değişikliği Kayıt ve Yayın Entegre Devre Topografyalarının Korunması Ücreti:           Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

 • Unvan Değişikliği Kayıt ve Yayın Entegre Devre Topografyalarının Korunması Ücreti:          Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

 • Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayın Entegre Devre Topografyalarının Korunması Ücreti: Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

 • Devir İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti: Entegre Devre Topografya!arının Korunması

Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

 • Birleşme veya Ayni Sermaye Koyma Entegre Devre Topografyalarının Korunması Borcu Kayıt Ücreti:  Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

 • Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Entegre Devre Topografyalarının Korunması Yayın Ücreti:      Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki ücreti,

 • Lisans İşlemi Kayıt vc Yayın Ücreti: Entegre Devre Topografyalarının Korunması

Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

 • Rehin işlemi Kayıt ve Yayın Ücreti: Entegre Devre Topografyalarının Korunması

Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki ücreti,

 • Entegre Devre Topografya Tescil Entegre Devre Topografyalarının Korunması Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti: Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki ücreti.

 • Entegre Devre Topografya Tescil Entegre Devre Topografyalarının Korunması Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti: Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

 • Entegre Devre Topografya Sicil Entegre Devre Topografyalarının Korunması Sureti Düzenleme Ücreti:                                            Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

 • Entegre Devre Topografya Zorunlu Entegre Devre Topografyalarının Korunması Lisans Talep Ücreti: Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 26 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti

ifade eder.

MADDE 4- (1) Coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili başvurular için; konu hakkında uzman olan bir veya birden fazla kamu kuruluşu, üniversite veya tarafsız özel kuruluşların hizmetlerinden yararlanılması durumunda, söz konusu kuruluşların hizmetlerinden dolayı alacakları ücret ile birlikte 2 sayılı cetvelin 2.02.02 nci sırasında belirtilen ücret başvuru sahibi tarafından, itiraz dolayısıyla yaptırılan incelemelerde ise 2 sayılı cetvelin 2.02.04 üncü sırasında belirtilen ücret itiraz sahibi tarafından TPE’ye ödenir, ilgili kuruluşlara yapılacak ödemeler TP E tarafından yapılır.

(2) 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte öngörülen coğrafî işaret başvurularından menşe adı olanlar, Resmî Gazete ile coğrafi işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede, coğrafi işaretin ait olduğu üretim alanının birden fazla ili kapsaması durumunda ise, coğrafi işaretin kapsadığı bütün illerde yayımlanan yerel gazetelerden birinde; mahreç işareti olanlar ise, menşe adlar için geçerli olan Resmî Gazete ve yerel gazete ilanına ek olarak, başvurunun gazetede ilan edildiğine ilişkin bilgi ilanı, yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük iki gazeteden birinde yayımlanır. Yayıma ilişkin her türlü masraf başvuru sahibi tarafından, TPE’ye ödenir.

(3) Markalara ve coğrafî işaretlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 2 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

• Tek Sınıflı Ücreti:

Marka

Marka Ücreti:

Başvurusu

Marka Yemleme Ücreti:

MARKALAR:

Başvuru 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki ücreti, Ek Sınıf 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 16 nci maddesindeki ve 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti, Koruma Süresi Sona Eren Marka 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Yenileme Ücreti:   Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair

Yönetmeliğin 16 nci maddesindeki ve 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki (b) bendindeki ücreti,

Marka Tescil Belgesi Düzenleme 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Ücreti:      Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair

Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti, Marka Tescil Belgesi Sureti 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Düzenleme Ücreti:            Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair

Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

Marka Sicil Sureti Düzenleme 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Ücreti:           Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair

Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

Devir – Kısmi Devir İşlemi Kayıt 556 Sayılı Markalarm Korunması Hakkında Kanun Ücreti:      Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair

Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendindeki ücreti, Birleşme veya Ayni Sermaye 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kaııun Koyma Borcu Kayıt Ücreti: Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair

Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendindeki ücreti, Miras Yoluyla İntikal İşlemi 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Kayıt Ücreti:                                         Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair

Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendindeki ücreti, Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Ücreti:                                         Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair

Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti: 556 Sayılı Markalara Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

Sınıflandırma Listesi Düzenleme 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Ücreti:      Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair

Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

Rüçhan Hakkı Belgesi     556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun

Düzenleme Ücreti :          Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair

Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti, TPE Kararlarına İtiraz Ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 36 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti, Resmi Marka Bülteninde 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Yayımlanan  Marka Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair

Başvurularına İtiraz Ücreti: Yönetmeliğin 36 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti, Marka Bilgilerine İlişkin Resmi 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Yazı Düzenleme Ücreti:         Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair

Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

Madrid Protokolü Uyarınca 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Uluslararası Marka Başvuru- Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair sunun WIPO’ya Bildirilmesi Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) Ücreti:   bendindeki ücreti,

Madrid Protokolü Uyarınca 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Sonraki Belirleme ve Diğer Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Taleplerin WIPO’ya Bildirilmesi Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) Ücreti:   bendindeki ücreti,

Madrid Protokolü Uyarınca Yer 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Değiştirme ve Dönüştürme Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Ücreti:        Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)

bendindeki ücreti,

Marka Başvurusu Bölünme 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Ücreti:   Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair

Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

Hata Düzeltme Ücreti:    556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

Adres Değişikliği Kayıt Ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

COĞRAFİ İŞARETLER:

Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti: 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

Başvurulara İnceleme İçin İlgili 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti: Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 6 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti, İtiraz İnceleme Ücreti:       555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklim Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti, İtirazın İnceleme İçin İlgili 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti: Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti

 • Coğrafi İşaret Tescil Belgesi 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti: Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki ücreti,

 • Coğrafi İşaret Tescil Belgesi 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Sureti Düzenleme Ücreti:  Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (b) bendindeki ücreti,

 • Coğrafi İşaretin Türkiye’de 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Tescilli Olduğuna Dair Avrupa Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Birliğine veya Diğer Ülkelere Yönetmeliğin 10 uncu ve 12 nci maddelerindeki ücretleri, Verilmek İçin Belge Düzenleme

Ücreti:

 • Coğrafi İşaret Sicil Sureti 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Düzenleme Ücreti:  Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 12 nci maddesindeki ücreti

ifade eder.

MADDE 5- (1) Endüstriyel tasarımlara ilişkin işlemlerle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 3 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

 • Tasarım Tescil Başvuru Ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

 • İlave Her Tasarım İçin Tasarım Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Tescil Başvuru Ücreti:  Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

 • Siyah-Beyaz Yayım Ücreti (Her Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Bir 8×8 cm. Alan İçin):   Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

 • Renkli Yayım Ücreti (Her Bir 8×8 Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun cm. Alan İçin):  Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

 • Yayım Erteleme Talebi Ücreti Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun (Her Bir Tasarım İçin):  Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

 • Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Tasarım İçin): Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarındaki ücreti,

 • Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Her Bir Tasarım İçin):  I lükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarındaki ücreti,

 • 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Başvuru Ücreti (Tek Tasarım Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir İçin):       Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki

ücreti,

6 Ay Süre Uzatımı ile Yemleme Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Başvuru Ücreti (îlave Her Bir Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Tasarım İçin):         Yönetmelik Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci

fıkrasındaki ücreti.

Düzeltme Sicil Kayıt İlan Ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 21 inci maddesinde ücreti, Devir İşlemi Kayıt Ücreti:     Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

Lisans Kayıt ve Lisans Yemleme Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Ücreti: Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Kayıt Ücreti:          Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki ücreti, Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendindeki ücreti, Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendindeki ücreti, Birleşme veya Ayni Sermaye Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Koyma Borcu Kayıt Ücreti: Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti, Tescil Belgesi Sureti veya Sicil Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Sureti Düzenleme Ücreti:      Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ve 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

Rüçhan Hakkı Belgesi Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Düzenleme Ücreti           Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun (Her Bir Tasarım İçin):                                         Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

Rehin İşlemleri Kayıt ve Yayım Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Ücreti:  Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir

Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

• Adres Değişikliği Kayıt Ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklim Gösterir Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendindeki ücreti

ifade eder.

MADDE 6- (1) Resmi Marka Gazetesi ile Resmi Marka Bülteni ve CD’si, Resmi Patent Bülteni ve CD’si, Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni ve CD’si abonelikleri 1 Ocak – 31 Aralık dönemi için yapılır. Dönem içinde abone olacakların aboneliği, aboneliğin yapıldığı tarih ile 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi kapsar.

(2) Yayınların ücreti, satışın yapıldığı yıl için belirlenmiş olan ücrettir.

(3)   Enformasyon ve dokümantasyon hizmetleriyle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 4 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

 


 

Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti (Fonetik ve Detaylı):

• İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti:

Unvana Göre Marka Araştırma Ücreti:

Unvana Göre Tasarım Araştırma Ücreti:

Unvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti:

* Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti;

Marka olabilecek bir kelimenin, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasındaki sınıflardan birisi için yapılacak benzerlik araştırması ücretini,

Marka olabilecek bir kelimenin, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasındaki sınıflardan birden çoğu için yapılacak benzerlik araştırması ücretini, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmimde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi adına tescilli veya başvurusu yapılmış markanın olup olmadığının, var ise kaç tane olduğunun araştırması ücretini,

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi adına tescilli veya başvurusu yapılmış tasarımın olup olmadığının, var ise kaç tane olduğunun araştırılması ücretini,

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi adına tescilli veya başvurusu yapılmış patent/faydalı model olup olmadığının, var ise kaç tane olduğunun araştırılması ücretini,

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklim Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre verilen anahtar kelime veya bilgilere göre Türk patentlerinin veri tabanında yapılan sorgulama ile patent dokümanlarının yeni olup olmadığı hakkında yapılan ön araştırma ücretini,

 

Patent Ön Araştırma         Avrupa Patent Ofısi’nin (EPO) patent veri tabanlarından

(EPOQUE’li) Ücreti:         yapılan sorgulama ile patent dokümanlarının yeni olup

olmadığı hakkında yapılan araştırma ve/veya ön araştırma raporları ücretini,

Patent Sureti Ücreti (Onaysız): Patent tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin ücretini, Faydalı Model Sureti Ücreti                                          Faydalı model tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin

(Onaysız):                          ücretim,

Resmi Marka Bülteni Ücreti:            556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki bültenin ücretini, Resmi Marka Bülteni CD Ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki bültene ait CD’nin ücretini,

Tasarım Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanım Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki bültenin ücretini, Tasarım Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki bültene ait CD’nin ücretini,

Resmi Patent Bülteni Ücreti:            Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin Uygulama Şeklim Gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki bültene ücretini,

Resmi Patent Bülteni CD Ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki bültene ait CD’nin ücretini,

Resmi Marka Gazetesi Ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki Resmi Marka Gazetesinin ücretini,

Resmi Marka Gazetesi CD Ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kamın

Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki Resmi Marka Gazetesine ait CD’nin ücretim, Resmi Marka Gazetesi        556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun

(Özel Sayı) Ücreti:            Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair

Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki Resmi Marka Gazetesinin Koruma işaretleri ve Tanınmış Markaların yayımlandığı özel sayısının ücretini, TPE ve Sınai Mülkiyet Haklan Türk Patent Enstitüsünün kuruluşu ile tescil edilen Sınaî Mevzuatı Ücreti:      Mülkiyet Hakları konusundaki kanun, kararname ve

yönetmeliklerle, konu ile ilgili uluslararası anlaşmaların yer aldığı değişken sayfalı kitabın ücretini,

Resmi Endüstriyel Bülteni Ücreti:Resmi Endüstriyel Bülteni CD Ücreti:

Diğer Kitap Satışları Ücreti:  TPE’nin yayımladığı, Marka Tescilinin Temel İlkeleri ve

Uygulamaları kitabı ve benzeri yayımların ücretini

ifade eder.

MADDE 7- (1) Patent ve marka vekilliği işlemleriyle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 5 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

 


 

 • Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:
 • Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:
 • Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:
 • Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yemleme Ücreti:
 • Marka veya Patent Vekilliği Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi Ücreti:
 • Patent Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti:
 • Marka Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti:

ifade eder.

Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendindeki ücreti,

Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendindeki ücreti,

Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki ücreti,

Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki ücreti,

Marka ve Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavında başarılı olan ve ilgili vekillik siciline kaydım yaptıran vekile Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince verilen belgenin yeniden düzenlenmesinin istenilmesi halinde gerekli olan ücreti, Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti

 


 

MADDE 8- (1) Ücret ödemeleri, Enstitünün internet sayfasında duyurulan Enstitü hesaplarından birine yapılarak, ödemeye ilişkin dekont dilekçe ekinde Enstitüye verilir.

MADDE 9- (1) 3/1/2013 tarihli ve 28517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2013/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

 

1 SAYILI CETVEL 

PATENT

Hizmetin Türü

Patent Başvuru Ücreti: Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (1 Rüçhan) Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (2 Rüçhan) Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (3 Rüçhan) Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (4 Rüçhan) Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (5 Rüçhan) Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (6 Rüçhan) Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (7 Rüçhan) Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (8 ve Daha Fazla Rüçhan):

Yabancı Dilde Yerilen Tarifnamenin Türkçe

Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe

Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:

Avrupa Patentinin İtiraz Sonucu Değişen Fasikül

Yaym Ücreti:

Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Fasikül Yaym Ücreti:

Üçüncü Kişilerce Talep Edilen Değerlendirme Ücreti:

Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:

Ek Süre Talebi Ücreti:

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

Patent Belgesi Düzenleme Ücreti:

Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti:

Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:

Birleşme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Kayıt

Ücreti:

Tutar

254,24 TL 16,95 TL 63,56 TL 13,90 TL 152,29 TL 152,29 TL 262,46 TL 1,19 TL296,61 TL

33,90 TL 194,66 TL 203,14 TL 42,37 TL

50,59 TL

25,17 TL

8,47 TL

29,66 TL

Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti: Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti: Rehin/Teminat İşlemi Kayıt Ücreti: Unvan veya Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti: Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti: Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti: Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):

Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret:

Patent Başvurusunun Faydalı Model Belgesi Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti: Mücbir Sebep Ücreti:

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)m %50’si Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)ın %25’i

 1. Yıl                                                                  Sicil Kayıt Ücreti:           76,02 TL
 2. Yıl                                                                  Sicil Kayıt Ücreti:           84,49 TL
 3. Yıl                                                                  Sicil Kayıt Ücreti:           97,20 TL
 4. Yıl                                                                  Sicil Kayıt Ücreti:           186,19 TL
 5. Yıl                                                                  Sicil Kayıt Ücreti:           203,14 TL

7. Yıl Sicil Kayıt Ücreti:                                                           262,46 TL

 1. Yıl                                                                  Sicil Kayıt Ücreti:           275,17 TL
 2. Yıl                                                                  Sicil Kayıt Ücreti:           296,36 TL
 3. Yıl                                                                Sicil Kayıt Ücreti:           351,44 TL 11 .Yıl Sicil Kayıt Ücreti:         402,29 TL
 4. YÜ                                                                Sicil Kayıt Ücreti:           487,03 TL
 5. Yıl                                                                Sicil Kayıt Ücreti:            580,25 TL

14. Yıl Sicil Kayıt Ücreti:                                                         677,71 TL

 1. Yıl                                                                Sicil Kayıt Ücreti:            792,12 TL
 2. Yıl                                                                Sicil Kayıt Ücreti:            910,76 TL
 3. Yıl                                                                Sicil Kayıt Ücreti:            1.020,93 TL
 4. Yıl                                                                Sicil Kayıt Ücreti:            1.139,58 TL
 5. Yıl                                                                Sicil Kayıt Ücreti:            1.266,69 TL
 6. Yıl Sicil Kayıt Ücreti: 1.402,29 TL Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti: Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal

Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre                        254,24 TL Ücreti:

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi

Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı                                     25,42 CHF

Belgesi Düzenleme Ücreti:

Avrupa Patenti İstemleri Yayım Ücreti:                                            423,73 TL

Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti: 593,22 TL Avrapa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti:

Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin):

Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde Araştırma                                  ^54 24 tl

Raporu Hazırlanması Ücreti:                                                                 ‘

Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde İnceleme                                     24 XL

Raporu Hazırlanması Ücreti:               ‘ Araştırma Raporu TPE Bünyesinde Düzenlenmiş

508,47 TL

381,36 TL

847,46 TL

1,75 TL

Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde İnceleme 169,49 TL Raporu Hazırlanması Ücreti: Patent Başvuruları İçin TPE Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti:

FAYDALI MODEL

Tutar

Hizmetin Türü

Faydalı Model Başvuru Ücreti: Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (1 Rüçhan): Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (2 Rüçhan): Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (3 Rüçhan): Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (4 Rüçhan): Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (5 Rüçhan): Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (6 Rüçhan): Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (7 Rüçhan): Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (8 ve Daha Fazla Rüçhan):

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe

Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti:

Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe

Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti:

Ek Süre Talebi Ücreti:

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti:

Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti:

Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

Lisans İşlemi Kayıt Ücreti:

Birleşme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Kayıt Ücreti:

Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti: Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti: Rehin/Teminat İşlemi Kayıt Ücreti: Unvan veya Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti: Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti: Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti:

Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin):

Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)m %50’si Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret -harç)m %25’i76,02 TL 84,49 TL 97,20 TL 186,19 TL 203,14 TL 262,46 TL 275,17 TL

Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti: Mücbir Sebep Ücreti:

1.02.27 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret:

1.02.28                  2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

1.02.29                  3 .Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

1.02.30                  4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

1.02.31                  5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

1.02.32                  6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

1.02.33                  7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

1.02.34                  8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:

 

 1. Yıl           Sicil Kayıt İşlemi Ücreti:
296,36 TL 351,44 TL 16,95 TL

1.02.35

1.02.36

1.02.37

10,  Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti: Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:

 


 

ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI

Hizmetin Türü                                                             Tutar

Entegre Devre Topografya Başvuru Ücreti: TPE Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti:

Entegre Devre Topografya Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti:

Adres Değişikliği Kayıt ve Yayın Ücreti: Unvan Değişikliği Kayıt ve Yayın Ücreti: Nevi Değişikliği Kayıt ve Yayın Ücreti: Devir İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti: Birleşme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Kayıt Ücreti:

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti: Lisans İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti: Rehin İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti: Entegre Devre Topografya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti:

1.03.13                  Entegre Devre Topografya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:

1.03.14                  Entegre Devre Topografya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

1.03.15                  Entegre Devre Topografya Zorunlu Lisans Talep Ücreti:

2 SAYILI CETVEL

MARKA

Hizmetin Türü

Tutar

2.01.01

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti:

72,54 TL

2.01.02

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti:

72,54 TL

2.01.03

Marka Yenileme Ücreti:

344,58 TL

2.01.04

Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti:

544,15 TL

2.01.05

Marka Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti:

290,93 TL

2.01.06

Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:

38,64 TL

2.01.07

Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

38,64 TL

2.01.08

Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti:

259,66 TL

2.01.09

Birleşme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Kayıt

338,98 TL

Ücreti:

2.01.10

Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti:

190,85 TL

2.01.11

Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti:

162,80 TL

2.01.12

Rehin İşlemi Kayıt Ücreti:

153,47 TL

2.01.13

Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti:

42,37 TL


Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti: Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti: Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti: Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti: TPE Kararlarına İtiraz Ücreti: Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti:

2.01.20                     Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti:

2.01.21                     Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti:

2.01.22                     Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti:

2.01.23                     Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti:

2.01.24                     Marka Başvurusu Bölünme Ücreti:

2.01.25                     Hata Düzeltme Ücreti:

2.01.26                     Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:

COĞRAFİ İŞARETLER

Hizmetin Türü                                                                   Tutar

2.02.1                       Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti:                                                    77,97 TL

2.02.2                       Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa                                       ^ 37 tl Gönderilmesi Ücreti:

2.02.3                       İtiraz İnceleme Ücreti:                                                            42,37 TL

2.02.4                       İtirazın İnceleme için İlgili Kuruluşa Gönderilmesi                               ^ 37 ji Ücreti:

2.02.5                       Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti:

2.02.6                       Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti:

2.02.7                       Coğrafî İşaretin Türkiye’de Tescilli Olduğuna Dair

Avrupa Birliğine veya Diğer Ülkelere Verilmek İçin                            127,12 TL

Belge Düzenleme Ücreti:

2.02.8                       Coğrafî İşaret Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:                                    86,44 TL

 

3 SAYILI CETVEL ENDÜSTRİYEL TASARIM

Hizmetin Türü                                                                    Tutar

Tasarım Tescil Başvuru Ücreti:                                                   52,711

İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti:                            29,32 1

Siyah-Beyaz Yayım Ücreti (Her Bir 8×8 cm. Alan İçin):

Renkli Yayım Ücreti (Her bir 8×8 cm. Alan İçin):

Yayım Erteleme Talebi Ücreti (Her Bir Tasarım İçin):

Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin)

Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin):

6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin):

6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin): Düzeltme Sicil Kayıt İlan Ücreti: Devir İşlemi Kayıt Ücreti: Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti: Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti: Unvan Değişikliği Kayıt Ücreti: Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti: Birleşme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Kayıt Ücreti:

Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti: Tescil Belgesi Sureti veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti:

Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti: Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti (Her Bir Tasarım için):

Rehin İşlemleri Kayıt ve Yayım Ücreti: Adres Değişikliği Kayıt Ücreti:

4 SAYILI CETVEL ENFORMASYON VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ 

Hizmetin Türü

4.01.1                     Bir Kelime Bir Smıf İçin Marka Benzerlik Araştırma (Fonetik ve Detaylı) Ücreti:

4.01.2                     İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti:

4.01.3                     Unvana Göre Marka Araştırma Ücreti:

4.01.4                     Unvana Göre Tasarım Araştırma Ücreti:

4.01.5                     Unvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti:

4.01.6                     Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti:

4.01.7                     Patent Ön Araştırma (EPOQUE’li) Ücreti:

4.01.8                     Patent Sureti Ücreti (Onaysız):

4.01.9                     Faydalı Model Sureti Ücreti (Onaysız):

4.02.1                     Resmi Marka Bülteni Ücreti:

4.02.2                     Resmi Marka Bülteni CD Ücreti:

4.02.3                     Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni Ücreti:

4.02.4                     Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni CD Ücreti:

4.02.5                     Resmi Patent Bülteni Ücreti:

4.02.6                     Resmi Patent Bülteni CD Ücreti:

4.02.7                     Resmi Marka Gazetesi Ücreti:

4.02.8                     Resmi Marka Gazetesi CD Ücreti:

4.02.9                     Resmi Marka Gazetesi (Özel Sayı) Ücreti:

4.02.10                   TPE ve Sınaî Mülkiyet Hakları Mevzuatı Ücreti:

Tutar25,42 TL

16,95 TL

25,42 TL 25,42 TL

25,42 TL

25,42 TL 118,64 TL 12,71 TL 12,71 TL 138,89 TL 16,95 TL 120,37 TL 16,95 TL 74,07 TL 16,95 TL 185,19 TL 16,95 TL 18,52 TL 64,81 TL 18,52 TL

4.02.11                   Diğer Kitap Satışları Ücreti:

 


 

5 SAYILI CETVEL PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ İŞLEMLERİ

Hizmetin Türü

5.01.1                      Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:

5.01.2                      Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti:

5.02.1                      Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti:

5.02.2                      Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yemleme Ücreti:

5.03.01 Marka veya Patent Vekilliği Belgesinin Yeniden Düzenlenmesi Ücreti:

5.04.1                      Patent Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti:

Tutar78,05 TL 78,05 TL 78,05 TL 78,05 TL 78,05 TL

169,49 TL 169,49 TL

5.04.2                      Marka Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti:

Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas