Adi Ortaklık Sözleşme Örneği

Adi Ortaklık Sözleşme Örneği

Adi ortaklık sözleşme örneği

Adi ortaklık şeklinde işletme kuracağınız zaman nasıl bir sözleşme yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız bu örnek işinize yarar diye düşünüyoruz. Aşağıda ticaret sicili müdürlüklerine tescilde faydalı olacağına inandığımız adi ortaklık sözleşmesi örneği sunulmaktadır; lütfen dikkatlice aşağıdaki adi ortaklık sözleşmesini inceleyiniz.

adi ortaklık sözleşmesi 2016

adi ortaklık sözleşmesi 2016

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ

Madde 1            

TARAFLAR         

Unvan                  :

Adres                   :

Vergi Dairesi     :

Tlf                          :

Faks                      :

      Yukarıda ticari ünvanları ve adresleri belirtilen şirketler iş bu sözleşmenin tarafları olup,aşağıda amaç ve konu ve yeri belli işi gerçekleştirmek amacı ile yetkilerin imzası ile iş bu ortaklık anlaşmasını imzalamışlardır.Adi ortalıkta ………… ise özel ortak olarak bulunmaktadır.Bu ortaklık iş bu szöleşmesinde “ADİ ORTAKLIK” olarak alınacaktır.

Madde 2

AMAÇ

      İş bu adi ortaklık,…… tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan …..’nin müteahhitlik hizmetlerini gerçekleştirmek amacı ile kurulmuştur.

Madde 3

ADİ ORTAKLIK ÜNVANI VE YAZIŞMA ADRESİ

     …………

     Adi ortaklığın faaliyet merkezi …… olacaktır.

Madde 4

ADİ ORTAKLIK SÜRESİ

    İş bu sözleşme ile kurulan adi ortaklığın süresi,”İŞVEREN” tarafından ihale edilen ……..’nin ana sözleşmesi(İşveren ile yapılan sözleşme) çerçevesinde yapılması “İŞVEREN”e teslim edilmesi ile geçici ve kesin kabulünün yapılmasına kadar geçen süredir.

Madde 5

ORTAKLARIN SERMAYE DAĞILIMI VE HİSSE ORANLARI

     Adi ortaklığın sermayesi ……… olup tarafların adi ortaklıktaki hisseleri,aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1-…..                                    ……

2-…..                                    ……

Madde 6

GENEL HUSUSLAR

     6.1.Taraflar,İşverene verilen beyannamede olduğu üzere,işveren ile yapılacak sözleşmenin kapsamına giren işlerden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını,karşılıklı olarak istemeleri halinde hisse oranlarında değişiklik yapabileceklerini,ancak tarafların hiçbir suretle işin sonuna kadar ortaklıktan ayrılmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

     6.2.Taraflar arasındaki hukuki ilişkiler ile üçüncü kişilere karşı temsilde,iş bu sözleşme hükümleri ve Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

     6.3.Taraflar iş bu sözleşmede 1.madde yazılı bulunan adreslerinin Ticaret Sicil Gazetesinde yazılı olan resmi ikametgah adresleri olduğunu beyan eder ve bu adresleri tebligat adresleri olarak kabul ederler. Tarafların bildirilen adreslerinde olabilecek değişikliği yazılı olarak adi ortaklığına bildirmeleri,aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli tebliği olarak sayılacağını kabul ve beyan ederler.

Madde 7

ADİ ORTAKLIĞIN YÖNETİNİ VE TEMSİLİ

    7.1. İş bu sözleşme ile kurulmuş olan adi ortaklığı müşterek imzalarıyla temsil ve ilzama aşağıda belirtilen hususlarda ……… iş bu ortaklığın süresi boyunca müştereken yetkili kılınmıştır.Taraflar kendilerini temsil ve ilzama yetkili kıldıkları yukarıdaki kişileri,yetkili kılınan kişinin kendi rızası dışında,Adi ortaklığın bitimine kadar değişmeyeceklerini kabul,beyan ve taahhüt ederler.

    7.2.Görevleri;İşverene taahhüt edilen işlerin yöntem ve organizasyonuna karar vermek,organizasyonun gerektirdiği personeli görevlendirmek,gerek gördüğünde muhasebe kurulu oluşturmak ve gerekli personeli işe almak,şantiye şefi ve/veya şefleri atamak,bunlara onay yetkisi vermek,görevlerinden gerekli gördüklerini yetki devri sureti ile devretmek,işverenle yapılan sözleşmenin hükümlerine uygun gerekli her türlü karar ve tedbiri almaktır.

   7.3. Yekileri; T.C. hudutları dahilinde,bilumum resmi dairelerde,kamu kurum ve kuruluşlarında temsil ve imza etmeye ,adi ortaklık adına bilumum bankalarda her türlü hesapları açtırmaya,para çekmeye,yatırmaya,havale yapmaya,bankalardan çek karnesi talep edip almaya imzalamaya,ciro etmeye,ahzu kabza,mahkemelerde veya danışmanlık için adi ortaklık adına avukatla anlaşılmasına,avukatın belirlenmesine ve vekalet verilmesine,muhasebe işleri için gerek görüldüğünde mali müşavir ve/veya yeminli mali müşavir ile anlaşılmasına,bunun belirlenmesine,gerek görüldüğünde icra kurulu oluşturulmasına ve bunların belirlenmesine,adi ortaklığın merkezinde projenin gelişimi,hak edişlerin yapılması,yeni fiyat oluşturulması,işin yönetimi vb. konuları takip etmek amacıyla ortaklık süresince geçerli olmak kaydı ile azle yetkili olarak proje müdürüne,şantiye şefine,şantiye muhasebesine vs. adi ortaklık adına vekalet verebilmektir.

   7.4.Adi ortaklığı temsil ve ilzam ile yetkili kişinin 3.şahıslara karşı taahhüt etmiş olduğu borçlardan …….. tek tek ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

   7.5.İşbu şirkete ilişkin tüm temsil ve imza yetkilerine ilişkin hususlar Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilecektir.

   7.6.…… Adi Ortaklığı şirketini temsilen müşterek imzalanmamış borçlandırıcı tüm işlemlerde tek başına imzalayan şirket yetkilisi hangi şirket ise o şirket ise o şirket borçlu olacaktır.Borçlandırıcı belgede imzası bulunmayan şirket,adi ortaklığın söz konusu borcu ödemek durumunda kalması halinde belgede imzası bulunan şirket imzası bulunmayan şirkete borç miktarı kadar cezai şart ödemeyi gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

Madde 8

KARARIN TESPİTİ VE TAKSİMİ

    8.1.İşin yapımı ve ikmali için ödenen malzeme,işçilik,taşeron,ilam ve kanun ve mahkemeler emrine müsteniden ödenen zarar,ziyan ve tazminatların,iş ile ilgili her türlü yasal genel giderlerin toplamı ile tahakkuk eden istihkaklar toplamı arasında müspet ve/veya menfi kar işin kazancını teşkil eder. Kar veya Zarar işin sonunda ………’ne ait olacaktır.

    8.2. Sadece ihaleye katılım belgeleri tanzimi maksatlı olmak üzere,iş deneyim ve yapım gelirleri/ciro paylaşımı,ileride olabilecek değişikliklerden etkilenmeksizin şu andaki hisseler oranında kalacaktır.Ancak ortaklardan herhangi bir tanesi diğer ortağa bu işle ilgili olarak iş deneyim belgesinin tamamının verilmesine hissesi oranında muvafakat edebilir.

   8.3. Taraflar iş yönetimi, yönlendirme karar verme ve uygulamalarda birlikte sorumlu olacaklardır. Ön muhasebe işlemleri şantiyede tutulacak,ay sonlarında ilgili gelir gider faturaları onaylanarak ……….’da muhasebe kayıtları tutulacaktır.

Madde 9

HAK VE BORÇLARIN DEVİR VE TEMLİKİ

    İşverene karşı yükümlülükleri etkilememek kaydı ve şartı ile taraflar,ortaklıktaki hissesinin tamamı olmamak üzer-ortaklardan birine devretmek dışında,vazife,mükellefiyet,hak ve menfaatlerini veya bunlardan kaynaklanan maddi haklarını,taleplerini doğrudan veya dolaylı olarak gerçek ve tüzel kişilere devir ve temlik yapamaz.

Madde 10

SÖZLEŞME SÜRESİ

   İş bu sözleşme,yapılacağı taahhüt edilen işin tamamlanarak kesin kabul tutanağının onaylanması,SGK,Vergi Daireleri,üçüncü şahıslara olan borçların ödenmesi ve vergi numarasının terkini ile sona erer.

Madde 11

DELİL SÖZLEŞMESİ

   Taraflar arasında meydana gelebilecek her türlü uyuşmazlıkta delil olarak iş bu sözleşme,adi ortaklık kayıt ve defterleridir. Taraflar bu maddeyi delil sözleşmesi olarak kabul ve beyan ederler.

Madde 12

UYUŞMAZLIKLARIN SÖZLEŞMESİ

    İş bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda ………….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 13

     İş bu sözleşme … madde ve .. sayfadan ibaret olup,tarafların özgür iradeleri ve mutabakatlarıyla ……. tarihinde tanzim edilmiş ve imza altına alınmıştır.

4 yorum

  1. Merhaba, Yeni kurulmuş olan bir inşaat şirketimiz var. Başka bir inşaat şirketi ile ortak olup yurtdışında inşaat yapacağız. İzlememiz gereken yol öncelikle noterde Adi Ortaklık sözleşmesi yapıp sonra Ticaret sicile gitmek mi yoksa ticaret sicile gitmeden vergi dairesinden açılış mı yapacağız. Vergilendirme kısmında kdv, muhtasar ortaklık adı altında , kurumlar vergisi kendi şirketimiz adı altında mı verilmesi gerekir.

    • Önce tescili ticaret sicili müdürlüğüne yaptırınız daha sonra kaydınızı vergi dairesinde açtırınız.Ortak kaydı vergi dairesi açıyor.

  2. milli eğitimden taşıma ihalesi aldım.460 tl ye adi ortaklıkla ortagımın hisesi %51 benimki %49 iş bitti.şimdi benim iş bitirmem işin %49 olarakmı hesaplayacam mili eğitimden bilği alamadım yönetmeliğini nasıl bunun tşk ederim

  3. K.Oruç Karakoç

    Bir iş ile alakalı olarak bir şirketle kar ortaklığı şahıs olarak yüzde elli -elli yapılacak bu durumda hakların korunabilmesi açısından nasıl bir sözleşme yapmak gerekir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas