Anonim şirketlerde pay devri tescili

Anonim şirketlerde pay devri tescili

Anonim şirketlerde pay devrinin tescilinin yapılıp yapılmayacağı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilip edilmeyeceği konusunda bazı soru işaretleri yer almaktadır.Anonim şirketlerde pay devri 6102 sayılı kanunun (Türk Ticaret Kanununa göre) 489 ve 490 ıncı maddelerinde yer almaktadır.6103 sayılı Kanunun 42 inci maddesi,6762 ve 6763 sayılı kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde 6762 sayılı kanunun 416. Maddesi ve 6102 sayılı yasanın 590.maddesinde pay/hisse devrinin tescilinin zorunlu olduğuna dair bir hüküm bulunmadığı açıktır.18.12.1998 tarih 10507 sayılı bakanlık genelgesi ile durum izah edilmiştir.söz konusu genelgede ;

Türk Ticaret Kanununun 519 uncu maddesi gereğince limited şirketlerde, paylar hakkında defter tutulması, ortakların ad ve soyadları, pay miktarları, vukubulan ödemeler, payların devir ve intikali ve bu hususlarla ilgili diğer değişikliklerin bu deftere kaydolması gerekmektedir.

Anılan Kanun maddesi uyarınca her takvim yılı başında ticaret sicili memurluğuna ortakların ad ve soyadlarını, her ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarını ve buna mahsuben ödediği kısmı gösterir ve müdürler tarafından imzalanmış bir liste verilmesi gerekmektedir. Son listenin tevdi tarihinden itibaren herhangi bir değişiklik olmamışsa liste verilmez. Yalnız, bir değişiklik olmadığı dilekçe ile bildirilir. Pay defterinin ve listelerin kusurlu ve noksan tutulması veya verilen malumatın yanlış olması yüzünden husule gelecek zararlardan ise, müdürler şahsen ve müteselsilen sorumlu bulunmaktadırlar.

Diğer taraftan, limited şirketlerde pay devrinin hüküm ifade etmesi için, Türk Ticaret Kanununun 520 nci maddesi gereğince, payın devri hakkındaki mukavelenin yazılı şekilde yapılmış ve imzası noterce tasdik ettirilmiş olması ve ortaklardan en az dörtte üçünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayenin en az dörtte üçüne sahip olması ve devrin şirkete bildirilerek pay defterine kaydedilmesi gerekmektedir.

Pay devirlerinin ticaret sicili memurluğuna tescil ve ilan zorunluluğu 18.12.1998 tarih ve 10507 sayılı yazımız ile ticaret sicili memurluklarına yapılan bir örneği ilişik genelgede imzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmeleri ve devre muvafakat edildiğini gösteren ortaklar kurulu kararının noter tasdikli örneği ile ticaret sicili memurluğuna müracaat halinde, pay devirlerinin tescil edilmeksizin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilebileceği bildirilmiştir.”

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre şirketin onyı olmadan pay devri yapılamaz.Pay defterine kayıt esas alınacaktır.Pay senedi bastırılmış nama yazılı pay senetlerinin devrinde zilyetliğin devralana geçmesi ve pay defterine kayıt önem arz etmektedir.Senede bağlı olmayan anonim şirket esas sözleşmesinin bir örneğinin ,şirket esas sözleşmesinde nama yazılı payların şirket onayıyla devredilebileceğini öngören bir düzenleme bulunması halinde devrin şirketçe onaylandığını gösteren yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneğinin ve devir işleminin pay defterine kaydedildiğini gösteren pay defterinin ilgili sayfasının bir örneğinin ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi suretiyle keyfiyetin tescil edilmeksizin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilebileceği yönünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşü bulunmaktadır.Tek ortaklı şirketlerde ise durumun pay defteri ile ispatlanması mümkün bulunmaktadır.Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde anonim şirketlerde pay devrinin tescilinin zorunlu olmadığı, ticaret sicili gazetesinde yayımlatmak isteyen şirket yetkililerinin durumu tescil ettirmeksizin, ilan ettirebileceklerini söylemek mümkündür.

Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası

2 yorum

  1. anonim şirket te yönetim kurul kararı olmadan yapılan hisse gecerlimidir

  2. sayın ersin,
    öncelikle pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olup olmadığına bakılması gerekir. Hamiline pay senetlerinin devri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 489 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Nama yazılı pay senetlerinin devri 490 491 ve 492 nci maddede düzenlenmiştir. Şirket esas sözleşmesi ile devrin sınırlandırılması öngörülmüşse mutlak surette şirketin (yönetim kurulunun) onayı şarttır. Nama yazılı pay senetlerinin devir işleminin geçerli olması için pay defterine kayıt olması zorunludur (TTK 499).

Regesta için cevap yaz. Çık

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas