Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri

Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri

Ülkemizde en çok tercih edilen sermaye şirketi çeşitlerinden biri anonim şirkettir. Dolayısıyla anonim şirket kuruluş işlemleri, anonim şirket sözleşmesi, anonim şirket hisse devri, anonim şirket kuruluş adımları, anonim şirket yönetim kurulu görevleri gibi konuların da çok araştırılması bu sebeptendir. Bu makalemizde ülkemizde 2012 yılında değişen son kanunlara göre anonim şirket kuruluş işlemlerinden bahsedeceğiz.

anonim şirket kuruluş işlemleri

anonim şirket kuruluş işlemleri

  • Esas sermaye sistemini benimseyen anonim şirketlerde başlangıç sermayesinin 50.000 TL olması esası korunup, kayıtlı sermaye sistemini benimseyen anonim şirket­lerde bu sermaye miktarı 100.000 TL olarak belirlenmiştir. (TTK. 332)
  • Tedrici kuruluş kaldırılmış olup tüm anonim şirketler ani şekilde kurulacaktır. Bu kapsamda halka arz edilecek şirketlerde, ortakların kuruluşta paylarının tamamını taahhüt etmeleri ve taahhüt etmiş oldukları payların tescilden itibaren 2 ay içerisinde halka arz edileceğini esas sözleşmede belirtme­leri gerekmektedir. (TTK. 335)
  • Tek kişilik anonim şirket kurulmasına imkan tanınmıştır. Ayrıca bu düzenleme kapsamında mevcut A.Ş. lerin payla­rının tek elde toplanması halinde de tescil ve ilan ile şirketin mevcudiyetinin devamına imkan yaratılmıştır. (TTK. 338)
  • Anonim şirkete ayni sermaye konulması halinde, bunun üze­rinde en ufak bir sınırlı ayni hak, haciz veya tedbir bulun­maması şartı getirilmiştir. Üzerinde sınırlı bir ayni hak olan, haciz ya da tedbir bulunan mal varlığı unsurları, artık serma­ye olarak kabul edilmeyecek olup, önceki kanun döneminde de sermaye olarak kabul edilmeyen hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibara ek olarak vadesi gelmemiş alacakların da sermaye olamayacağı açıkça düzenlenmiştir. Bunun yanın­da anonim şirketlere fikri mülkiyet haklan ile devredilebilir elektronik ortamlar, alan adlan ve işaretler gibi mal varlığı unsurların ayni sermaye olarak konulabilecektir. (TTK. 342)

        Kayıtlı sermaye sistemi bakımından getirilen yenilikler çer­çevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmayan ano­nim şirketlerin de kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine olanak tanınmıştır. Halka açık anonim şirkette benimsenen kayıtlı sermaye sisteminin kapalı anonim şirketler için de ön­görülmesi, bu iki farklı anonim şirket yapışım birbirine yakın­laştırmış olup, kapalı anonim şirketlerin, halka açık anonim şirkete dönüşmesi prosedürünü basitleştirmiştir. Sermaye pi­yasası kanununda benimsenen esas ve kayıtlı sermaye ayrımı yeni düzenlemede de benimsenmiş, bu sayede iki kanun ara­sında büyük paralellik sağlanmıştır. Yeni kanundaki düzen­lemeye göre, halka açık olmayan anonim şirketler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alarak, kayıtlı sermaye siste­minden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken aranan, ana nitelikleri yitirdikleri takdirde yine aynı Bakanlık tarafından sistemden çıkarılabileceklerdir. (TTK. 332)

Anonim Şirket Kuruluş belgeleri: (TTK 336)

Bu belgeler sicil dosyasında muhafaza edilecek olup, bir suret­lerinin şirket tarafından 5 yıl süreyle muhafazası zorunludur.

  • Kuruluşta nakit ödeneceği kabul edilen en az %25 ile pay­ların çıkarma primlerinin tamamının tescilden önce öden­mesi koşuluyla pay bedellerinin şirketin tescilinden itiba­ren 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. (TTK. 344)
  • Yeni kanunda kuruluş işlemlerine 01.07.2012 tarihinden önce başlanıp, bu tarihten önce tescili yapılmamış şirket­ler bakımından özel bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre eğer bir anonim şirketin esas sözleşmesi 01.07.2012 tari­hinden önce yapılmış, kurucuların imzalan da bu tarihten önce noterden onaylatılmışsa ve anılan onay tarihinden iti­baren bir ay içinde şirketin tescili için başvuru yapılmışsa, bu şirketin kuruluşuna 6762 sayılı önceki kanun hükümleri uygulanacaktır.

    (İTO yayınları)

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas