2014 Türkiye Afet Planı

2014 Türkiye Afet Planı

BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA AFAD TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISALTMALAR

AADKK                                Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

AADYM                                Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

AFAD                                    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Başbakanlık AADYM           Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

BAADYM                             Bakanlıkların Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri

İAADKK                               İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

İAADM                                 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İAADYM                              İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

KBRN                                               Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer

STK                                        Sivil Toplum Kuruluşu

TAMP                                    Türkiye Afet Müdahale Planı

AKB                                       Arama Kurtarma Birliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANIMLAR

Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,
Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

Afet ve acil durum yönetim merkezleri:Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi işlem ve haberleşme sistemleri ile donatılan merkezleri,Ana çözüm ortağı:Hizmet grubunun yürüteceği hizmetlere ilişkin koordinasyondan sorumlu olan bakanlık/kurum ve kuruluşları,1.Grup destek iller:Seviye etki derecesine göre kendi hizmet grupları ile birlikte afet bölgesine destek olacak bölge ve komşu illerden oluşturulan il gruplarını,2.Grup destek iller:Seviye etki derecesine göre kendi hizmet grupları ile birlikte afet bölgesine destek olacak ve gerektiğinde hizmet gruplarını bizzat devam ettirecek  illerden oluşturulan il gruplarını,Destek çözüm ortağı:Hizmet gruplarında ana çözüm ortağı olarak görev alan bakanlık, kurum ve kuruluşların çalışmalarında destek olarak görev alan paydaşları,Hizmet grubu:Afet ve acil durumlarda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortaklarının yürüttükleri hizmetlerin niteliğine göre oluşturulan grupları,Müdahale:Afet ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmaları,Ön iyileştirme:Afet ve acil durum nedeniyle bozulan yaşam şartlarının normalleştirilmesine yönelik, olayın meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak yapılacak kısa dönem iyileştirme faaliyetlerini,Servis:Müdahale organizasyonu içerisinde yer alan ve hizmet gruplarının bağlı olduğu ana yönetim birimlerini,Standart operasyon prosedürü:Değişik afet ve tehlikeler oluştuğunda uygulanması gereken kurallar ve tutulması gereken kayıtları,112 acil çağrı merkezleri:Acil yardım çağrılarını karşılamak üzere Büyükşehir Belediyesi olan illerde valiliklerin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde kurulan merkezleri,

ifade eder.

 

BÖLÜM I- GİRİŞ

1.1.AMAÇ ve KAPSAM

Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) amacı;  afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir.

TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak, bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, STK’lar ve gerçek kişileri kapsar.

1.2.HUKUKİ DAYANAK

a)    5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

b)   7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler İle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,

c)      7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,

ç) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği,

d)     Afet ve Acil Durum Hizmetleri Yönetmeliği,

e)      UDSEP (Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı).

1.3.SORUMLULUK

Afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonundan, eğitim politikalarının oluşturulmasından ve bu konularda mevzuat düzenlemeleri yapılmasından AFAD sorumludur.

 

Ulusal düzey hizmet grubu planlarının hazırlanması ve uygulanmasından hizmet grubundan sorumlu ana çözüm ortağı olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar asli sorumlu olmakla birlikte, hizmet grubu planlarında görevlendirilen destek çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör, STK’lar ve gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludur.

 

Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda planların hazırlanması ve uygulanmasından en üst yöneticiler, il afet müdahale planlarının hazırlanması ve uygulanmasından valiler, özel kuruluşlarda ise sahipleri veya yetkili temsil organları sorumludur.

1.4. HEDEFLER

TAMP’ ının hedefleri;

 • Hayat kurtarmak,
 • Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek,
 • Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek,
 • Halk sağlığını korumak ve sürdürmek,
 • Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak,
 • Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak,
 • İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak,
 • Kaynakların etkin kullanımını sağlamaktır.

1.5. PLANLAMA  PRENSİPLERİ

1.5.1.TEMEL PRENSİPLER

 

a)   Kapsamlı olması (Hazırlık, müdahale, ön iyileştirme aşamaları),

b)   Her tür ve ölçekteki tehlikeleri kapsaması,

c)   Tüm ana ve destek çözüm ortaklarının rol ve sorumluluklarını içermesi,

ç) Ulusal, bölgesel ve yerel afet müdahale kapasitesini anında harekete geçirmeyi esas alması.

1.5.2.TAMAMLAYICI PRENSİPLER

a)   Etkili planlama,

b)   Esnek ve ölçeklenebilir yapı,

c)   İyileştirme ve geliştirme,

ç) Koordinasyon, işbirliği ve dayanışma,

d)  Bilgi yönetimi ve iletişim,

e)   İlgili mevzuata uygunluk.

1.6. PLAN TÜRLERİ VE ENTEGRASYONU

Genel olarak planlar stratejik, taktik ve operasyonel yaklaşımla hazırlanır. Stratejik planlar, kurum ve kuruluşların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, hedeflerine ulaşabilmek için izlenecek eylem ve yöntemler ile kaynak dağılımını içerir. Taktik planlar; rolleri, sorumlulukları, görevleri tanımlar ve hizmet gruplarının yapacakları çalışmalar ile eylemleri ifade eder. Operasyonel planlarda ise personel, ekipman ve kaynak yönetimi gibi detaylar yer alır.

TAMP, taktik yaklaşımla hazırlanmış olup afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak, hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamaktadır. TAMP, ulusal ve yerel boyutta afet ve acil durumlarda müdahale çalışmalarının nasıl yürütüleceğini ortaya koyan bir üst plan olarak muhtemel afet ve acil durumların türü ve ölçeğine göre uyarlanabilir, esnek ve modüler yapıya sahip müdahale organizasyon sistemini açıklamaktadır.

Hizmet gruplarının ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendi hizmet alanlarında, destek çözüm ortakları ile birlikte ulusal hizmet grubu planlarını Şekil 1.1’ de ifade edilen taktik yaklaşıma göre hazırlayacak ve bu planlarda hizmet grubu ekiplerini oluşturarak her bir ekibin görev, yetki, sorumluluk ve iş akışlarını belirleyecektir.

Ayrıca AFAD Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından Afet ve Acil Durumlarda Medya İletişim Planı hazırlanacaktır.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde yer alan büyük ölçekli doğal afetler, toplu nüfus hareketleri, yangınlar, teknolojik kazalar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer kazalar veya olayları, hava ve deniz aracı kazaları, tehlikeli ve salgın hastalıklar konuları ile ilgili olay türleri dikkate alınarak görev yapacak bakanlık, kurum ve kuruluşlar belirtilmiştir. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu TAMP kapsamında hangi olay türlerine yönelik ulusal düzeyde plan hazırlanacağına karar verir. İlgili kurumlar kararın tebliğinden itibaren altı ay içinde planlarını hazırlar.

Ulusal düzey hizmet grubu planlarında afet türlerinin tamamı dikkate alınarak planlama ve kapasite geliştirme yapılmalıdır. Bu hususta çalışması gereken hizmet grupları aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, hizmet grubu planlarında afet türlerine yönelik görevler belirtilmelidir.

OLAY TÜRÜ

YER ALMASI GEREKEN HİZMET GRUPLARI

Su baskını Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit
Baraj patlaması Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit
Orman yangını Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit
Sanayi yangınları Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit, KBRN
Toplu nüfus hareketleri Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme, Yangın, Zarar Tespit
Siber saldırı Teknik Destek, Güvenlik ve Trafik, Haberleşme, Enerji, Zarar Tespit
Kimyasal Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN,  Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit
Biyolojik afetler ve Salgın Hastalıklar Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit
Radyolojik ve nükleer kazalar Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama,  Enerji, Barınma,  Beslenme, Yangın, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit
Kuraklık Gıda Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Alt Yapı, Zarar Tespit
Deprem Tüm Hizmet Grupları
Ulaşım kazaları Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Nakliye, Sağlık,  Enerji, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit

Tablo 1. OLAY TÜRÜ- HİZMET GRUPLARI TABLOSU

 

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurulan ilçelerde il afet müdahale planı dikkate alınarak ilçe afet müdahale planları hazırlanır. İl afet müdahale planı İAADM tarafından, ilçe AADYM olmayan ilçeleri de dikkate alacak şekilde hazırlanacaktır. Ulusal düzeyde ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşun il teşkilatı, yerel düzeyde il hizmet grubu operasyon planını diğer destek çözüm ortakları ile birlikte hazırlayacaktır. Operasyon planlarında; haberleşme sistemi ve bilgileri, toplanma yerleri,  intikal planlaması, rapor ve form örnekleri, müdahale çalışmalarında ekipler ve alt ekiplere görevlendirilecek personel, alet, ekipman, araç, gereç vb. kaynak envanterleri, iş akışları, vardiya planlaması ve standart operasyon prosedürleri yer alacaktır. Bu planlar il afet müdahale planına eklenecektir (Şekil 1.2).

Bakanlık, kurum, kuruluş ve valilikler bölüm 1.7’ de gösterilen planlama süreçlerini dikkate alarak plan hazırlıklarını yapacaklardır.

Ulusal ve yerel düzeyde, hizmet grubu ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşların planların hazırlanmasında göz önünde bulundurmaları gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Görev sırasında karşılaşılabilecek tehlike ve riskleri mümkün olduğunca belirlemek,
 • Kendi hizmet grubunun sorumluluk alanında bulunan tüm imkan ve kabiliyetleri güç ve kaynak olarak tespit etmek,
 • Görev sırasında karşılaşılacak risk ve zararları azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kapasiteyi geliştirmek,
 • Tüm afet ve acil durumlara karşı her seviyede hazırlıkları ifa etmek,
 • İlgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Tüm bilgileri düzenli olarak güncellemek,
 • Görev alanına giren konularla ilgili eğitimler ve tatbikatlar düzenlemek

ve ilgili diğer tatbikatlara katılmak,

 • Hizmet grubu ve ekiplerin kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esaslarını ayrıntılı bir şekilde düzenlemek,  ulusal ve yerel düzey ekipler tarafından uygulanmasını sağlamak.

Şekil 1.2- Plan entegrasyonu

 


1.7. Plan hazırlama süreci

 

Plan hazırlama süreci organizasyon, analiz, kapasite geliştirme ve entegrasyon süreci olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Süreçler aşağıda açıklanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tablo 2. Plan hazırlama süreci

 

 

1.8.VARSAYIMLAR

Planların hazırlanmasında dikkate alınacak başlıca varsayımlar şunlardır:

 • Muhtemel afetin geçmiş yıllarda o bölgede meydana gelen en büyük çaplı afetten daha büyük ve yaygın olabileceği, geçmişte bilinen afet hasarı olmasa dahi afet tehlike haritasındaki olası afetlerin meydana gelebileceği,
 • Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık gibi yavaş gelişen doğal afetlerin süreç içinde daha önceden hiç yaşanmamış sonuçlar oluşturabileceği,
 • Afetlerde yangınların çıkabileceği, sanayi ve enerji tesislerinde yangın, patlama, kimyasal sızma, akaryakıt veya petrol sızıntısı ve gaz kaçakları gibi ikincil afetler meydana gelebileceği, aynı anda birden fazla afetle birden mücadele edilmesi gerekebileceği,
 • Zarar gören binaların çok olabileceği, açıkta kalan ailelerin barınma problemlerinin artabileceği,
 • Afet bölgesi ve dışında ulaşım talebinin artabileceği,
 • Ulaşım yollarında ve tesislerinde hasarlar meydana gelebileceği, ulaşımın bir süre aksayabileceği veya durabileceği,
 • Barajların, santrallerin, akaryakıt depo ve tesisleri ile diğer önemli bina ve tesislerin hasar görebileceği veya tamamen yıkılabileceği, bu hasarlardan kaynaklanan can, mal kayıplarının olabileceği,
 • İletişim ve haberleşme sistemlerinin kesintiye uğrayabileceği,
 • Elektrik, doğalgaz, içme suyu, arıtma ve kanalizasyon tesislerinin ağır hasar görebileceği ve çalışamaz hale gelebileceği, bu durumun susuzluğa ve salgın hastalıklara yol açabileceği, ısınma, aydınlatma ve enerji sorunlarının ortaya çıkabileceği,
 • Afetin, gece veya sabaha karşı meydana gelebileceği, mesai saatleri içerisinde veya tatil günlerinde, kış veya yaz şartlarından birisinde olabileceği,
 • Hasarın büyük olabileceği, enkaz altında insanların kalabileceği,
 • Kuvvetli artçı veya başka depremler sonucunda binaların hasar düzeyinin artabileceği hatta yıkılabileceği,
 • Gıda, ilaç, ısınma, barınma vb. temel ihtiyaçlarda sıkıntılar meydana gelebileceği,
 • Hükümet binası, sağlık ve eğitim tesisleri gibi kritik tesislerin hasara uğrayabileceği,
 • Görevli personel ve ailelerinin de afetten etkilenebileceği,
 • Afet bölgesinde görevlendirilen ekiplerin de barınma, ısınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının olabileceği,
 • Afet bölgesinde asayiş sorunlarının olabileceği, toplumsal olayların olabileceği,
 • Yiyecek, içecek, giyecek, barınma ve benzeri acil yardım ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve temininde acil yardım süresinin 15 günden daha fazla olabileceği,
 • Kış ve yaz şartlarının genel hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçebileceği, yaz aylarında gerçekleşen bir afetin etkilerinin kış aylarında da devam edebileceği,
 • Afetin ve varsa ikincil afetlerin etki alanının birden fazla ili kapsayacak büyüklükte olabileceği, bu nedenle destek illerin de yardımına ihtiyaç duyulabileceği,
 • Olay bölgesinde incinebilir gruplar ve yabancı uyruklu kişilerin olabileceği,
 • Kontrolsüz nüfus hareketlerinin olabileceği,
 • KBRN tehdit ve tehlikelerinin olabileceği,
 • Karantina önlemlerinin gerekebileceği,
 • Tahliye ve yerleştirme gerekebileceği,
 • Kültürel ve tarihi mirasın etkilenebileceği,
 • Komşu ülkelerde yaşanabilecek afetlerin ülkemizi de etkileyebileceği,
 • Yaşanan afetler sonrası ekonomik krizlerin tetiklenebileceği.

Yukarıdaki varsayımlar, genel olup bölgenin zarar görebilirliği dikkate alınarak oluşabilecek her afet için somut varsayımlar tespit edilmeli ve planlar bu değerlendirmeler doğrultusunda yapılmalıdır.

BÖLÜM II- MÜDAHALE ORGANİZASYONU

2.1. MÜDAHALE AŞAMALARI

Etkili müdahale yönetimi; hazırlık, müdahale ve ön iyileştirme olmak üzere üç aşamadan oluşur. Hazırlık çalışmaları;

 • Mevcut kaynakları belirlemek,
 • Plan yapmak,
 • Organize olmak,
 • Alet-ekipman ve araçları hazırlamak,
 • Kapasite geliştirmek, yeni teknolojilerden yararlanmak
 • Erken uyarı sistemlerini kurmak, geliştirmek ve test etmek,
 • Eğitim ve tatbikatlar düzenlemek ve
 • Değerlendirme aşamalarından oluşur.

 

TAMP ulusal ve yerel düzeyde müdahale yönetim sistemini açıklamaktadır. İyileştirme çalışmaları ön iyileştirme ve uzun dönem iyileştirme çalışmaları olarak ikiye ayrılmakta olup müdahale organizasyon yapısında ön iyileştirme çalışmalarına ilişkin hizmet gruplarının çalışmalarından bahsedilmektedir. Müdahale çalışmalarının bitiminde ön iyileştirme gruplarının çalışmaları uzun dönem iyileştirme çalışmalarına zemin teşkil edecektir. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından hazırlanmasına karar verilen olay türü planları dışında, TAMP’daki hizmet grup planlarında ve bu plan doğrultusunda oluşturacakları modelde hizmetin bütünlüğünü bozmadan süreçleri bir bütün olarak göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Başka bir deyişle barınma hizmeti acil barınmadan kalıcı barınmaya kadar olan süreci, hasar tespit hizmetleri; ön hasar tespit, kesin hasar tespit, itirazlı hasar tespit gibi hak sahipliği aşamasına kadar olan süreci kapsamalıdır.

2.2.MÜDAHALE  SEVİYELERİ

Müdahale seviyeleri etki derecesi açısından dört gruba ayrılmıştır. Etki derecesine göre müdahale seviyelerindeki destek durumu aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir.

 

SEVİYE

 

ETKİ

OLAY TÜRÜ VE ÖLÇEĞİNE GÖRE DESTEK DURUMU

 S1 Yerel imkânlar yeterlidir.

İAADYM

 S2

Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır.

İAADYM-İlgili AKB

1. Grup destek iller

 S3 Ulusal desteğe ihtiyaç vardır.

1. ve 2. Grup destek iller

+

Ulusal kapasite

 S4

Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır.

1. ve 2. Grup destek iller

+

Ulusal kapasite

+

Uluslararası destek

Tablo 3. Seviye etki derece tablosu

 

AFAD, afet ve acil durum olayı sonrası, İAADYM’ den aldığı ilk ve tamamlayıcı bilgiler doğrultusunda;

 

 • · Yardım taleplerini olay türü ve ölçeğine göre değerlendirerek olay seviyesini belirler ve ilan eder. İlan edilen olay seviyeleri (Tablo 3.) koordinasyonun ve organizasyonun düzeyini belirler.

 

 • · 1. Seviyede ilgili İAADYM faaliyete geçer. AFAD AADYM gelişmeleri takip eder ve değerlendirir. Olay seviyesi belirlenir, ancak ilan edilmez. Gerekli görülen hallerde AFAD, ihtiyaç duyulan hizmet grubunun ana çözüm ortağı bakanlık, kurum, kuruluş ve Kızılay’ ın kapasitesini yönlendirir.

 

 • Olay seviyesi “2” olarak belirlendiğinde sadece ilgililerine duyurulur. Olay türü ve ölçeğine göre sırasıyla İAADYM, ve Ek- 4’te yer alan 1.grup destek illeri ve ilgili AKB afet bölgesine talimat beklemeksizin hareket eder. Gerekli görülen hallerde AFAD, ihtiyaç duyulan hizmet gruplarının ana çözüm ortaklarını ve Kızılay’ ın kapasitesini yönlendirir.

 

 • · Olay seviyesi “3 veya 4” olarak belirlendiğinde olay seviyesi ilan edilir ve AADKK toplanır.  AFAD hizmet grubu ana çözüm ortağı bakanlık, kurum, kuruluş ve Kızılay’ ın temsilcilerini Başbakanlık AADYM’ ye çağırır. Olay türü ve ölçeğine göre,  Ek- 4’te yer alan 1. ve 2. grup destek illeri afet bölgesine talimat beklemeksizin hareket eder ve 2. grup iller gerektiğinde yönetimi devralır.

 

 • · “Seviye 4” kararı verilmesi halinde tüm ulusal kapasite müdahaleye katılır ve gerektiğinde uluslararası yardım çağrısında bulunulur.

 

Olay sonrası afet bölgesinden ve ulusal hizmet gruplarından devam eden bilgi akışı doğrultusunda Başbakanlık AADYM tarafından seviye değişikliği yapılabilir ve yapılan değişiklik ilan edilir. Karar verilen seviye bildiriminden sonra, hali hazırda harekete geçmiş olan ulusal hizmet grupları bildirime göre pozisyonlarını alarak afet alanına yönlendirilir. Yönlendirmeye ilişkin detaylar AFAD tarafından belirlenir ve yönlendirilen hizmet grupları müdahale planları doğrultusunda çalışmalarına devam eder.

2.3.ULUSAL DÜZEYDE KOORDİNASYON BİRİMLERİ

Koordinasyon birimi olarak, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu (Bakanlar), AADKK (Müsteşarlar), Başbakanlık AADYM, BAADYM’ler, İAADKK ve İAADYM’ler görev yaparlar. Koordinasyon birimlerinin olay seviyesine göre koordinasyon düzeyleri ve fonksiyonları Şekil 2.1.’de gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.1- Olay seviyesine göre koordinasyon düzeyleri ve fonksiyonları

 

2.3.1. Afet ve Acİl Durum Yüksek Kurulu

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklarla, AADKK’den gelen bilgi ve önerileri değerlendirir.  Konu ile ilgili politik direktif esaslarını belirler ve gerekli kararları alır. Gerekli görüldüğünde Bakanlar Kurulu Kararı alınması yönünde girişimlerde bulunur.

2.3.2. Afet ve Acİl Durum Koordİnasyon Kurulu

Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirir, alınacak önlemleri belirler, uygulanmasını sağlar ve denetler, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlar.

2.3.3. Başbakanlık Afet ve Acİl Durum Yönetİm Merkezİ

Deprem, sel, fırtına, toprak kayması, çığ, toplu nüfus hareketleri, yangınlar ve kazalar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer madde kazaları veya olayları, tehlikeli ve salgın hastalıklar gibi büyük ölçekli, doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afet ve acil durumlar ile Başbakan tarafından acil durum veya afet olarak değerlendirilen diğer olay ve durumlarda ulusal düzeyde etkin müdahale ve koordinasyonu sağlamak üzere AFAD Başkanının başkanlığında, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde  yer alan bakanlık, kurum ve kuruluşların müsteşar yardımcıları  düzeyindeki temsilcilerinden oluşur.

2.3.4.BAKANLIKLAR AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ

Bakanlıklarda, müsteşar veya yetkilendirilecek müsteşar yardımcılarının başkanlığında 7/24 saat çalışma esasına göre çalıştırılır. Görevleri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

 

Ulusal hizmet gruplarının ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşların afet ve acil durum yönetim merkezlerinin bünyesinde ilgili hizmet grubunun yönetilmesi için  koordinasyon ekipleri teşkil edilir ve bir hizmet grubu yöneticisi belirlenir. Ayrıca afet bölgesine destek olmak üzere hizmet grubu tarafından saha destek ekipleri tasarlanır.

 

*Koordinasyon ekiplerinin teşkili: Hizmet grubunun planladığı çalışmaların afet anında hayata geçirilmesini sağlamak üzere bakanlık afet ve acil durum yönetim merkezini yönetecek idari ekip olup hizmet grubunun ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortaklarının katılımı ile oluşturulan ve süreci yönetecek ekiptir.

 

*Saha destek ekiplerinin teşkili: İlk anda afet bölgesine giderek bölgede kurulan hizmet grubuna destek olacak daha çok uzman personelden oluşturulan ekiplerdir. Saha destek ekipleri, hizmet grubunda yer alan bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatındaki personelden oluşturulur. Bu personel izleme, değerlendirme, yönetim ve operasyon amacıyla afet bölgesinde görevlendirilir. Saha destek ekiplerinde görevli personel statülerine göre İAADYM içinde teşkil edilen hizmet grubuna dahil olurlar.

2.4.YEREL DÜZEYDE KOORDİNASYON BİRİMLERİ

Yerel düzeyde koordinasyon, Başbakanlık/AFAD AADYM ile irtibatlı olarak vali tarafından, vali yardımcıları ve İAADYM ile sağlanacak olup destek birimler olarak basın sözcüsü, valilik hukuk sorumlusu, irtibat sorumlusu ve güvenlik sorumlusu yer alır.

 2.4.1. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

İAADKK, vali/vali yardımcısının başkanlığında il afet ve acil durum müdürü, garnizon komutanı, belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri ve hizmet grubundan sorumlu il müdürleri ile ihtiyaç duyulan diğer il yöneticilerinden (İl Kurtarma ve Acil Yardım Komitesi yerine görev yapmak üzere) oluşur.

Görevi:

 • İl afet müdahale planının incelenmesini, uygun bulunması durumunda kurul kararı ile birlikte Başkanlığa onaya sunulmasını sağlamak.
 • İl hizmet grubu operasyon planlarını hazırlatmak ve onaylamak.
 • Hizmet grubu planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek.
 • Afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak ve alınacak önlemleri belirlemek.
 • Yerel düzey olay türü planı hazırlanmasına karar vermek ve hazırlamak veya hazırlatmak.
 • Kritik tesislerin oluşturduğu riskleri önleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
 • Eğitimler düzenlemek ve planların uygulanabilirliğinin tatbikatlarla denetlenmesini sağlamak.
 • Afet ve acil durum hallerinde; bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, il afet müdahale planının uygulanmasını sağlamak.
 • Yılda en az iki kez valinin başkanlığında toplanmak.
 • Afet ve acil durum hallerinde talimat beklemeksizin il afet ve acil durum yönetim merkezinde toplanmak.

2.4.2. İl Afet ve Acİl Durum Yönetİm Merkezİ

İllerde vali veya yetkilendireceği vali yardımcısının başkanlığında 7/24 saat çalışma esasına göre görev yapar. Sekretaryasını İAADM yürütür.

Ulusal düzeyde müdahale organizasyon şemasında yer alan dört temel servis il düzeyinde de aynı şekilde teşkil edilecek olup, servisleri sorumlu vali yardımcıları koordine eder. İl düzeyine ilişkin müdahale organizasyon şeması Ek-2’de yer almaktadır. İAADYM’nin görevleri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

İhtiyaç duyulan ilçelerde valilerin uygun görmesi halinde İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurulur ve ilçe müdahale planı hazırlanır. İlçe AADYM’ler yerel düzeyde koordinasyon birimleri arasında yer alır.

 

2.5.ULUSAL DÜZEYDE MÜDAHALE YÖNETİMİ

Minimum hiyerarşi,  maksimum etkinlik, olay türü ve boyutuna göre modüler yapıya sahip müdahale organizasyonunda, operasyon servisi, bilgi ve planlama servisi, lojistik ve bakım servisi, finans ve idari işler servisi olmak üzere dört servis Şekil 2.2’ de yer alan “Ulusal Afet Müdahale Organizasyon Şemasında” belirtildiği şekilde kurulur.

Seviye 3 veya 4 ilan edildiğinde Başbakanlık/AFAD AADYM’de faaliyet gösterecek servislerin başına AFAD Daire Başkanları görevlendirilir

 

şEKİL 2.2. ULUSAL afet MÜDAHALE ORGANİZASYON ŞEMASI

 

2.5.1. OPERASYON SERVİSİ;

Müdahale organizasyonunda, temel birim olarak planı uygulamaya koyan servistir. Müdahale seviyesi ve olay türü mantığından hareketle iki alt servise ayrılmıştır. Küçük çaptaki  olaylar için  minimum hizmetler göz önünde bulundurularak, Acil Durum Hizmetleri alt servisi, büyük çaptaki afetler dikkate alınarak Ön İyileştirme Hizmetleri alt servisi oluşturulmuştur. İyileştirme çalışmalarının ilk adımını oluşturan bu hizmetler acil durum çalışmalarının bitmesinden sonra uzun dönem iyileştirme çalışmalarının zeminini oluşturmaktadır.

 

Acil Durum Hizmet Grupları olarak;

-Haberleşme, ulaşım alt yapı, güvenlik ve trafik, yangın, KBRN, arama ve kurtarma, sağlık, enerji, tahliye,  yerleştirme ve planlama, nakliye

Ön İyileştirme Hizmet Grupları olarak;

-Barınma, beslenme, defin, alt yapı, hasar tespit, gıda tarım ve hayvancılık, psikososyal destek ve enkaz kaldırma olmak üzere 18 hizmet grubundan oluşmaktadır. Ulusal düzeyde hizmet gruplarının yönetiminde, bakanlıkların ilgili müsteşar yardımcıları görev yapar.

 

Operasyon Servisi Acil Durum Hizmetleri alt servisinin hizmet grupları ve görevleri tablo halinde bölüm 3.1.1’de, Ön İyileştirme Hizmetleri alt servisinin hizmet grupları ve görevleri ise tablo halinde bölüm 3.1.2’de açıklanmıştır.

 2.5.2. BİLGİ VE PLANLAMA SERVİSİ;

Bilgi ve Planlama Servisi, bilgi toplama, evrak kayıt, belgeleme ve raporlama ile değerlendirme ve izleme hizmetleri yapmak üzere Bilgi Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme Hizmet Grubu olarak görev yapar.  Görevleri;

 • Müdahale süresince veri toplamak ve analiz etmek,
 • Keşif yapmak, durum hakkında bilgi sağlamak,
 • İhtiyaç duyulan veri kaynaklarını belirlemek, durumu değerlendirmek,
 • Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), haritalar, veri tabanları, uzaktan algılama konularında gerekli çalışmaları yaparak verileri değerlendirmek,
 • Olaya ilişkin elde ettiği veriler ile meydana gelebilecek diğer olasılıkları hesaplamak ve modellemeler yaparak alternatif stratejiler hazırlamaktır.

Hizmet grupları ve görevleri tablo halinde bölüm 3.1.3’ te açıklanmıştır.

2.5.3. LOJİSTİK VE BAKIM SERVİSİ;

Lojistik ve Bakım Servisi hizmet grupları lojistiği, ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım hizmetleri, teknik destek ve ikmal, uluslararası destek ve işbirliği ve kaynak yönetimi olmak üzere beş hizmet grubundan oluşur.

Müdahalede görev alan hizmet gruplarına destek olmak amacıyla tesisler kurmak, gerek duyulabilecek malzeme, ekipman vb. temin etmekten sorumludur. Hizmet grupları ve görevleri tablo halinde bölüm 3.1.4’te açıklanmıştır.

Lojistik planlama ve işbirliği amaçlı 15 bölge oluşturulmuştur (Şekil 4, EK-3.). Afet ve acil durum olayı sonrası AFAD tarafından ilan edilen seviyenin 2, 3 veya 4 olması halinde görevlendirilen ekipler “Minimum 72, Maksimum 120 saat” kendi kendine yetecek şekilde personel, araç, gereç ile sosyal (Barınma, beslenme, hijyen malzemesi vb.) ve ofis ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Belirtilen süre aşımında veya çalışma süresi içinde ortaya çıkabilecek ilave ihtiyaçlar Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu tarafından sağlanacaktır. Dolayısıyla her hizmet grubu afetlere hazırlık kapsamında kendi lojistik planlamasını önceden yapacaktır, gerekiyorsa kapasite oluşturacaktır.

2.5.4. FİNANS VE İDARİ İŞLER SERVİSİ;

Finans ve İdari işler servisi; satın alma ve kiralama, muhasebe, bütçe ve mali raporlama, ulusal ve uluslararası nakdi bağış, zarar tespit olmak üzere dört hizmet grubundan oluşur. Hizmet grupları ve görevleri tablo halinde bölüm 3.1.5’te açıklanmıştır.

Afet öncesi hizmet grubunun hazırlık çalışmaları kapsamında gerek duyulabilecek finansman ihtiyacı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planında yer alır.

Genel bütçeli idarelerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili genel bütçeden yapacakları her türlü yatırımlar AFAD tarafından izlenir ve koordine edilir. Özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerin kendi bütçelerinde afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere, bu kurumlarca belirlenecek tutarda ödenek ayrılabilir.

Acil ihtiyaçların finansal yönetimi ise 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23’üncü maddesi ile Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği  hükümleri doğrultusunda yapılır.

 

2.5.5. YARDIMCI BİRİMLER

 

AFAD AADYM ile İAADYM’ler de basın müşaviri, hukuk müşaviri, irtibat sorumlusu ve güvenlik sorumlusu görev yaparlar. AFAD Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği afet ve acil durumlarda medya ve halkla ilişkilerin sağlıklı yürütülmesini sağlar.

 

2.5.6. İZLEME

Başkanlık ulusal ve yerel düzeyde planlama, eğitim ve afetlere hazırlık konularında tüm bakanlık, kurum ve kuruluşları koordine eder, hizmet grupları ile afet ve acil durum yönetim merkezlerinin hazırlıklarını ve olay bölgesi çalışmalarını izler ve yönlendirir.

 

2.6.YEREL DÜZEYDE MÜDAHALE YÖNETİMİ

 

BAŞBAKANLIK/AFAD AADYM ile BAADYM’ler  ve İAADYM’ler üçgeninde Ulusal Afet Müdahale Sistemi’nin modeli oluşmuştur. Bakanlık, kurum ve kuruluş düzeyinde kurulan hizmet grupları da koordinasyonundan ve hazırlanmasından sorumlu oldukları Ulusal Hizmet Grubu Planlarında “Hizmet Modelini” oluşturacaklardır. Oluşturulan bu alt modeller ulusal afet müdahale sisteminin parçalarını teşkil edecektir. Ulusal düzeyde oluşturulan hizmet grupları ile yerel düzeyde oluşturulan hizmet grupları arasındaki ilişki yerele, yani afet bölgesine destek fonksiyonunun icrasıdır. Ülke çapında standardın sağlanması amacıyla yerel düzeydeki afet müdahale yönetimi ulusal düzey tarafından tek bir model olarak tasarlanacaktır. Ulusal ve yerel düzeyde müdahale yönetim sistemi Şekil 2.3’te gösterilmiştir. Ulusal düzeyde müdahale sistemi ulusal düzeyin yerel düzeye nitelikli destek vermesi üzerine tasarlandığından küçük illerde de hizmet grubunun kurulması ve çalıştırılması mümkündür.

 

Yerel düzeyde Seviye 1 ve Seviye 2 için müdahale çalışmaları vali veya vali adına İAADYM’ den sorumlu vali yardımcısı tarafından yürütülür. Kurulan servislerde vali yardımcıları servis koordinatörü olarak görev yapar.

Seviye 3 ve Seviye 4’te müdahale çalışmaları vali tarafından yürütülür. Seviye 3 ve 4 için destek il gruplarındaki hizmet grupları, AFAD saha destek personeli, ulusal düzey hizmet gruplarının saha destek ekipleri, Kızılay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Afet ve Rehabilitasyon Gönüllüleri, Türkiye İş Kurumu tarafından temin edilen işçiler ve STK’lar yapılan planlamalar ve afete hazırlık protokolleri doğrultusunda afet bölgesinde ivedilikle yerlerini alarak çalışmalara destek olur.

Afet bölgesinde görev almak isteyen STK’lar ilgili oldukları ulusal düzeyde ulusal düzey hizmet grubu ana çözüm ortağı tarafından, yerel düzeyde ise hizmet grubunun servis koordinatörü tarafından koordine edilir.

Afet bölgesinde İAADYM içinde ihbar takip masası ve emniyet, jandarma, askeri birlikler, İAADM ve diğer kamu kurumları personelinden oluşan gezici ilk tespit ekipleri kurulur. Yapılan tüm saha tespitleri ihbar takip masasında toplanır ve Başbakanlık AADYM ile paylaşılır.

 

şekil 2.3. Ulusal ve yerel müdahale yönetim sistemi

 

 

AFAD, afet bölgesinde valiye destek ve danışman olarak görev yapacak üst düzey bir AFAD yetkilisini ve hizmet gruplarına destek ve danışmanlık yapmak üzere de yeterli sayıda saha destek personelini görevlendirir.

Her bir servise servis koordinatörü olarak vali yardımcısı görevlendirilir. Servisler altında yer alan hizmet gruplarına işin önem ve büyüklüğüne göre bir ya da birden fazla vali yardımcısı görevlendirilebilir. Bu durum planlama aşamasında netleştirilip planlara yansıtılır.

Valiye yardımcı olmak üzere basın sözcüsü, valilik hukuk sorumlusu, irtibat sorumlusu, güvenlik sorumlusu da çalışmalarda yer alır. Uluslararası Destek ve İşbirliği Hizmet Grubu ve Ulusal ve Uluslararası Nakdi Bağış Hizmet Grubu il düzeyinde yer almaz.

İllerde oluşturulacak 112 acil çağrı merkezleri, İAADYM’ler de, operasyon servisi içinde yer alan “Acil Durum Hizmetleri Servisi Haberleşme Hizmet Grubunun” çekirdeğini oluşturur. 112 acil çağrı merkezleri acil haberleşmenin sağlanması için ilk harekete geçen birim özelliğine sahip olup afet anında haberleşme sisteminde kesinti meydana gelmesi halinde ilk haberleşme çalışmalarını yürütür.

 

BÖLÜM III – ANA VE DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARININ

SORUMLULUK ve görevlerİ

3.1. Ana Çözüm Ortaklarinin Sorumluluklari ve Görevlerİ

 

Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için bakanlıkların kurulduğu bilinmektedir. Afetlerde normal yaşam ve faaliyetlerin kesintiye uğraması halinde her bir bakanlığın sorumluluk alanına giren hizmetlerin yerel düzeyde yürütülmesi yine ilgili bakanlıkların taşra teşkilatları ile sağlanmalıdır. Dolayısıyla afet ve acil durumlarda kesintiye uğrayan hizmetlerin kısa sürede sürdürülebilirliğinin sağlanması, bakanlıklar düzeyinde organizasyon ve koordinasyon gerektirdiğinden ulusal düzey hizmet grupları oluşturulmuş ve her hizmet için ana çözüm ortağı bakanlıklar belirlenmiştir.

Ulusal Beslenme Hizmet Grubunun sorumluluğu Kızılay Teşkilat Tüzüğünün 8’inci maddesi hükmü gereğince Kızılay’a verilmiştir.

Ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar üstlendiği hizmetin ulusal düzeyde esas sorumlusu olup birlikte çalışacağı destek çözüm ortaklarının rollerini, çalışmalarını belirler. Her bir hizmet grubu sorumlusu diğer destek çözüm ortakları ile birlikte Ek-6’da yer alan ulusal düzey hizmet grubu plan formatına göre “Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planı”nı hazırlayacaktır. Afet ve acil durumlarda hazırlamış olduğu hizmet grubu planının aktivasyonunu gerçekleştirecektir. Tüm hizmet grupları AFAD ile koordinasyon halinde çalışacaktır.

Ana çözüm ortaklarının ulusal düzeyde (taktik)  görevleri;

ü  Hizmet grubu organizasyonunu kurmak, yapılacak hizmetin bütününü analiz etmek,

ü  Hizmet grubu hazırlık ve planlama çalışmalarını yönetmek,
ü  Hizmet grubu kapasite geliştirme çalışmalarını yapmak,
ü  İhtiyaç halinde destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek,
ü  Özel sektör ile çalışarak gerekli kaynakları sağlamak,
ü  Afetlere hazırlık protokollerini yapmak,
ü  Finansal yönetim çalışmaları yapmak,
ü  Personelin eğitilmesi ve sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek, operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek, standart operasyon prosedürleri, kontrol listeleri, el kitapçıkları, kılavuzlar, formlar ve talimatlar hazırlamak,
ü  Afet anında bakanlık ya da kurum merkezinde koordinasyonu sağlayacak koordinasyon ekiplerini belirlemek,
ü  Afet anında kendi hizmet grubunda yer alan tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlardan afet bölgesine gidecek saha destek ekiplerini ve afet bölgesindeki çalışma esaslarını belirlemek,
Yerel düzeyde (Operasyonel aşamada) ise;

v  Operasyon çalışmaları için sabit ve seyyar tesisler ile görevlileri belirlemek,

v  Afet anında operasyonda çalışacak personeli görevlendirmek, destek çözüm ortakları, diğer hizmet grupları, koordinasyon birimleri ile AADYM’ ler ile koordinasyon sağlamak,
v  Afetin meydana gelmesi halinde mevcut güç ve kaynakların, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Hizmet gruplarının ana çözüm ortağı, destek çözüm ortakları ve görevleri bölüm 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 ve 3.2’ de açıklanmıştır.

 

3.1.1.  OPERASYON SERVİSİ ACİL DURUM ALT SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI

HİZMET GRUBU

 

ANA ÇÖZÜM ORTAĞI

 DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI

 

HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

HABERLEŞME

HİZMET GRUBU

 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

 

Afet ve acil durumlarda ulusal ve yerel düzeyde kesintisiz ve güvenli haberleşmenin sürdürülmesine yönelik koordinasyondan sorumludur.

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI,   İÇİŞLERİ BAKANLIĞI,  ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI,  SAĞLIK BAKANLIĞI, TRT, TÜRKSAT, KIZILAY,  STK’lar,  ÖZEL SEKTÖR  
 • Mevcut haberleşme kaynaklarını belirlemek ve kurumlar arası entegrasyonu sağlamak.
 • Afet alanındaki faal iletişim tesislerini belirlemek.
 • Geçici iletişim tesisleri kurmak, koordine etmek ve işletmek.
 • Haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasını önlemek.
 • Afet ve acil durum hizmetlerine ilişkin haberleşmeye öncelik tanımak.
 • Afet bölgesi ile iletişimin sürekliliğini sağlamak için alternatif haberleşme sistemlerini çalıştırmak.
 • İkaz ve alarm sistemlerini işler halde tutmak.
 • İkaz ve alarm haberlerinin halka duyurulması için gereken çalışmaları yapmak.
 • Hasar gören aktarıcıların, rölelerin tamirini/yenilenmesini sağlamak.

 

 

ENERJİ

HİZMET GRUBU

 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

 

Afet bölgesinde elektrik, doğalgaz vb. enerji hatlarının acil onarımını yaparak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur.

 

 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, ÖZEL SEKTÖR

 

 • Afet bölgesinde etkilenen elektrik, doğalgaz vb. enerji ile ilgili alt yapı tesislerinin acil onarımını yapmak, yaptırmak ve devamlı hizmet vermesini sağlamak.
 • Gereken noktalarda, mobil jeneratör, seyyar aydınlatma vb. acil çözümler sunmak.
 • Geçici barınma ve bakım ünitelerinin aydınlatma, ısıtma, soğutma tesislerine enerji vermek.
 • Önemli ve kritik enerji tesislerinin kısa sürede devreye girmesini sağlamak.
 • Gerektiğinde operasyonda çalışacak araç ve ekipmana yakıt ikmal desteği sağlamak.

 

 

GÜVENLİK

 VE

TRAFİK

HİZMET GRUBU

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

Afet ve acil durumlarda güvenlik ve trafiğin sağlanmasına yönelik koordinasyondan sorumludur.

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, MİT, KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI,  ÖZEL GÜVENLİK KURULUŞLARI
 • Afet ve acil durum bölgesinde asayişi, can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu düzenini bozabilecek, hizmetin yapılışını ve sürdürülmesini engelleyebilecek faaliyetlere mani olmak.
 • Kullanılabilir yollarda trafik akışkanlığını sağlamak ve trafiği gerektiği şekilde yönetmek.
 • Afet ve acil durum hizmetlerinde kullanıldığı bildirilen araçların (Tanınmasını sağlayacak standardı belirlenmiş logo, işaret vb.) geçiş üstünlüğünü sağlamak.
 • Afet ve/veya acil durum bölgesindeki önceden belirlenmiş insanların, bina, kritik tesis ve işyerlerinin, araç ve gereçlerin emniyetini ve güvenliğini sağlamak. (Yiyecek, su, tıbbi vb. malzemeler)
 • Afet ve acil durumun gerçekleştiği bölgede ihtiyaç duyulan güvenlik personelinin araç, gereç vb. ile birlikte bölgeye sevkini sağlamak.
 • Afetzedelere yardım malzemesi dağıtımı yapan kurum ve kuruluşların görevlerini kolaylaştıracak şekilde asayişi sağlamak, yardım dağıtımını suistimal edecek kişi veya grupları tespit ederek gerekli önlemleri almak.
 • Belirlenmiş riskli yerlere yetkisiz kişilerin girmesini önlemek.
 • Afet ve acil durum bölgesinde çalışanların ve geçici barınma alanlarının güvenliğini sağlamak.
 • Afet ve acil durum bölgesinde sahibi tespit edilemeyen kıymetli menkullerin koruma altına alınmasını sağlamak.
 • Uluslararası yardım ekiplerinin olay yerine, belirlenen güzergâhlardan güvenli şekilde ulaşımını sağlamak.
 • Kayıp ihbarlarına göre gerekli çalışmaları yapmak.
 • Afet ve acil durum bölgesinde genel kamu düzeni ve devlet güvenliği aleyhine faaliyet gösteren şahıs, grup ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapmak, güvenlik ve istihbarat çalışmaları hakkında rapor hazırlayarak ilgililere iletmek.
 • Kültürel varlıkların güvenlik ve koruma altına alınmasını sağlamak.
 • Afet ve acil durumlarda sorumluluk alanlarında ki sınır güvenliği, mülteci akınları ve diğer nüfus hareketleri konusunda gerekli tedbirleri almak.

 3.1.1.  OPERASYON SERVİSİ ACİL DURUM ALT SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI

HİZMET GRUBU

 

ANA ÇÖZÜM ORTAĞI

 

DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI

 

HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

YANGIN HİZMET GRUBU

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

 

Afet ve acil durumlarda meydana gelen yangınlara müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan sorumludur

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI,  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, BİLİM,  SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI,  ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI,  ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI,  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI,  ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI,  ÖZEL SEKTÖR
 • Yangınları kontrol altına almak ve söndürmek.
 • Yangın ekiplerini ve ekipmanlarını hazır tutmak.
 • Yangın kapsamında arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek.
 • Yangın önleyici ve risk azaltıcı tedbirleri almak ve kontrol etmek.
 • Meydana gelebilecek ikincil afet durumlarına yönelik gereken tedbirleri almak.
 • Tehlikeli maddeler kapsamında  gerekli koordinasyonu sağlamak.

 

 

ARAMA VE KURTARMA HİZMET GRUBU

 

AFAD

 

Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI , STK, ÖZEL SEKTÖR
 • Arama ve kurtarma türünü belirlemek, arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, araç gereç ve malzeme tespitini yapmak, temin etmek.
 • Afetzedeler için arama ve kurtarma çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
 • Kurtarma çalışmalarına yönelik keşif hizmetlerini yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası arama ve kurtarma ekiplerini afet bölgesine yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak.
 • Kurum/kuruluş hizmet binaları, enkaz haline gelen diğer binalar, tesisler vb. yerlerde arama ve kurtarma çalışmalarını belirlenecek öncelik sırasına göre yapmak.

 

 

 

SAĞLIK HİZMET GRUBU

 SAĞLIK BAKANLIĞI

 

Afet ve acil durumlarda olay yerindeki ilk müdahale, halk sağlığı ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması ile çevre sağlığı hizmetlerinin aksamadan en hızlı şekilde normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur.

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI,  GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, KIZILAY, STK,  ÖZEL SEKTÖR
 • Mobil ve sahra hastanelerini hazır bulundurmak ve afet sonrası gerekebilecek acil durum ekipmanıyla donatmak.
 • Afet bölgesine yeterli personel ile araç gereç ve malzemeyi göndermek, sevk ve idare etmek.
 • Afet bölgesinde triaj, ilkyardım, acil tıbbi yardımı yapmak.
 • Hasta ve yaralıların tahliyesi ve tedavisini yapmak.
 • Salgın hastalıklarla mücadele kapsamındaki hizmetler ile karantina izolasyon  hizmetlerini yürütmek.
 • Salgın hastalıklar açısından çevresel ve suya bağlı risk faktörlerinin önlenmesi hususunda ilgili kurumların koordinasyonunu sağlamak.
 • Referans bölge kan merkezlerini belirlemek ve kapasitelerini geliştirmek.
 • Çevre ve su sanitasyonu bakımından risk oluşturacak faktörler ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 • Ülkede referans  hastaneleri ve referans laboratuarları belirlemek, kapasitelerini artırmak.
 • Hudut kapılarında tehlikeli madde ve salgın hastalıklara karşı önlem almak ve aldırmak.
 •  Resmi yaralı sayısını belirlemek.

 

 

KBRN HİZMET GRUBU

 

AFAD

 

KBRN olayları ile ilgili müdahale çalışmalarını yürütmeye yönelik koordinasyondan, tehlikeli maddelerle ilgili müdahale çalışmalarına destek olmaktan  sorumludur

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (TAEK), ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
 • Dekontaminasyon yapmak.
 • Müdahale ekiplerini  ve ekipmanlarını  hazır tutmak.
 • KBRN olaylarında  arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek.
 • KBRN olaylarına ilişkin  tespit ve teşhis yapmak.
 • Afet durumunda ortaya çıkan KBRN  kirliliğini izlemek, oluşabilecek riskleri ve çevreye vereceği zararların boyutunu belirlemek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak.
 •  Meydana gelebilecek ikincil afet durumlarına yönelik gereken tedbirleri almak.
 • Tehlikeli maddeler nedeniyle oluşabilecek riskleri bertaraf  etmek üzere ilgililere destek olmak.

 

3.1.1.  OPERASYON SERVİSİ ACİL DURUM ALT SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI

 

HİZMET GRUBU

 

ANA ÇÖZÜM ORTAĞI

 

DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI

 

HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 

TAHLİYE YERLEŞTİRME

VE

PLANLAMA HİZMET GRUBU

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak tahliyenin planlaması, uygulaması ve yerleştirme işlemlerinin yapılmasına yönelik koordinasyondan sorumludur.

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI,  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI,  GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, STK
 • Afet öncesi, sırası ve sonrasında tahliye öncelikleri, tahliye yolları ve tahliye edilecek bölgeleri saptamak, planlamak ve uygulamak.
 • Acil durum toplanma alanlarını belirlemek ve alanların kullanıma uygunluğunu kontrol etmek.
 • Afet bölgesindeki halka tahliye yapılacağının duyurulmasını sağlamak.
 • Tahliye edilenlerin afet bölgesinden güvenli bölgelere taşınarak yerleştirilmesini sağlamak.
 • Taşınabilir milli servet, kıymetli evrak, eşyalar ve gerektiğinde hayvan tahliyesi yapmak.

 

 

NAKLİYE

HİZMET GRUBU

 

ULAŞTIRMA,  DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

 

Afet ve acil durumlarda personel, afetzede ve kaynakların nakliye hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI,  THY, KIZILAY, STK, ÖZEL SEKTÖR, ÖZEL HAVA YOLLARI

 

 • Afet bölgesinde görev alacak öncelikli  personelin, araç, gereç ve malzemelerin afet bölgesine naklini sağlamak
 • Görevli personelin konuşlanma alanı ile operasyon alanı arasındaki naklini sağlamak.
 • Afetzedelerin acil barınma yerlerine naklini sağlamak.
 • Dışarıdan gelen yardım malzemelerinin toplandığı depolardan, yardım dağıtım merkezlerine nakliyesini sağlamak.
 • İş makinalarının operasyon alanına naklini sağlamak.
 • Afet bölgesine gidecek araçlara geçiş üstünlüğünü sağlamak için logo vb. işaretlemeleri yapmak.
 • Araç takip sistemi kurmak.
 • Kültür varlıklarının nakliyesini sağlamak.
 • Tahliye edilenlerin nakliye işlemlerini yapmak.

 

 

ULAŞIM ALT YAPI

HİZMET GRUBU

 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

 

Afet ve acil durumlarda afet bölgesine en hızlı ve güvenli ulaşımın sağlanmasından ve seyrüsefer düzenlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI, TÜRK HAVA YOLLARI, ÖZEL HAVA YOLU ŞİRKETLERİ, ÖZEL SEKTÖR, STK
 • Afet mahalline ve afet mahallinde ulaşımın en kısa zamanda sağlanmasının gerektirdiği tertip ve düzenleri almak, aldırmak.
 • Alternatif yolları ve öncelikli kullanılacak yolları belirlemek ve duyurmak.
 • Trafik güvenliği yönünden gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenlemek.
 • Hasar görmüş kara ve demiryolları ile hava ve deniz limanları, köprü ve viyadüklerin onarımlarını yaptırmak.
 • Başta ana arterler olmak üzere tıkanan yollar üzerindeki enkazı öncelikle kaldırmak ve molozları temizlemek.
 • Deniz ve hava limanları ile demiryollarındaki seyrüsefer, yükleme ve boşaltma ile ilgili özel tedbirleri almak.

 

3.1.2. OPERASYON SERVİSİ ÖN İYİLEŞTİRME ALT SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI

 

HİZMET GRUBU

 

ANA ÇÖZÜM ORTAĞI

 

DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI

 

HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

BARINMA HİZMET GRUBU

 

AFAD

 

 Afet bölgesinde afetzedelerin acil ve geçici barınma hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

 GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI,  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI,  GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI,  AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI,  TOKİ, KIZILAY, STK, ÖZEL SEKTÖR
 • Afetzedelerin acil barınma hizmetlerine yönelik çalışmaları yürütmek.
 • Afetzedelerin acil barınmaları, temizlik, sağlık ve sosyal ihtiyaçları için gerekli tesislerin hazırlanmasını sağlamak.
 • Geçici barınma ve bakım ünitelerinin alt yapısının kurulmasını sağlamak.
 • Çadır kent, konteynır kent vb. acil barınma merkezlerini koordineli bir şekilde yönetmek,  kayıtlarını tutmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinin kapasitesini belirlemek,
 • Acil barınma alanlarına ilişkin standartları belirlemek.

 

ALT YAPI HİZMET GRUBU

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

 

Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi vb. hatlarının acil onarımını yaptırarak en kısa sürede bu hizmetlerin, normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur.

 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI,  ÖZEL SEKTÖR  

 • Afet bölgesinde etkilenen su, kanalizasyon, arıtma vb. alt yapı tesislerinin acil onarımını yaptırmak ve devamlı hizmet vermesini sağlamak.
 • Önemli ve kritik tesislerin kısa sürede devreye girmesini sağlamak.

 

 

 

HASAR TESPİT HİZMET GRUBU

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Afet bölgesinde, alt yapı (su, kanalizasyon, arıtma vb.) ve yapı stokunda meydana gelen yaklaşık ön hasar boyutunu ivedilikle belirlemek ve hasar tespit hizmetlerini yapmaya yönelik koordinasyondan sorumludur

HASAR TESPİTİNDE ÇALIŞTIRILABİLECEK PERSONELE SAHİP TÜM BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR
 • Afet bölgesinde alt yapı (su, kanalizasyon, arıtma vb.) ve yapı stokunda meydana gelen yaklaşık ön hasar boyutunu ivedilikle belirlemek ve üst makamları bilgilendirmek.
 • Bina, altyapı (su, kanalizasyon, arıtma vb.) ve kritik tesislerin hasar tespitini yapmak, yaptırmak.
 • Acil yıktırılması gereken binaları tespit etmek.

 

 

 

BESLENME

HİZMET  GRUBU

 

KIZILAY

 

Afet bölgesinde afetzedelerin beslenme hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Yerel Yönetimler), SAĞLIK BAKANLIĞI, GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları),   STK, ÖZEL SEKTÖR
 • Afetzedelerin beslenme hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Beslenme için gerekli tesisler kurulmasını sağlamak.
 • Afet bölgesine  yiyecek, içecek, su teminini sağlamak.
 • Gıda dağıtım standartlarını belirlemek.
 • Gıda tedarik zincirini kurmak ve dağıtımını yapmak.

 

3.1.2. OPERASYON SERVİSİ ÖN İYİLEŞTİRME ALT SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI

HİZMET GRUBU

ANA ÇÖZÜM ORTAĞI

DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI

HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMET GRUBU

 

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Afet bölgesinde afetzedelerin psikososyal destek hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI,  GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Yerel Yönetimler),  KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, ÜNİVERSİTELER, KIZILAY, STK, ÖZEL SEKTÖR,

 

 • Afetlerde çalışacak olan bütün personele psikososyal destek eğitimlerinin verilmesini sağlamak.
 • Afet hallerinde afetzedelerin temel ihtiyaçlarının ve psikososyal destek ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlamak.
 • Tespit edilen ihtiyaçların ve ihtiyaç sahiplerinin ilgili hizmet gruplarına bildirilmesini sağlamak.
 • Afetzede vatandaşlara ve afet alanında çalışan personele psikososyal destek vermek.
 • İncinebilir grupların ihtiyaçlarına özel güçlendirme çalışmaları yapmak.
 • Afetten etkilenen korunmaya muhtaç bireyleri kurum bakımına almak.
 • Afetzedelerin normal hayata uyum sağlaması için sosyo-kültürel etkinlikler planlamak ve yapmak.

 

ENKAZ KALDIRMA HİZMET GRUBU

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Afet bölgesinde enkazın kaldırılmasına yönelik koordinasyondan sorumludur.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Yerel Yönetimler),   ÖZEL SEKTÖR 
 • Enkaz döküm alanlarını belirlemek.
 • Arama ve kurtarma çalışmaları bittikten sonra bina, tesisler ve çevredeki enkazın kaldırılmasını sağlamak.
 • Yıkılması gereken hasarlı binaların yıkılması, yıktırılması ve enkazın  kaldırılmasını sağlamak.

 

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK HİZMET GRUBU

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Afet ve acil durumlarında etkilenen tarım alanlarının hasar tespitini yapmak, gıda güvenliğini sağlamak ve  ölen, itlaf edilmesi gereken ve etkilenen hayvanların sağlığı konusunda gerekli çalışmaları yürütmeye yönelik koordinasyondan sorumludur.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI,  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Yerel Yönetimler), SAĞLIK BAKANLIĞI, STK
 • Afet bölgesinde sahipsiz ve barınaksız hayvanların tespit ve değerlendirmesini yapmak.
 • Afet sonrasında hayvan kaynaklı her tür salgın hastalığın önlenmesi için gerekli tedbirleri almak.
 • Afetzede çiftçilerin bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimindeki zarar tespitlerini yapmak.
 • Afet sonrasında evcil hayvanlar, sokak hayvanları, büyükbaş/ küçükbaş ve kümes hayvanlarında ortaya çıkabilecek hastalıklarla mücadele için gerekli aşılama ve tedavi çalışmaları yapmak, bu amaçla aşı, dezenfeksiyon ve hijyen malzemeleri temin etmek.
 • Gıda güvenliği konusunda gerekli çalışmaları yapmak

DEFİN HİZMET GRUBU

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 

Afet ve acil durumlarda vefat edenlerin defin işlemlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, ADALET BAKANLIĞI,  SAĞLIK BAKANLIĞI,  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, STK, ÖZEL SEKTÖR 

 

 • Vefat edenlerin kimliklerini tespit etmek ve gereken hallerde, DNA, foto film, parmak izi vb. yöntemlerle kimlik tespiti yapmak.
 • Vefat edenlere ait ölüm raporlarını gereken birimlere iletmek.
 • Cesetlerin bozulmasını önlemek soğuk hava depolarını ve toplu mezar yerlerini belirlemek.
 • Defin işlemleri için cenaze nakil araçları, seyyar ölü yıkama aracı, kefen, tabut, ceset torbası, insan gücü vb. ihtiyaçların tedariki ile ilgili planlamaları ve gerekli dini hazırlıkları yapmak.
 • Hayatını kaybeden yabancı ülke vatandaşlarının kimlik, defin veya ülkesine gönderilmesine yönelik planlama yapmak.
 • Resmi ölü sayısını belirlemek.

3.1.3. BİLGİ VE PLANLAMA SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI

 

 

HİZMET GRUBU

 

ANA ÇÖZÜM ORTAĞI

 

DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI

 

HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

BİLGİ YÖNETİMİ, DEĞERLENDİRME VE İZLEME HİZMET GRUBU

AFAD

Afet ve acil durumlara ilişkin her tür bilginin toplanması, kayıt altına alınması ve raporlanması hizmetlerine yönelik koordinasyondan ve  Müdahale çalışmalarında elde edilen bilgileri değerlendirmek, izlemek ve ilgili birimlere bilginin iletilmesinden sorumludur.

 

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Yerel Yönetimler ve Güvenlik Birimleri), ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI (TÜRKSAT),  KALKINMA BAKANLIĞI (Kalkınma Ajansları), ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, TÜBİTAK, ÜNİVERSİTELER
 • Afet bölgesine ilişkin tüm veriye (sayısal, grafik, harita vb.) erişim sağlayarak her türlü bilginin toplanmasını sağlamak.
 • Elde ettiği bilgileri kayıt altına almak ve raporlamak.
 • Tüm prosedürleri dökümante etmek.
 • Tüm raporlama prosedürleri için hazır formatlar sağlamak.
 • Vardiya brifingi hazırlamak.
 • Çalışmalara ilişkin raporlar hazırlamak.
 • Operasyonel planlar üzerinden alana ilişkin yürütülecek çalışmalarda ilk bilgileri derlemek.
 • Gelen bilgileri değerlendirerek seviye belirlemesine temel teşkil edecek raporlar hazırlamak.
 • Afet ve acil durumlara ilişkin gelen bilgiler ışığında müdahale çalışmalarına karar vericilerin yön vermesini sağlamak amacıyla durum tespiti yapmak.
 • Çalışmaların tüm aşamalarını değerlendirerek müdahale çalışmalarına ait sonuç bildirgesini yayımlamak.
 • Kullanılan kaynakların (personel, ekipman, malzeme vb.) dönüş planlamasını yapmak.
 • Operasyonel ve taktik planları izlemek ve uyumsuzlukları tespit etmek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. LOJİSTİK VE BAKIM SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI

 

HİZMET GRUBU

 

ANA ÇÖZÜM ORTAĞI

 

DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI

 

HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 

HİZMET

GRUPLARI

LOJİSTİĞİ HİZMET GRUBU

 

AFAD

Tüm hizmet gruplarının beslenme ve barınma hizmetlerine lojistik destek sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Yerel Yönetimler),  STK, ÖZEL SEKTÖR

 

 • İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi’nin kullanılamaz durumda olması halinde mobil afet yönetim merkezi sistemlerini devreye sokmak
 •  Operasyon planlarında belirlenmiş olan konuşlanma alanında hizmet gruplarının hizmet vereceği alanları ihtiyaca göre oluşturmak.
 • Afet bölgesine giden  personelin beslenme ve barınmasını sağlamak üzere gerekli  tesisleri kurmak, işletmek
 • 120 saatten sonra afet bölgesinde bulunan hizmet gruplarına ve hizmet grupları ile birlikte görev yapan STK’ lara  ihtiyaçlar dahilinde beslenme ve barınma hizmetleri sunmak.

 

AYNİ BAĞIŞ DEPO YÖNETİMİ VE DAĞITIM HİZMET GRUBU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR

Afetzedelere yapılan ayni bağışların depo hizmetleri ve dağıtımına yönelik koordinasyondan sorumludur.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (yerel yönetimler), MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, KIZILAY, STK, ÖZEL SEKTÖR
 • Dağıtım kriterlerini belirlemek.
 • Gıda güvenliği için denetim yaptırmak ve soğuk hava depoları kurdurmak.
 • Talep edilen ihtiyaçları ilan etmek ve  tedarik zinciri kurmak.
 • Afetzedelere gönderilen ayni bağışların önceden belirlenmiş depolarda toplanmasını ve  tasnifini sağlamak.
 • İleri dağıtım noktaları kurmak, yönetmek.
 • Ayni bağışların kayıtlarını tutmak.
 • Gelen talep doğrultusunda yardımların dağıtım merkezlerine iletilmesini sağlamak.
 • Yardım dağıtım merkezlerini belirlemek ve çalıştırmak.
 • Yardım dağıtım çalışmalarını yürütmek.

 

TEKNİK DESTEK VE İKMAL HİZMET GRUBU

 

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK

VE HABERLEŞME

BAKANLIĞI

Afet ve acil durumlarda kullanılan her tür makine ve araçların bakım onarım, yakıt ikmali ve iş makineleri desteğine yönelik koordinasyondan sorumludur.

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, BİLİM SANAYİ TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI( DSİ ve OGM) TOBB, İŞ MAK DİST. VE İMALATÇILARI BİRLİĞİ, TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ, İNTES
 • Operasyonda arama, kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde kullanılacak iş makinesi desteği yapmak. operasyonda kullanılacak araçlara yakıt ikmali desteği sağlamak.
  • Operasyonda kullanılan makine, araç ve ekipman arızalarının giderilmesini sağlamak.
  • Afet bölgesindeki arızaların onarımı için teknik personel ve ekipman sevkiyatını yönlendirmek.

ULUSLARARASI DESTEK VE İŞBİRLİĞİ HİZMET GRUBU

AFAD

Yapılacak uluslararası desteklerin (Malzeme, personel vb.)  koordinasyonundan sorumludur.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, KIZILAY 
 • Uluslararası anlaşmalara göre destek ve işbirliğimiz bulunan organizasyon ve ülkelerden gönderilen personel, malzeme ve araç yardımı durumunda gümrük, ulaşım, konuşlanma, rehberlik, tercümanlık hizmetlerini yerine getirmek.
 • Uluslararası kuruluşlara bağlı yurt dışı organizasyonlarla koordinasyonu sağlamak.
 • Uluslararası yardım konularını belirlemek.

KAYNAK YÖNETİMİ HİZMET GRUBU

AFAD

Afet ve acil durumlarda çalışacak ilave personel, teknik uzman, malzeme ve ekipman temini ve izlemesine yönelik koordinasyondan sorumludur.

 KALKINMA BAKANLIĞI (Kalkınma ajansları) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü),
 • Afet ve acil durumlarda çalışacak özel personel, uzman, malzeme, araç gereç, makine ve ekipman ihtiyaç tespiti ve temini için kaynak yönetimi planlaması yapmak, temin etmek.
 • Görevli personeli, tüm kullanılan malzemeleri, araç ve gereçleri, makinaları, ekipmanları vb. kayıt altına almak.
 •  Kaynak israfını kontrol etmek, denetlemek, iş gücü ve kamu görevlileri takip programı yapmak.

 

 

3.1.5. FİNANS VE İDARİ İŞLER SERVİSİNİN HİZMET GRUPLARI

HİZMET GRUBU

ANA ÇÖZÜM ORTAĞI

DESTEK ÇÖZÜM ORTAĞI

HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 

SATIN ALMA VE KİRALAMA HİZMET GRUBU

 

AFAD

Afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulacak kaynakları acil yardım harcamaları kapsamında satın alma ve kiralama hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, KALKINMA BAKANLIĞI, MALİYE BAKANLIĞI
 • Afet ve acil durumlarda temini gerekli acil ihtiyaçları satın almak, kiralamak veya el koymak.
 • Afet bölgesinde yerel kaynaklardan temin edilemeyen ihtiyaçların satın alma ve kiralama hizmetlerini yapmak.
 • Satın alma, kiralama ve el koymaya ilişkin belge ve kayıtların korunmasını sağlamak.
 • Satın alma veya kiralama işlemleri ile ilgili sözleşme ve protokollerin yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.

 

MUHASEBE, BÜTÇE VE MALİ RAPORLAMA HİZMET GRUBU

AFAD

Afet ve acil durumlarda muhasebe, bütçe ve mali raporlama hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

 MALİYE BAKANLIĞI
 • Müdahale çalışmalarına katılan personelin isimlerini, çalışma sürelerini kaydetmek ve puantajını yapmak.
 • Müdahale çalışmalarına ilişkin harcamaları kayıt altına almak.
 • Harcamaları muhasebeleştirmek.
 • Harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek.
 • Acil yardım ödeneklerini sağlamak

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI NAKDİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU

AFAD

Ulusal ve uluslararası nakdi bağış hizmetlerine yönelik koordinasyondan sorumludur.

 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, TRT, RTÜK, KAMU BANKALARI, KIZILAY, STK, ÖZEL SEKTÖR
 • · Ulusal ve uluslararası nakdi bağışların, banka hesaplarında toplanmasını sağlamak.
 • · Ulusal bağışlar için kampanyalar koordine etmek ve hesap açmak.
 • · Toplanan nakdi bağışların takibini yapmak.

 

ZARAR

TESPİT HİZMET GRUBU

 

MALİYE BAKANLIĞI

 

Afet ve acil durumlara yönelik zararların mali ve iktisadi boyutunun belirlenmesine yönelik koordinasyondan sorumludur.

 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI, KALKINMA BAKANLIĞI, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI, ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 

 • Afet sonrası meydana gelen bina, taşınır emtia, tarım (Hayvancılık, tarım arazisi),  sanayi ve imalat,  alt yapı (Kanalizasyon, su, elektrik, doğal gaz,) ulaşım, turizm, bilişim, bankacılık, sağlık vb. konular ve sektörlerde meydana gelen iktisadi ve mali kayıplara ilişkin kayıtları ilgili hizmet gruplarından, kurum ve kuruluşlardan toplamak,   ulusal düzeyde zarar tespit  hesabını yapmak ve raporlamak,  zararın mali bilançosunu çıkarmak.
  • · Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak,
  • · Gerekli personel, araç, gereç, ekipmanları vb. temin etmek,
  • · Operasyonların yürütülmesine destek vermek,
  • · Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek,
  • · Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek,
  • · Hizmet grubu sorumlusunun hizmete ilişkin taleplerini yerine getirmek.


3.2. DESTEK Çözüm Ortaklarinin  Görevlerİ

3.3. DİĞER GÖREVLER

 

İçişleri Bakanlığı mülki idare amirleri içerisinden yeterli sayıda personeline afet ve acil durumlar öncesi AFAD ile koordinasyon halinde oryantasyon eğitimi verir ve afet anında bölgeye intikal ettirir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı;

-Afetler öncesi her okulun afet ve acil durum planları yapmasını sağlamaktan,

-Afet anında; denetlemekle sorumlu olduğu tüm yurtlarda barınan öğrencilerin ve okullarda eğitimde olan öğrencilerin tahliyesinden, tahliye edilen öğrencilerin ihtiyaçlarının (sağlık, beslenme, barınma vb.) diğer hizmet grupları tarafından karşılanmasını sağlamaktan,

-Afet sonrasında ise ivedilikle eğitim ve öğretim hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaktan sorumludur.

 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı;

-Afetler öncesi her üniversitenin ve bağlı birimlerinin afet ve acil durum planları yapmasını sağlamaktan, üniversitelerde afet gönüllüsü gençler yetiştirmek üzere çalışmalar yapmaktan,

-Afet anında; üniversite yurtlarında barınan ve üniversitelerde eğitimde olan öğrencilerin tahliyesinden, tahliye edilen öğrencilerin ihtiyaçlarının (sağlık, beslenme, barınma vb.) diğer hizmet grupları tarafından karşılanmasını sağlamaktan,

-Afet sonrasında ise ivedilikle eğitim ve öğretim hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaktan sorumludur.

 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü;

-Bünyesine bağlı yurtların afet ve acil durum planlarını yapmaktan, yurtlarında barınan öğrencilerin tahliyesinden, tahliye edilen öğrencilerin ihtiyaçlarının (sağlık, beslenme, barınma vb.) diğer hizmet grupları tarafından karşılanmasını sağlamaktan sorumludur.

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı afet bölgesinde alt yapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar kullanma suyu temini, nakli, gerektiğinde yeterli sayıda su kuyularının açılmasına ilişkin çalışmalardan sorumludur. Meydana gelen afet nedeniyle su kaynaklarının kaybolması veya yer değiştirmesi durumunda gerekli çalışmaları yaparak yeni kaynakları belirler ve su proje taslağını ivedilikle hazırlayarak ilgili valiliğe ulaştırır.

 

Tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendi hizmet binalarının ve eklentilerinin acil durum planlamasını yapmaktan sorumludur.

 

Her ölçekteki işletmelerin afet ve acil durum ile iş sürekliliği planlarının oluşturulması, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ait bina ve tesisler için acil durum planları 18/06/2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde hazırlanır. İş sürekliliği planlarının esasları ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Başkanlık tarafından belirlenir.

 

Türkiye İş Kurumu, afetin meydana gelmesinden sonra gerektiğinde Başkanlığın talebi üzerine öncelikle afet bölgesinden olmak üzere işçi temin eder.

 

Afet ve acil durum hallerinde adalet hizmetlerinin aksamasına ve gecikmesine sebebiyet verilmeksizin yürütülmesi için gerekli tedbirler alınır.

 

Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğü afetin meydana gelmesinden sonra Başkanlık ile işbirliği içerisinde afet bölgesindeki vatandaşları düzenli bilgilendirmek üzere radyo ve televizyon yayını yapar.

 

Diyanet İşleri Başkanlığı afet ve acil durum hallerinde din hizmetlerinin eksiksiz yapılabilmesi için kapasite geliştirir.

 

Düzenleyici ve denetleyici kurullar (BTK, RTÜK, BDDK, EPDK vb.) afet ve acil durum hizmetlerinin zamanında eksiksiz yapılmasını sağlayıcı düzenlemelere öncelik verirler ve afet anında sorumlulukları altındaki sektörlerin afet yönetimine katkı vermelerini sağlarlar. Kamu imtiyaz sözleşmelerinde var olan afet ve acil durum yükümlülüklerinin ilgililerince yerine getirilmesini takip ederek afet müdahale hizmetlerini yapan birimlere destek olurlar.

 

Afet sonrası, Maliye bakanlığı tarafından mali analiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından psikososyal analiz, Ekonomi Bakanlığı tarafından ekonomik analiz ve AFAD tarafından müdahale sistemi performans analiz raporu hazırlanır.

BÖLÜM IV- PLANIN TAKİBİ, GELİŞTİRİLMESİ, GÜNCELLENMESİ, EĞİTİM ve TATBİKATLAR

 

Hizmet grubundan sorumlu ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluş hazırlayacağı ulusal düzey hizmet grubu planını ve eklerini, personel, malzeme, araç, gereç vb. ihtiyaçları yönünden takip eder. Bu konularda eksiklik ve/veya değişiklikler meydana geldiğinde planı ve eklerini güncelleştirir. Plan, ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikatlar, gelişen yeni teknolojiler ve yapılan görevler dikkate alınarak geliştirilir.

TAMP,  Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunca onaylanır. Ulusal düzey hizmet grubu planları birbirleri arasındaki uyum ve standartların sağlanabilmesi için Başkanlık bünyesinde oluşturulacak birim tarafından incelenerek onay aşamasına getirilir, Başbakan veya Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. İl afet müdahale planları, birbirleri arasındaki uyum ve standartların sağlanabilmesi için Başkanlık bünyesinde oluşturulacak birim tarafından incelenerek verilecek uygun görüş sonrası, valiler tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.. Hizmet grubu operasyon planları il afet müdahale planının ekidir ve İAADKK tarafından onaylanır, AFAD ve ilgili bakanlığa/kuruluşa bilgi amaçlı gönderilir.

Ulusal ve yerel düzeydeki hizmet grubu planlarının eğitim ve tatbikatları planlarında belirtilen sayıda yapılır. Tekli yıllarda Ulusal Afet Tatbikatı düzenlenir.


Ek-1

 

Ek-2

Ek-3

 

 

9

 

5

 

10

 

14

 

11

 

12

 

13

 

15

 

3

 

8

 

7

 

6

 

4

 

1

 

2

 

 

ŞEKİL 4- Lojistik BÖLGE HARİTASI

 

 

 

 

 

 

Destek il grupları tablosu                                                                                                                                                        Ek-4

İL ADI

1.GRUP DESTEK İLLER(BÖLGE İLLERİ VE KOMŞU İLLER)

2.GRUP  DESTEK İLLER

ARAMA-KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA MERSİNOSMANİYE

K.MARAŞ

GAZİANTEP

KİLİS

HATAY

NİĞDE

KAYSERİ

KONYA

MALATYA

DİYARBAKIR

ADIYAMAN ERZİNCANTUNCELİ

BİNGÖL

MALATYA

ELAZIĞ

K.MARAŞ

GAZİANTEP

ŞANLIURFA

DİYARBAKIR

ELAZIĞ

KİLİS

KAYSERİ

DİYARBAKIR

A.KARAHİSAR KONYAKARAMAN

AKSARAY

ESKİŞEHİR

KÜTAHYA

UŞAK

DENİZLİ

ISPARTA

BURDUR

İZMİR

ANTALYA

ANKARA

ANKARA

AĞRI ERZURUMARDAHAN

KARS

IĞDIR

VAN

BİTLİS

MUŞ

ERZİNCAN

TRABZON

DİYARBAKIR

VAN

AMASYA SİNOPSAMSUN

ÇORUM

ORDU

TOKAT

YOZGAT

SİVAS

SİNOP

ÇANKIRI

SAMSUN

ANKARA BOLUESKİŞEHİR

KIRIKKALE

KONYA

AKSARAY

ÇANKIRI

DÜZCE

KIRŞEHİR

AFYON

SAKARYA

KAYSERİ

AFYON

ANTALYA ISPARTABURDUR

MUĞLA

KONYA

KARAMAN

MERSİN

DENİZLİ

AFYON

DENİZLİ

AFYON

ARTVİN GİRESUNTRABZON

RİZE

GÜMÜŞHANE

BAYBURT

ERZURUM

ARDAHAN

TRABZON

ERZİNCAN

AĞRI

ERZURUM

AYDIN İZMİRMANİSA

UŞAK

DENİZLİ

MUĞLA

AFYON

BURDUR

BALIKESİR

İZMİR

BALIKESİR MANİSAİZMİR

BURSA

İZMİR

ÇANAKKALE

KÜTAHYA

İSTANBUL

AFYON

ESKİŞEHİR

BURSA

BİLECİK ÇANAKKALESAKARYA

BALIKESİR

KÜTAHYA

BURSA

ESKİŞEHİR

DÜZCE

İSTANBUL

AFYON

BALIKESİR

BURSA

BİNGÖL ERZİNCANTUNCELİ

MALATYA

ELAZIĞ

ADIYAMAN

MUŞ

DİYARBAKIR

ERZURUM

VAN

BATMAN

BAYBURT

DİYARBAKIR

BİTLİS MUŞVAN

HAKKARİ

AĞRI

BATMAN

SİİRT

DİYARBAKIR

ERZURUM

ŞIRNAK

VAN

BOLU ANKARAESKİŞEHİR

KIRIKKALE

DÜZCE

ZONGULDAK

ÇANKIRI

KARABÜK

SAKARYA

YALOVA

BURSA

BARTIN

SAKARYA

BURDUR ISPARTAANTALYA

DENİZLİ

MUĞLA

A.KARAHİSAR

AYDIN

UŞAK

KONYA

AFYON

BURSA ÇANAKKALEBİLECİK

BALIKESİR

KÜTAHYA

KOCAELİ

SAKARYA

YALOVA

İSTANBUL

ESKİŞEHİR

ÇANAKKALE

İSTANBUL

ÇANAKKALE BİLECİKBALIKESİR

KÜTAHYA

BURSA

TEKİRDAĞ

EDİRNE

İSTANBUL

İZMİR

KÜTAHYA

BURSA

ÇANKIRI SAKARYADÜZCE

ZONGULDAK

BARTIN

KASTAMONU

KARABÜK

ÇORUM

KIRIKKALE

ANKARA

BOLU

SAMSUN

YOZGAT

ZONGULDAK

ANKARA

ÇORUM SİNOPSAMSUN

AMASYA

ORDU

TOKAT

YOZGAT

KIRIKKALE

ÇANKIRI

KASTAMONU

ANKARA

TOKAT

KAYSERİ

SAMSUN

DENİZLİ İZMİRMANİSA

UŞAK

AYDIN

MUĞLA

BURDUR

A.KARAHİSAR

KÜTAHYA

İZMİR

ANTALYA

AFYON

DİYARBAKIR ŞANLIURFAMARDİN

SİİRT

ŞIRNAK

BATMAN

ADIYAMAN

MALATYA

ELAZIĞ

BİNGÖL

MUŞ

MALATYA

BİTLİS

ERZURUM

ERZURUM

EDİRNE KIRKLARELİTEKİRDAĞ

İSTANBUL

KOCAELİ

YALOVA

ÇANAKKALE

BURSA

BALIKESİR

MANİSA

İSTANBUL

ELAZIĞ ERZİNCANTUNCELİ

BİNGÖL

MALATYA

ADIYAMAN

DİYARBAKIR

 

 

 

SİVAS

ERZURUM

ADIYAMAN

DİYARBAKIR

ERZİNCAN TUNCELİBİNGÖL

MALATYA

ELAZIĞ

ADIYAMAN

SİVAS

GİRESUN

GÜMÜŞHANE

BAYBURT

ERZURUM

DİYARBAKIR

ORDU

RİZE

ERZURUM

ERZURUM ARDAHANKARS

IĞDIR

AĞRI

ARTVİN

MUŞ

BİNGÖL

ERZİNCAN

BAYBURT

RİZE

TRABZON

VAN

DİYARBAKIR

VAN

ESKİŞEHİR BOLUANKARA

KIRIKKALE

KONYA

A.KARAHİSAR

KÜTAHYA

BİLECİK

DÜZCE

BURSA

SAKARYA

KONYA

AFYONKARAHİSAR

GAZİANTEP MERSİNADANA

OSMANİYE

K.MARAŞ

KİLİS

HATAY

ADIYAMAN

ŞANLIURFA

KAYSERİ

MALATYA

ADANA

ADANA

GİRESUN TRABZONRİZE

ARTVİN

GÜMÜŞHANE

BAYBURT

ORDU

SİVAS

ERZİNCAN

TOKAT

ERZİNCAN

RİZE

SAMSUN

GÜMÜŞHANE GİRESUNTRABZON

RİZE

ARTVİN

ERZİNCAN

BAYBURT

ORDU

SİVAS

BİNGÖL

ERZURUM

HAKKÂRİ MUŞBİTLİS

VAN

ŞIRNAK

AĞRI

MUŞ

MARDİN

VAN

HATAY MERSİNADANA

OSMANİYE

K.MARAŞ

GAZİANTEP

KİLİS

İÇEL

ŞANLIURFA

KAYSERİ

ADANA

ISPARTA BURDURANTALYA

A.KARAHİSAR

KONYA

MUĞLA

UŞAK

KARAMAN

AFYON

İÇEL(MERSİN) ADANAOSMANİYE

K.MARAŞ

GAZİANTEP

KİLİS

HATAY

NİĞDE

KARAMAN

ANTALYA

KONYA

KONYA

KAYSERİ

HATAY

ADANA

İSTANBUL BALIKESİRESKİŞEHİR

ANKARA

MANİSA

İZMİR

AFYON

KONYA

ANTALYA

DENİZLİ

SAMSUN

KAYSERİ

ADANA

GAZİANTEP

MALATYA

TRABZON

DİYARBAKIR

ERZURUM

ERZİNCAN

İZMİR

ANKARA

ADANA

SAMSUN

ERZURUM

DİYARBAKIR

İZMİR BALIKESİRMANİSA

UŞAK

AYDIN

DENİZLİ

MUĞLA

AFYON

MUĞLA

BURSA

AFYON

BURSA

KARS ERZURUMARDAHAN

IĞDIR

AĞRI

ARTVİN

VAN

ERZİNCAN

ERZURUM

KASTAMONU SAKARYADÜZCE

ZONGULDAK

BARTIN

KARABÜK

ÇANKIRI

SİNOP

ÇORUM

ANKARA

SAMSUN

BOLU

ANKARA

KAYSERİ YOZGATSİVAS

KIRŞEHİR

NEVŞEHİR

NİĞDE

K.MARAŞ

ADANA

KIRŞEHİR

ERZURUM

OSMANİYE

ADANA

KIRKLARELİ EDİRNETEKİRDAĞ

İSTANBUL

KOCAELİ

YALOVA

ÇANAKKALE

BALIKESİR

BURSA

BURSA

KIRŞEHİR YOZGATSİVAS

NEVŞEHİR

KAYSERİ

NİĞDE

AKSARAY

KIRIKKALE

ANKARA

ANKARA

KAYSERİ

KONYA

ANKARA

KOCAELİ EDİRNEKIRKLARELİ

TEKİRDAĞ

İSTANBUL

YALOVA

SAKARYA

BURSA

BOLU

TEKİRDAĞ

ESKİŞEHİR

ANKARA

KONYA KARAMANAKSARAY

ANKARA

ESKİŞEHİR

A.KARAHİSAR

İSPARTA

ANTALYA

NİĞDE

MERSİN

İÇEL

ESKİŞEHİR

ADANA

AFYON

KÜTAHYA ÇANAKKALEBİLECİK

BALIKESİR

BURSA

MANİSA

UŞAK

ESKİŞEHİR

A.KARAHİSAR

DENİZLİ

SAKARYA

İZMİR

AFYON

MALATYA ERZİNCANTUNCELİ

BİNGÖL

ELAZIĞ

ADIYAMAN

DİYARBAKIR

K.MARAŞ

SİVAS

GAZİANTEP

ERZİNCAN

KAYSERİ

DİYARBAKIR

MANİSA İZMİRUŞAK

AYDIN

DENİZLİ

MUĞLA

KÜTAHYA

BALIKESİR

AFYON

ÇANAKKALE

ISPARTA

AFYON

K.MARAŞ MERSİNADANA

OSMANİYE

GAZİANTEP

KİLİS

HATAY

ADIYAMAN

SİVAS

MALATYA

KAYSERİ

ŞANLIURFA

NİĞDE

DİYARBAKIR

ADANA

MARDİN ŞANLIURFADİYARBAKIR

SİİRT

ŞIRNAK

BATMAN

ADIYAMAN

VAN

BİNGÖL

DİYARBAKIR

MUĞLA İZMİRMANİSA

UŞAK

AYDIN

DENİZLİ

ANTALYA

BURDUR

AFYONKARAHİSAR

ANTALYA

KONYA

İZMİR

MUŞ MUŞBİTLİS

VAN

HAKKARİ

ERZURUM

AĞRI

BİNGÖL

BATMAN

DİYARBAKIR

ERZİNCAN

DİYARBAKIR

SİİRT

DİYARBAKIR

ERZURUM

NEVŞEHİR YOZGATSİVAS

KIRŞEHİR

KAYSERİ

NİĞDE

AKSARAY

ADANA

SİVAS

KONYA

ANKARA

NİĞDE YOZGATSİVAS

KIRŞEHİR

NEVŞEHİR

KAYSERİ

ADANA

MERSİN

KONYA

AKSARAY

KONYA

KAHRAMANMARAŞ

YOZGAT

ADANA

ANKARA

ORDU SİNOPSAMSUN

ÇORUM

AMASYA

TOKAT

GİRESUN

SİVAS

ERZİNCAN

TRABZON

AMASYA

ERZURUM

SAMSUN

RİZE GİRESUNTRABZON

ARTVİN

GÜMÜŞHANE

BAYBURT

ERZURUM

ARDAHAN

ORDU

ERZİNCAN

ERZURUM

SAMSUN

SAKARYA DÜZCEZONGULDAK

BARTIN

KASTAMONU

KARABÜK

ÇANKIRI

BOLU

BİLECİK

BURSA

KOCAELİ

ESKİŞEHİR

AFYON

BALIKESİR

BURSA

SAMSUN SİNOPÇORUM

AMASYA

ORDU

TOKAT

KASTAMONU

TOKAT

GİRESUN

ANKARA

SİİRT ŞANLIURFADİYARBAKIR

MARDİN

ŞIRNAK

BATMAN

BİTLİS

VAN

 

 

ERZURUM

HAKKARİ

ŞANLIURFA

DİYARBAKIR

SİNOP SAMSUNÇORUM

AMASYA

ORDU

TOKAT

KASTAMONU

ÇANKIRI

KARABÜK

TOKAT

SAMSUN

SİVAS YOZGATKIRŞEHİR

NEVŞEHİR

KAYSERİ

NİĞDE

TOKAT

ORDU

GİRESUN

ERZİNCAN

MALATYA

K.MARAŞ

AMASYA

ELAZIĞ

GÜMÜŞHANE

SAMSUN

Ek-4

TEKİRDAĞ

EDİRNEKIRKLARELİ

İSTANBUL

KOCAELİ

YALOVA

ÇANAKKALE

BALIKESİR

SAKARYA

BURSA

İSTANBUL

TOKAT SİNOPSAMSUN

ÇORUM

AMASYA

ORDU

SİVAS

YOZGAT

KAYSERİ

SİNOP

GİRESUN

SAMSUN

TRABZON GİRESUNRİZE

ARTVİN

GÜMÜŞHANE

BAYBURT

SAMSUN

ERZURUM

ERZİNCAN

SAMSUN

TUNCELİ ERZİNCANBİNGÖL

MALATYA

ELAZIĞ

ADIYAMAN

ERZURUM

DİYARBAKIR

ADIYAMAN

DİYARBAKIR

ŞANLIURFA DİYARBAKIRMARDİN

SİİRT

ŞIRNAK

BATMAN

GAZİANTEP

ADIYAMAN

ELAZIĞ

KAHRAMANMARAŞ

MALATYA

DİYARBAKIR

UŞAK İZMİRMANİSA

AYDIN

DENİZLİ

MUĞLA

KÜTAHYA

A.KARAHİSAR

BURSA

KONYA

BURDUR

AFYONKARAHİSAR

VAN MUŞBİTLİS

HAKKARİ

AĞRI

SİİRT

ŞIRNAK

ERZURUM

IĞDIR

BİNGÖL

DİYARBAKIR

ERZURUM

YOZGAT SİVASKIRŞEHİR

NEVŞEHİR

KAYSERİ

NİĞDE

AMASYA

TOKAT

KIRIKKALE

ÇORUM

ANKARA

NİĞDE

SAMSUN

ANKARA

ZONGULDAK SAKARYADÜZCE

BARTIN

KASTAMONU

KARABÜK

ÇANKIRI

BOLU

ANKARA

KASTAMONU

KOCAELİ

SAKARYA

ANKARA

AKSARAY A.KARAHİSARKONYA

KARAMAN

KIRŞEHİR

NEVŞEHİR

NİĞDE

ANKARA

 

KAYSERİ

ADANA

KIRIKKALE

ANKARA

BAYBURT GİRESUNTRABZON

RİZE

ARTVİN

GÜMÜŞHANE

ERZURUM

ERZİNCAN

 

 

 

TUNCELİ

ELAZIĞ

BİNGÖL

ERZURUM

KARAMAN A.KARAHİSARKONYA

AKSARAY

MERSİN

ANTALYA

ADANA

ANKARA

NEVŞEHİR

AFYONKARAHİSAR

KIRIKKALE BOLUANKARA

ESKİŞEHİR

ÇANKIRI

ÇORUM

YOZGAT

KIRŞEHİR

AKSARAY

BOLU

KASTAMONU

AFYONKARAHİSAR

BATMAN ŞANLIURFADİYARBAKIR

MARDİN

SİİRT

ŞIRNAK

MUŞ

BİTLİS

VAN

ELAZIĞ

ŞANLIURFA

DİYARBAKIR

ŞIRNAK ŞANLIURFADİYARBAKIR

MARDİN

SİİRT

BATMAN

VAN

HAKKARİ

VAN

DİYARBAKIR

ŞANLIURFA

VAN

DİYARBAKIR

BARTIN SAKARYADÜZCE

ZONGULDAK

KASTAMONU

KARABÜK

ÇANKIRI

SAKARYA

BOLU

ANKARA

SAKARYA

ARDAHAN ERZURUMARTVİN

KARS

IĞDIR

AĞRI

VAN

AĞRI

RİZE

ERZURUM

IĞDIR ERZURUMARDAHAN

KARS

AĞRI

ERZURUM

MUŞ

BİTLİS

VAN

ERZURUM

YALOVA EDİRNEKIRKLARELİ

TEKİRDAĞ

İSTANBUL

KOCAELİ

BURSA

İSTANBUL

KIRKLARELİ

ESKİŞEHİR

BURSA

AFYON

KARABÜK SAKARYADÜZCE

ZONGULDAK

BARTIN

KASTAMONU

ÇANKIRI

BOLU

ANKARA

DÜZCE

SAKARYA

SAKARYA

KİLİS MERSİNADANA

OSMANİYE

K.MARAŞ

GAZİANTEP

HATAY

ADANA

ŞANLIURFA

MALATYA

ADANA

OSMANİYE MERSİNADANA

K.MARAŞ

GAZİANTEP

KİLİS

HATAY

KAYSERİ

ADANA

ADIYAMAN

ADANA

DÜZCE SAKARYAZONGULDAK

BARTIN

KASTAMONU

KARABÜK

ÇANKIRI

BOLU

ANKARA

ESKİŞEHİR

BİLECİK

ANKARA

BURSA

İSTANBUL

BURSA

Ek-4

2.Grup Destek İller kapasite, bölgesel yeterlik ve uzaklık kriterleri açısından değerlendirilmiş olup sadece bölgesel afet olayı olduğu zaman (1. Destek illerinde etkilenmesi durumunda) afet bölgesine desteğe gidecektir. İstanbul için farklı değerlendirme yapılmıştır.

 

Ek-5

Tablo 2.4. Operasyon servisindeki hizmet gruplarının ana ve destek çözüm ortakları tablosu

S: Sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar D: Destek bakanlık, kurum ve kuruluşlar

 

 

 

HİZMET GRUBU

AFAD

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

ADALET BAKANLIĞI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

KALKINMA BAKANLIĞI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

MALİYE BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

MİT

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

TOKİ

KIZILAY

STK

ÖZEL SEKTÖR

ÜNİVERSİTELER

MEDYA

TRT

TÜRKSAT

THY

HABERLEŞME

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

D

D

S

 

 

 

D

D

D

 

 

 

 

 

ULAŞIM ALT YAPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

D

 

S

 

 

 

 

D

D

 

 

 

 

D

GÜVENLİK VE TRAFİK

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

D

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

ARAMA VE KURTARMA

S

D

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

D

D

 

 

 

 

 

SAĞLIK

 

D

 

 

 

 

 

D

 

 

 

D

 

D

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

D

D

D

 

 

 

 

 

YANGIN

 

D

 

 

 

D

D

D

 

D

 

 

D

S

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

BARINMA

S

D

 

 

D

 

 

D

 

 

D

 

 

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

D

D

D

D

 

 

 

 

 

BESLENME

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

D

 

D

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

S

D

D

 

 

 

 

 

PSİKOSOSYAL DESTEK

 

 

D

 

S

 

 

 

 

 

D

 

 

D

 

D

 

D

 

D

 

 

 

 

D

D

D

D

D

 

 

 

DEFİN

 

 

D

D

 

 

 

 

D

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

D

D

 

 

 

 

 

HASAR TESPİT

 

 

 

 

 

 

 

S

 

MÜHENDİS KAPASİTESİ OLAN TÜM KURUMLAR

ENKAZ KALDIRMA

 

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

S

D

D

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

D

D

 

 

 

 

 

ALTYAPI

 

 

 

 

 

 

 

S

 

D

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

ENERJİ

 

 

 

 

 

 

 

D

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

NAKLİYE

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

S

 

 

 

D

D

D

 

 

 

 

D

TAHLİYE

 

D

 

 

D

 

 

 

 

 

 

D

 

S

 

D

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBRN

S

D

 

 

 

D

 

D

 

D

 

D

D

D

 

 

 

 

D

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-6

ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU PLAN FORMATI

İçindekiler

Onay Sayfası

Dağıtım Çizelgesi

Değişiklik Cetveli

Kısaltmalar

Genel Kısaltmalar

Özel Kısaltmalar

Tanımlar

Genel Tanımlar

Özel Tanımlar

BÖLÜM I. GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.1.Amaç ve Kapsam…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2.Hukuki Dayanak …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.3.Hedefler ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3.1.Genel Hedefler …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.3.2.Özel Hedefler …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.4.Varsayımlar …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4.1.Genel  Varsayımlar……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.4.2.Özel Varsayımlar………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM II. HİZMET GRUBU TEŞKİLİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI…………………………………………………………

2.1.Hizmet Grubu Teşkili…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2.Ulusal Düzey Hizmet Grubu Teşkili, Görev ve Sorumlulukları …………………………………………………………………………………..

2.3.Yerel Düzey Hizmet Grubu Teşkili, Görev ve Sorumlulukları …………………………………………………………………………………….

BÖLÜM III. HAZIRLIK, KAPASİTE GELİŞTİRME VE LOJİSTİK PLANLAMASI…………………………………………….

3.1.Planlama Çalışmaları ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2.Senaryolar ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2.1.Senaryo 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2.2.Senaryo 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2.3.Senaryo 3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2.4.Senaryo 4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2.5.Senaryo 5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.3.Kapasite Analizi ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.3.1.İnsan Kaynakları Kapasitesi Analizi ………………………………………………………………………………………………………………………

3.3.2.Malzeme ve Ekipman Kapasitesi Analizi ……………………………………………………………………………………………………………….

3.3.3.Teknik Kapasite Analizi ………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.4.İhtiyaç Analizi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.5.Devam Eden Projeler …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.6.Kapasite Geliştirme Kararları ………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.7.Toplanma ve İntikal ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.8.Saha Destek Ekiplerinin İntikali ………………………………………………………………………………………………………………………………

3.9.Destek Ekipmanların İntikali …………………………………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM IV. HABERLEŞME USULLERİ ……………………………………………………………………………………………………………….

BÖLÜM V. RAPORLAMA USULLERİ ………………………………………………………………………………………………………………….

BÖLÜM VI. HİZMET GRUBUNUN FİNANSAL YÖNETİMİ ………………………………………………………………………………..

BÖLÜM VII. PLANIN TAKİBİ, GELİŞTİRİLMESİ VE GÜNCELLENMESİ………………………………………………………..

BÖLÜM VIII. EKLER……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ek 1.   Türkiye Afet Müdahale Planı Organizasyon Şeması ……………………………………………………………………………………………..

Ek 2.   İl Afet Müdahale Planı Organizasyon Şeması ………………………………………………………………………………………………………

Ek 3.   Ulusal Düzey Diğer Hizmet Grupları Arası Yardımlaşma ve Yükümlülükler…………………………………………………………….

Ek 4.   Yerel Düzey Diğer Hizmet Grupları Arası Yardımlaşma ve Yükümlülükler……………………………………………………………..

Ek 5.   Ulusal Düzey Hizmet Grubu İrtibat Numaraları…………………………………………………………………………………………………….

Ek 6.   Yerel Düzey Hizmet Grubu İrtibat Numaraları ……………………………………………………………………………………………………..

Ek 7.   Ulusal  Afet Müdahale Sistemi Ulusal ve Yerel Düzey İrtibat Numaraları…………………………………………………………………

Ek 8.   Ulusal Düzey Afetlere Hazırlık Protokolleri………………………………………………………………………………………………………….

Ek 9.   Ulusal Düzey Vardiya Listesi – 1. Vardiya……………………………………………………………………………………………………………

Ek 10. Ulusal Düzey Vardiya Listesi – 2. Vardiya……………………………………………………………………………………………………………

Ek 11. Ulusal Düzey Vardiya Listesi – 3. Vardiya……………………………………………………………………………………………………………

Ek 12. Destek İl Grupları Tablosu…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ek 13. Operasyon Zaman-Performans Çizelgesi……………………………………………………………………………………………………………..

Ek 14. Haberleşme ve Raporlama Prosedürleri Şeması…………………………………………………………………………………………………….

Ek 15. Formlar……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ek 16. Bilgi Kartları…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ek 17. Haritalar, Krokiler……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Diğer Ekler………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

İL AFET MÜDAHALE PLAN FORMATI                                                            Ek-7

İL AFET MÜDAHALE PLAN FORMATI

İçindekiler

Onay Sayfası

Kısaltmalar

Tanımlar

BÖLÜM I- GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.1.Amaç ve Kapsam…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.2.Hukuki Dayanak …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.3.Sorumluluk ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.4.Hedefler ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.5.Planlama  Prensipleri …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.5.1.Temel Prensipler…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.5.2.Tamamlayıcı Prensipler ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.6.Plan Türleri ve Entegrasyonu ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.7.Plan Hazırlama Süreci ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.8.Varsayımlar………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.9.Senaryolar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.10.Genel Durum………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.10.1. ……….İlinin Genel Durumu……………………………………………………………………………………………………………………………..

1.10.2………. .İlinin Afet Riskleri………………………………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM II- MÜDAHALE ORGANİZASYONU………………………………………………………………………………………………………

2.1.Müdahale Aşamaları………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2.Müdahale Olay Seviyeleri ………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3.Yerel Düzeyde Koordinasyon Birimleri ……………………………………………………………………………………………………………………

2.3.1.İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu………………………………………………………………………………………………………….

2.3.2.İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi………………………………………………………………………………………………………………..

2.4.Yerel Düzeyde Müdahale Yönetimi

2.4.1.Operasyon Servisi

2.4.2.Bilgi ve Planlama Servisi

2.4.3.Lojistik ve Bakım Servisi

2.4.4.Finans ve İdari İşler Servisi

2.4.5.Yardımcı Birimler

2.5.Haberleşme ve Raporlama Prosedürü……………………………………………………………………………………………………………………….

2.6. İAADYM Konuşlanma alanı ve 0. Dakika Planlaması (iş akış süreçleri) ……………………………………………………………………..

BÖLÜM III – PLANIN TAKİBİ, GELİŞTİRİLMESİ, GÜNCELLENMESİ, EĞİTİM ve TATBİKATLAR

BÖLÜM IV – EKLER  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ek 1.Dağıtım Çizelgesi

Ek 2.Değişiklik Cetveli

Ek 3.İrtibat Numaraları

Ek 4.Haberleşme ve İntikal

Ek 5.Kayıt Formları

Ek 6.Bilgi Kartları

Ek 7.Haritalar (Depo Yerleri, Lojistik Depolar, Geçici Barınma Alanları vb.)

Ek 8.Personel ve Görev Bilgi Formları Dağıtım

Ek 9.Envanter Bilgileri

Ek 10.Afet Faaliyet Form ve Raporları

Ek 11.Hizmet Grupları Ulaşım Bilgileri

Ek 12.Konuşlanma Alan Bilgileri,

Ek 13.Öncelikli Noktalara Ulaşım Güzergâh Bilgileri

Ek 14.Kurum Konum Bilgileri

Ek 15.Afet Sonrası Raporları

Ek 16.El Kitapçıkları

Diğer Ekler ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İL HİZMET GRUBU OPERASYON PLANI FORMATI

İçindekiler

Onay Sayfası

Değişiklik Cetveli

Dağıtım Çizelgesi

Kısaltmalar

Genel Kısaltmalar

Özel Kısaltmalar

BÖLÜM I. GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3. Hedefler……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3.1. Genel Hedefler……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.3.2. Operasyonel Hedefler……………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4.2. Operasyonel Varsayımlar……………………………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM II. HİZMET GRUBU TEŞKİLİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI…………………………………………………

2.1. ……Hizmet Grubu Teşkili, Görev ve Sorumlulukları  ……………………………………………………………………………………..

BÖLÜM III. HAZIRLIK, KAPASİTE TESPİTİ VE MÜDAHALE PLANLAMASI………………………………………….

3.1. Senaryolar ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2. Mevcut Durum Tespiti …………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2.1.İnsan Kaynakları Kapasitesi Tespiti ve Görevlendirmesi ……………………………………………………………………………..

3.2.2.Malzeme, Araç ve Ekipman Kapasitesi Tespiti ve Temini…………………………………………………………………………….

3.2.3.Haberleşme Kapasitesi Tespiti ………………………………………………………………………………………………………………………

3.2.4.Teknik Kapasite Tespiti …………………………………………………………………………………………………………………………………

3.3. İhtiyaç Tespiti ve Kapasite Geliştirme Kararları ……………………………………………………………………………………………..

3.4. Emir Komuta Zincirinin Oluşturulması ……………………………………………………………………………………………………………

3.5. Konuşlanma Alanlarının Belirlenmesi …………………………………………………………………………………………………………….

3.5.1. Hizmet Grubu Karargahı-Toplanma Yerinin Belirlenmesi ve Hazırlanması………………………………………………..

3.5.2. Hizmetlerin Verileceği Alanların Tespiti ve Hazırlanması   ………………………………………………………………………….

3.6. Eğitim ve Tatbikatlar………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.7. Standart Operasyon Prosedürleri (Yapılacaklar Listesi Hazırlanması)……………………………………………………………

3.8. Operasyon Zaman-Performans Analizi……………………………………………………………………………………………………………

BÖLÜM IV. AFET ANI VE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI ………………………………………………………………………………

4.1. Toplanma…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2. Hizmet Grubu Sekreteryasının Oluşturulması………………………………………………………………………………………………….

4.3. İlk Durum Tespiti ve Raporlama……………………………………………………………………………………………………………………..

4.4. Görev Yerine İntikal ve Müdahale Çalışmaları……………………………………………………………………………………………….

4.5. Gelen Destek Ekiplerin Karşılanması……………………………………………………………………………………………………………….

BÖLÜM V. HABERLEŞME USULLERİ……………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM VI. RAPORLAMA USULLERİ ……………………………………………………………………………………………………………..

BÖLÜM VII. PLANIN TAKİBİ, GELİŞTİRİLMESİ VE GÜNCELLENMESİ…………………………………………………

GENEL EKLER…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ek 3. Yerel Düzey Hizmet Grupları Arası Yardımlaşma ve Yükümlülükler…………………………………………………………..

Ek 4. Ulusal Düzey Hizmet Grubu İrtibat Numaraları……………………………………………………………………………………………

Ek 5. Yerel Düzey Hizmet Grubu İrtibat Numaraları……………………………………………………………………………………………..

Ek 6. Ulusal Afet Müdahale Sistemi İrtibat Numaraları…………………………………………………………………………………………

Ek 7. Yerel Düzey Afetlere Hazırlık Protokolleri…………………………………………………………………………………………………….

Ek 8. Yerel Düzey Vardiya Listesi – 1. Vardiya……………………………………………………………………………………………………….

Ek 9. Yerel Düzey Vardiya Listesi – 2. Vardiya……………………………………………………………………………………………………….

Ek 10. Yerel Düzey Vardiya Listesi – 3. Vardiya……………………………………………………………………………………………………..

Ek 11. Destek İl Grupları Tablosu  …………………………………………………………………………………………………………………………

Ek 12. Haberleşme ve Raporlama Prosedürleri Şeması………………………………………………………………………………………….

Ek 13. Formlar…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ek 14. Bilgi Kartları…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ek 15. Haritalar,Krokiler…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ek 16. Kontrol listeleri……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ek 17. Personel Görevlendirme Listesi…………………………………………………………………………………………………………………….

Ek 18. Personel ve Araç Görevli Kartları…………………………………………………………………………………………………………………

Ek 19. Hizmet Grubu Rapor Formatları………………………………………………………………………………………………………………….

Ek 20. Değerlendirme Sonuç Raporu………………………………………………………………………………………………………………………

Diğer Ekler……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

DAĞITIM ÇİZELGESİ

Gereği:

Sıra No                                              Birim / Kısım             Adet

 

1.

 

Bilgi:

Sıra No                                              Kurum / Kuruluş     Adet

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM:……….. adet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞİŞİKLİK CETVELİ

SIRA

NO

DEĞİŞİKLİK EMRİNİ VEREN MAKAM, EMRİN TARİHİ VE NUMARASI

DEĞİŞİKLİK TARİHİ

DEĞİŞİKLİĞİ YAPANIN

ADI-SOYADI, ÜNVANI, İMZASI

Kaynak:Resmi Gazete Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas