Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği

 Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği

memurasicilaffi

 Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği

2014 İş Sözleşmesi Örneği

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

 

Bir tarafta ………………… / Türkiye adresinde mukim  ………….   ile, diğer tarafta ………………ADANA adresinde mukim ………. ( TC:……… ) , arasında, aşağıdaki esas ve şartlarla ( …………….) tarihinde işbu Belirli Süreli İş Sözleşmesi akdedilmiştir.

1 – TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de;

(…………………….) kısaca, “İşveren veya Şirket“,

a)  Sayın (…………….) kısaca, “Çalışan/işçi“,veya ‘’Personel’’

b)  Şirket/İşveren ve Çalışan müştereken “Ta r a fl a r “,

c)   İşbu İş Sözleşmesi, kısaca, “Sözleşme“, olarak anılacaktır.

2.   KONU ve KAPSAM

2.1  İşbu Sözleşme’nin konusu, aşağıdaki şartlara uygun olarak İşveren’in yukarıda adresi yazılı işyerinde Çalışan’ı istihdam etmesi, Çalışan’ın da Şirket bünyesinde (kasiyer) unvanla hizmet vermesi ile ilgili olarak Taraflar’ın karşılıklı hak ve mükellefiyetlerinin tespitidir.

2.2  İşbu Sözleşme, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak tanzim edilmiştir.

     3.   DENEME SÜRESİ

Çalışan’ın işe başlangıç tarihinden itibaren 2 (iki) ay deneme süresi olup, Taraflar, bu süre içinde Sözleşme’yi ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedebilir. Bu fesih durumunda Çalışan’a yalnızca o güne kadar tahakkuk etmiş olan ücreti ödenir. Çalışan’ın, görev yaptığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

      4.      SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme, (………) tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. (……….) tarihinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer. Bununla birlikte, taraflar arasında kararlaştırılması halinde aynı şartlarla Sözleşmenin yenilenmesi mümkündür. Tarafların Sözleşme hükümleri üzerinde değişiklik yapma hakları saklıdır. İşe başlama tarihi (…..) dir.

         5.       GÖREVLER

Çalışan’ın yerine getirmekle yükümlü olduğu görev, yetki ve sorumluluklar İşveren tarafından belirlenmiştir. Çalışan, İşveren’in ve İşveren’i temsilen amirlerinin verdiği tüm görev ve talimatları en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Çalışan, İşveren’in geçici veya sürekli olarak görev tanımında veya görevin bulunduğu yerde yapacağı değişiklikleri ve görevini bu değişikliklere uygun olarak yerine getirmeyi peşinen kabul eder. 

5.1      PERSONEL, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, şirketin belirleyeceği işleri yapmayı kabul ve  taahhüt eder. Ancak PERSONEL, İŞVEREN  in yönetsel yetkisini kullanarak uygun göreceği işi ile ilgili diğer işleri de     yapmakla yükümlüdür. PERSONEL bu durumu kabul ve taahhüt eder.

5.2      İŞVEREN,  PERSONELin işi ve niteliğini tek taraflı olarak değiştirme yetkisine haizdir. PERSONEL bu duruma itiraz etmeyeceğini peşinen kabul etmiştir. PERSONEL bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez. Taraflar bu durumu kabul ve taahhüt ederler.

5.3      PERSONEL, görevin ifasında ve işyeri disiplininin sağlanmasında; İŞVEREN in sözlü ve yazılı talimatlarına İŞVEREN   tarafından   belirlenen çalışma kurallarına , konusu ne olursa olsun İŞVEREN tarafından ilan edilen her türlü yönetmelik ve talimata bizzat kendisine tebliğ edilmese ve sözlü olarak ilan edilse dahi uyacağını itiraz etmeyeceğini İŞVERENİN genel politikalarına uyacağını buna aykırı davranışı halinde aktin tek taraflı olarak fesih edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.

5.4   PERSONEL, verilen işi özenle yapmak, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, PERSONEL sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerine riayet etmekle yükümlüdür. PERSONELin bu borcu özen borcudur. Bu bağlamda PERSONEL kasıt, ihmal, ve dikkatsizlikle İŞVEREN  e verdiği zarardan 4857 sayılı iş kanunun ilgili hükümlerine göre sorumludur. PERSONELin kötü ifada bulunması  İŞVEREN   lehine akdin haklı fesih sebebi sayılacaktır.

5.5   PERSONEL, görev nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü         mefruşat, elektronik teçhizat v.b eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden sorumludur.

5.6  PERSONEL, görevi nedeniyle sahip olacağı İŞVEREN’in ve işyerinin sırlarını üçüncü şahıs ve kurumlara veremez, bu hükümlere aykırı hareket etmesi halinde İŞVEREN  in tazminat hakkı saklıdır.

5.7              PERSONEL, İŞVEREN in yazılı izni olmadan başka herhangi bir kişi, kurum ve kuruluşta part time olarak tabir edilen şekilde dahi olsa çalışamaz, ortak olamaz, herhangi bir sıfatla görev alamaz. İŞVEREN  izin verip vermemekte serbesttir.

5.8              PERSONELin hizmet ifa edeceği çalışma yeri İŞVEREN ce gösterilecek yerdir. PERSONEL, İŞVEREN e bağlı Adana il sınırları içerisindeki herhangi bir başka  işyerine nakledilebilir PERSONEL, gerektiği taktirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer ve nerede olursa olsun İŞVERENE ait işlerde muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak İŞVEREN tarafından Görevlendirilebilir ve PERSONEL buna itiraz etmeyeceğini peşinen kabul etmiştir.

5.9               PERSONEL, İŞVEREN tarafından tespit edilen günlük ve haftalık mesai çalışma saatleri ile ilgili düzenlemelere uymak zorundadır. Bu kapsamda olmak üzere PERSONEL fazla mesai yapması istenildiğinde itiraz ileri sürmeden fazla mesai yapmayı da kabul etmiştir.

5.10          PERSONEL , iş saatlerinin İŞVEREN   tarafından tek taraflı olarak değiştirildiği taktirde, buna uymayı kabul ve taahhüt eder. PERSONEL in İŞVEREN tarafından belirlenen ve işyerinde ilan edilen çalışma saatlerine uymaması ve mesaiye geç kalması halinde çalışmadığı saat ücreti kesilir. Bir ay içinde iki defa işe geç  gelen PERSONEL sözlü veya yazılı olarak  ihtar edilir. İhtar almış PERSONEL bir daha işe geç gelirse o gün işbaşı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilir ve o günkü ücreti ile hafta tatili ücreti kesilir. PERSONEL in bu hükme uymaması İŞVEREN   lehine akdin haklı fesih sebebi teşkil eder.

5.11          PERSONEL, ücretleri brüt ücrettir. PERSONEL yıl içerisinde farklı gelir vergisi dilimlerine tabi olması, yasal mevzuatın devlet tarafından değiştirilmesi ve benzeri durumlarda meydana gelecek ücret değişikliklerini  kabul eder.

5.12          PERSONEL ay sonunda tahakkuk eden ve kendisine ücret bordrosu ile bildirilen ödemelere bir hafta içerisinde yazılı olarak itiraz edebilir. Bir hafta içinde itirazda bulunulmaması halinde bordro üzerinde yazılı bilgilere itiraz etmeyeceğini ve doğruluğunu peşinen kabul ettiğini beyan etmiştir imzasını taşımasa dahi yazılı bordroda belirtilen tutarın ücreti ve hak edilmiş ücreti ve hakları olduğunu buna itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

5.13          PERSONEL, istediğinde fazla çalışma yapmayı, 4857 sayılı İş Kanununun 64.maddesi hükmüne uygun işi olduğunu ve anılan yasa hükmü gereğince telafi çalışması yapmayı peşinen kabul eder. PERSONEL,  çalışılan ulusal bayram ve  genel tatillerde çalışılan her gün için bir günlük ücret ödenir. Hafta içinde kendisine hafta tatili verilen PERSONEL için Pazar günün iş günü niteliğindedir.

5.14           PERSONEL, istediğinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır. Bu gibi durumlarda PERSONEL den zorunlu hizmet talep edilebilir. PERSONEL bu durumu kabul ve taahhüt eder.

5.15          PERSONEL, ikamet adresinde değişiklik olursa bunu yazılı olarak bir hafta içinde İŞVEREN  e bildirmek zorundadır. İşçinin yasal tebligat adresi işyerindeki adresidir. 

5.16          PERSONEL İŞVEREN tarafından ilan edilen her türlü yasak ve kurallara riayet edeceğini peşinen kabul etmiştir.

5.17          PERSONEL bu sözleşmenin imzalanması sırasında yapacağı işin ve işyerinin genel kural ve İŞVERENİN talimatlarının kendisine anlatıldığını,  iş yeri ve işçi güvenliği ile ilgili konular hakkında kendisine bilgi verildiğini, işyerinde kullanılan her türlü alet, teçhizat, makine, asansör, elektrikli alet, mekanik alet vb. ve dikkatsiz ve tedbirsiz kullanılması halinde kendisine ve üçüncü kişilere zarar verebilecek diğer alet ve edevatın kullanımının şekli ve esaslarının kendisine anlatıldığını, bunlarla ilgili olarak eğitildiğini ve bu hususları tamamı ile anladığını,  ve aykırı davranışta bulunmayacağını İŞYERİ GÜVENLİĞİ ve İŞÇİ sağılığına ilişkin kendisine anlatılan bu kural ve talimatlara aykırı davranmayacağını,görevi ile ilgili olmayan hiçbir alet ve edevata müdahale etmeyeceğini, teknik olarak kullanmayı bilmediği teçhizatı kullanmayacağını, işi ile ilgili olmayan işyerinin hiçbir bölümüne girmeyeceğini, bu kurallara riayet etmemesi halinde doğabilecek, kendisi veya üçüncü kişileri etkileyecek her türlü zarardan kendisinin sorumlu olacağını ve bunlara aykırı davranışı halinde İŞVERENİN sözleşmeyi haklı olarak fesih hakkı olduğunu bu sözleşmeyi imzalamakla kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiştir.

      6.          ÜCRET VE SAİR HAKLAR

6.1.  Ücret İŞVEREN’in takdirinde olmak üzere her yılın başlangıcında ve takip eden yıllarda 12 (oniki)                                                 ayda bir olmak üzere yeniden düzenlenecektir.

6.2.  PERSONEL’ın izin ve sosyal hakları konusunda 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

6.3.  Yıllık ücretli izne 1 (bir) tam yıl çalışıldıktan sonra hak kazanılır. Yıllık izin süreleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53 üncü maddesine ve 3 Mart 2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’ne tabidir.

6.4.  ÇALIŞAN’a her çalışma günü için Şirket prensiplerinin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla ve İşveren tarafından belirlenen tutarda öğle yemeği veya yemek parası veya yemek çeki olanaklarından biri sağlanır.

6.5.  İŞVEREN, Şirket’in belirli zamanlarda değişebilecek harcama politikasına uygun olarak ve Çalışan’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan görevlerini uygun bir şekilde yerine getirmesi amacıyla kendisi tarafından makul bir şekilde yapılan yol, seyahat, konaklama ve sair harcamaları kendisine geri ödeyecektir.

 

       7.         GENEL HÜKÜMLER

7.1.  PERSONEL, kanunlara, Şirket yönetmelik ve duyurularına ve sair Şirket düzenlemelerine ve uygulamalarına, yazılı ve sözlü talimatlara iyi niyetle uymayı kabul eder. Çalışan, işyerinin her türlü çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliğine ve İşveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, yönerge, genelge, sirküler, talimat gibi genel düzenleyici nitelikteki işlemlere uymayı kabul ve taahhüt eder. Çalışan aksine davranışının Sözleşme’nin İşveren tarafından haklı nedenle feshi sonucunu doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Taraflar, karşılıklı anlaşma ile tanzim edilmiş olan işbu İş Sözleşmesi’nin, iyi niyet ve güven ilkeleri çerçevesinde ve karşılıklı saygı ve haklara riayet prensiplerine uygun olarak uygulanacağını kabul ve taahhüt ederler.

7.2.  PERSONEL, İşveren Şirket’in kalite ve imajını Şirket içerisinde ve üçüncü şahıslara karşı sürdürmek için, kişisel ve dış görünümünü İşveren’in belirlediği kurallar çerçevesinde korumakla yükümlüdür.

7.3.  Çalışan, gerekli hallerde, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde fazla mesai yapmayı peşinen kabul eder. Çalışan’a ödenen maktu ücrete yasal fazla mesai süresine ait ücretler de dahildir.

7.4.  Çalışan, görevi gereği ve/veya amir ve/veya yöneticilerinin talebi halinde gerek yurtiçinde gerekse    yurt dışında iş seyahati yapmayı peşinen kabul eder.

7.5.  Haftalık normal çalışma süresi 5 (beş) işgünü ve 48 (kırk sekiz) saattir. İşveren haftalık çalışma süresini 4857 sayılı İş Kanunu’nun esasları dahilinde tanzim edip ihtiyaç gördüğü durumlarda yeniden düzenleme hakkına sahiptir. Kanunlarda, çalışma süreleri ve çalışma sürelerinin tanzimine ilişkin değişiklikler söz konusu olduğu zaman Çalışan, İşverenin bu değişiklikleri yapma hakkında sahip olduğunu peşinen kabul eder

       8. ÖZEL HÜKÜMLER

8.1. Çalışan, işbu Sözleşme devam ettiği sürece çalışma süreleri dışında dahi olsa İşveren’in yazılı onayı olmadan ücretli veya ücretsiz herhangi bir iş ile meşgul olamaz, başka bir işverene bağlı olarak ve/veya başka bir tüzel kişilikte fiilen çalışamaz. Ayrıca, her ne suretle olursa olsun Çalışan, İşveren’in yazılı onayı olmadan doğrudan ve dolaylı şirket kuramaz ve kurulmuş şirketlere ortak veya yönetim kurulu üyesi veya müdür olamaz, iş ortaklığı yapamaz .

 8.2. Çalışan, Şirket’te çalıştığı sürece ve/veya işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra görevi dolayısıyla edinmiş olduğu tüm bilgileri, İşveren’in çalışma sistemine, stratejilerine, araştırmalarına, organizasyon yapısına, yönetim sistemine, hesaplarına, finansal durumuna, ticari sırlarına, faaliyetlerine, anlaşmalarına veya menfaatlerine, denetim, eğitim, iletişim ve üçüncü şahıslarla ilişkilerine yönelik edindiği her türlü bilgi ve dokümanı gizli tutmayı, hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklamamayı, vermemeyi ve herhangi bir biçimde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

8.1.  Çalışan, İşveren Şirket tarafından sağlanan veya üretilen veya düşünsel düzeyde ortaya çıkan veya Çalışan’ın işi gereği ürettiği veya Çalışan’ın işi gereği üzerinde çalıştığı ya da yarattığı ya da kendi elinde bulundurmakla yükümlü olduğu ya da güvenliği ve/veya korunmasından sorumlu olduğu her türlü bilgi, know-how, metot, yöntem, plan, program, teknik gelişme, endüstriyel gelişme veya endüstriyel ürün tasarımı ya da planı ya da endüstriyel alanda henüz bilinmeyen veya duyulmayan bir fikir, uygulama, buluş, icat, model, eser, görsel ve/veya işitsel ürün veya eser ve benzerleri gibi ticari ve mesleki sırları ve gizli bilgi ve dokümantasyonları koruyacağını, ifşa etmeyeceğini, açıklamayacağını, rakip olan kuruluşlarla aynı konularda araştırma-geliştirme ve her türlü haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.2.  Yukarıdaki Madde 8.2. ve 8.3 hükümlerinin herhangi birisinin ihlali durumunda, Çalışan işbu Sözleşme’nin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 inci maddesi uyarınca haklı nedenlerle derhal feshedileceğini kabul ve beyan eder. İhlalin ispatlanması halinde, Çalışan aldığı son brüt ücreti üzerinden 5 (beş) aylık tutarda herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın bir cezai şart ödemeyi peşinen kabul ve beyan eder. İşveren, bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat ve/veya dava haklarını saklı tutar. İşbu maddede kararlaştırılmış cezai şartın ödenmesi işbu maddeyi veya Çalışan’nın bu yöndeki diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

8.3.  Çalışan, işbu Sözleşme kapsamındaki işlerini görürken meydana getirdiği eserler üzerindeki hakların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 18. maddesi 2. fıkrası uyarınca Şirket’e ait olduğunu ve Şirket tarafından kullanılacağını peşinen kabul eder.

8.4.  İşveren, işin, işyerinin ve/veya işletmenin içinde bulunduğu zorunlu şartlarda ve gerek gördüğü takdirde Çalışan’ı en az aynı değerde başka bir işyerinde çalıştırabilir.

8.5.  İşveren, Çalışan ile olan iş ilişkisini, kendi bünyesinde kurulu bir şirkete ya da Grup Şirketlerinden birine devredebilir. İşveren, Çalışan’ı, Şirket dahilinde bir başka bölüme ya da Türkiye sınırları içerisinde ya da dışında bir başka işyerine işin, işyerinin ve/veya işletmenin içinde bulunduğu zorunlu şartlarda ve gerek gördüğü zaman sürekli ya da geçici olarak atayabilir.

8.6.  Çalışan, İşveren’ce uygun görülen eğitimlere talep halinde katılır. Çalışan tarafından katılınan eğitimler Çalışan’ın işbu İş Sözleşmesi’nin 5. maddesine uygun olarak tanımlanan görevini daha iyi yapabilmesi ve kendi mesleki yaşantısını geliştirebilmesi için bir katkı olarak görülür ve taraflarca bu şekilde kabul edilir. Buna istinaden, eğitim günlerinin çalışma saatleri ve günleri dışında olması Çalışan’ın fazla mesai talep etmesine dayanak teşkil etmez. En son gerçekleşen eğitimin sona erdiği günden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde işten kendi isteği ile ayrılması ya da İşveren Şirket tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2 maddesine göre feshedilmesi durumunda, Çalışan kendisi için İşveren tarafından yapılan masrafları İşveren’in talebi halinde ayrıldığı tarihte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

        9.     REKABET   ETMEME:

9.1.  Çalışan, işbu Sözleşme herhangi bir nedenle sona erdikten sonra 1 (bir) yıl süresince İşveren’in ve/veya bağlı kuruluşlarının faaliyet konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabet içinde olan rakip firmalarda İşveren’in yazılı ön onayı olmaksızın işbu Sözleşme’nin 5. maddesinde belirlenen görevi ile doğrudan ilişkili herhangi bir görev almayacağını rekabet teşkil edecek herhangi bir işle iştigal etmeyeceğini ve/veya firmalarda çalışmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9.2.  Çalışan, işbu Sözleşme süresince ve/veya Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde; İşveren’in müşterileri ve müşteri olmaları ihtimali bulunan şahıs ve/veya şirketlerle, İşveren çalışanları ile kendi adına doğrudan veya dolaylı olarak ticari bir ilişki tesis etmeyeceğini ve/veya mevcut ticari ilişkilerini sona erdirmeleri konusunda herhangi bir telkinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

9.3.  Çalışan’ın, işbu Sözleşme’de Madde 9.1 ve 9.2 kapsamında düzenlenen taahhütlerini ihlal etmesi halinde, Çalışan, İşveren’e aldığı son brüt ücreti üzerinden [5 (beş) aylık] tutarında bir cezai şartı herhangi bir mahkeme kararına gerek olmaksızın ödeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. İşveren, bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat ve/veya dava haklarını saklı tutar. İşbu maddede kararlaştırılmış cezai şartın ödenmesi, işbu maddeyi veya Çalışanın bu yöndeki diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

9.4.  13.bentte sayılan Özel hükümlere ek diğer tamamlayıcı hükümler başlığı altındaki hükümlerde yer alan hükümler mahfuzdur. 

       10.   TESLİM EDİLEN MALZEMELER

10.1.  İşbu Sözleşme’nin herhangi bir suretle sona ermesi durumunda işyeri üniforması olarak kendisine zimmetli olarak imza karşılığında  verilen bir takım eşyalar,giyim malzemeleri ve muhtelif başkaca eşyaları iade etmek iade etmediği takdirde işverenin belirleyeceği bedeli ödemekle işçi yükümlüdür.İşbu malzemelerin iade edilmemesinden doğabilecek tüm maddi zararlardan işçi sorumludur.Çalışan, İşveren Şirket’ten ayrılırken kendisine emaneten teslim edilmiş olan İşveren’in mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan her türlü Şirket sabit kıymetini (araç, döşeme, demirbaş, makine, ekipman, cihaz, motorlu araç teçhizat, alet, malzeme, dosya, belge, evrak, kıymetli evrak, ve/veya vb.) çalışır, eksiksiz, kusursuz ve hasarsız olarak İşveren’e tanzim olunacak bir tutanak ile geri teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, bunlar üzerinde kendi kasıt ve ihmali ile meydana getirdiği tüm zararlar ve eksiklikleri tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.Personel bağlı bulunduğu ve temsil ettiği mağazanın tüm demirbaş eşyaları ile sayımı yapılmış veya yapılacak olan malzeme,teçhizat ve giyim eşyalarından dolayı sorumluluğu vardır.Personel sayımı yapılsın ya da yapılmasın kendisine fiilen teslim edilmiş olan (Yazılı olma zorunluluğu yoktur) tüm muhtelif eşya,giyim ve her türlü eşyanın kaybolması,çalınması,sayımdan sonra eksik çıkması,eşyalarda herhangi bir sebeple zarar meydana gelmesi vs herhangi bir durumda personel sorumludur.Her personel sayım yapıldığında sayım tutanağını imzalamak,eşyaları teslim almak zorundadır.Aynı şekilde sayımı yapılan eşyaların tutanak altına alındıktan sonra iadesinde de personelin sayım esnasında bulunması ve tutanağa imza altına alması zorunludur.Personelin herhangi bir sebeple işten çıkması,çıkartılması,istifası,devamsızlığı vs İş Hukukundan kaynaklanan herhangi bir sebeple işle ilgisi kesilmesi durumlarında sayımın yapılacağı hususu personele sözlü ya da yazılı olarak bildirilir.Sebebi ne olursa olsun sözlü ya da yazılı olarak sayıma çağrılmış olan personelin sayımda hazır olmaması durumunda sayım neticesinde ortaya çıkacak olan zarar adet ve tutarı personel tarafından kabul edilmiş sayılır.Bu şekilde sayıma hiçbir mazeret sunmadan katılmayan personel hakkında yokluğunda tutanak tutulur ve işyeri özlük dosyasına bir sureti konulur.Ayrıca sayıma katılmayan ve sayım neticesinde adet veya tutar açısından açık çıkan personel hakkında tüm yasal işlemler başlatılır.İşbu nedenle de sayımın hem eşyaların kendisine teslimi hem de eşyaların işyerine(İşverene) iadesi konusunda personelin ihtimam ve özen gösterme yükümlülüğü mevcuttur.Personel işbu iş akdi ile mağazada göreve başlarken mağaza ile ilgili sayımı yapılmış ya da yapılmamış olan tüm eşya ve demirbaştan sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.Sayımın yapılamadığı durumlarda personelin sayımın yapılmasını yazılı olarak işverenden isteme hakkı mahfuzdur.Böyle bir durumda personel kendisine teslim edilecek olan eşya ve demirbaşın liste ve sayımının yapılmasını isteyebilir.Bu husus yazılı olarak işverene personel tarafından bildirilir.Yazılı olarak sayımın ya da zimmet tutanağının hazırlanması yönünde yazılı olarak talepte bulunmayan,sayıma sağlık mazereti olmaksızın katılmayan,sayım ve iade tutanağına imza atmayan,sayıma iştirak etmeyen personel işverence tespit edilecek olan tüm zarar ve ziyandan mesul olduğunu ve olacağını işbu akit ile kabul eder.Bir personel kendisine yazılı olarak teslim edilmese dahi bağlı bulunduğu mağazanın tüm eşyaları,demirbaş,çalışanları ve mağaza ile ilgili her şeyden sorumludur.Bu konuda bir personel gerekli ihtimam ve özeni göstermek durumundadır.Aksi yazılı olarak kendisine bildirilmediği halde kendisine teslim edilen ya da teslim edildiği varsayılan eşyaları personel işverene teslim etmeden veya sayımını yaptırıp bunu tutanak altına aldırmadan işyerini ve işyerine bağlı olan eşyaları bırakamaz,terk edemez.Personelin bu sorumluluğu  kendisine ilgili sorumluluk yetkisinin verildiği iş akdinin başladığı gün başlar ve iş akdinin sona erdiği günde sayım yapılıp sayım tutanağı/eşyaların iadesine ilişkin tutanağın imzalanması ve var ise meydana gelen adet ve tutar zararlarının personelce karşılanması ile son bulur.İşbu zararlardan veya personelin kusurundan ve iş akdinde yazılı olan hükümlerden olayı meydana gelen zararlardan dolayı işverenin , işçinin işverenden olan hak ve alacaklarına mahsuben bu zarar ve ziyan miktarınca mahsup ve kesinti yapılmasına personel işbu akit ile rıza gösterir ve kabul beyanını sunar.Yine iş akdi gereği herhangi bir sebeple oluşabilecek zararlara karşılık iş akdi dışında imzalanacak olan ayrı bir protokol ile personelin işverene teslim edilen mallar ve eşyaların miktar ve meblağlarının KDV dahil satış (PSF) fiyatı üzerinden işverence belirlenecek bir miktarın üzerinde belirlenecek bir miktarda teminat senedi vermesi istenebilir.Personel işbu iş akdi ile teminat senedi vermeyi kabul ve taahhüt eder.Personele teminat senedinin kendisinden neden alındığı,miktarı,sorumlulukları ve iş akdinin tüm hükümlerinin kendisine ayrıntılı bir şekilde izah edildiğinin bilincinde iş akdinin imzalamaktadır.

10.2.  Çalışan, İşveren’in mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ve İşveren tarafından kendisine teslim edilen araç, makine, teçhizat, alet, malzeme veya benzeri eşyalar ile bilgi, vesika, kıymetli evrak v.s. her nevi belgeyi özenle kullanmakla ve bunlara ilişkin olarak her türlü koruyucu önlemleri almakla yükümlü olup bu eşyalar ve belgeler üzerinde kendi kusur veya ihmali neticesinde meydana getireceği tüm zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Çalışan, bu konuda sebep olduğu zararların bedelinin, alacaklarından (ücret, tazminat vb) mahsup yoluyla tahsil edileceğini kabul ve beyan eder. Bu halde İşveren İş Kanunu’nun 25/II (ı) maddesini uygulama hakkına sahiptir. İşveren’in kanun, genel hükümler ve işbu Sözleşme’nden doğan sair hakları saklıdır.

       11. SÖZLEŞME’NİN FESHİ 

İşbu Sözleşme’nin feshi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine tabi olacaktır.

11.1    Taraflar, yukarıdaki maddelerde yazılı sorumluluklarını yerine getirmezler ise karşı tarafa sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt etmişlerdir. İşyeri PERSONEL disiplin   yönetmeliği hizmet akdinin devamı niteliğindedir.

11.2    Sözleşmenin  taraflarından herhangi, biri sözleşmeyi feshetmek isterse; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesindeki ihbar önellerine uygun olarak, PERSONELin işyerindeki kıdemine göre önceden karşı tarafa yazılı olarak haber vermek zorundadır.Haber verilmemesi halinde tarafların tazminat isteme hakkı saklıdır.

11.3    PERSONEL henüz sözleşme süresi dolmadan ve haklı sebep olmaksızın iş akdini tek taraflı olarak feshedemez. Haklı sebep yokken iş akdinin PERSONEL tarafından feshi halinde, işlerin inkıtaa uğramasından dolayı İŞVEREN’in    uğramış olduğu zararı, tazmin ile mükelleftir.

11.4.İşverenin 13.bentte yazılı olan Özel hükümlere ek diğer tamamlayıcı hükümlerde yer alan davranış biçimlerinden dolayı da işverenin fesih hakkı vardır.Bu bentte yer alan hükümlere aykırı hareketlerde bulunan işçilerin işten çıkartılma prosedürü ilgili bentlerde yer almaktadır.

          12.       DİĞER HÜKÜMLER

12.1.  Çalışan, ikamet adresindeki değişiklikleri 15 (onbeş) gün öncesinden İşveren’e haber vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde İşveren tarafından Çalışan’ın Sözleşme kapsamında bildirilen adresine yapılacak tebligatlar Çalışan tarafından teslim alınmış kabul edilecektir.

12.2.  Sözleşme hükümlerinden birinin veya birkaçının kısmen veya tamamen geçersizliği veya yürürlükten kalkması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez.

12.3.Sözleşme’nin bazı hüküm veya hükümlerinin değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması ve yeni ilâve hükümler getirilmesi, ancak Taraflar’ın yazılı mutabakatlarına dayanan ek sözleşme ile mümkün olur.

13.       ÖZEL HÜKÜMLERE EK DİĞER VE TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

13.1. İşe girişlerde işçinin vereceği tüm bilgiler  eksiksiz ve doğru olmak durumundadır.İşçinin işe girme durumunda işe giriş formunda ya da işe giriş formu olmasa dahi sözlü ya da yazılı olarak vermiş olduğu bilgilerde bir eksiklik veya yanlışlık olduğu bir durum açığa çıktığında iş başvuru formu ve işçinin işverene sunmuş olduğu CV ve yine sözel olarak beyanatı esas alınacak ve haklı nedenle fesih sebebi sayılacaktır.İşçinin gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunması sebebiyle işçi derhal işten çıkartılır ve keyfiyet kendisine tebliğ hükümleri çerçevesinde bildirilir.Yalan beyanda bulunma veya eksik bir beyanda bulunmuş olan işçinin işvereni yanlış yönlendirdiği hususu dikkate alınarak eyleminin Türk Ceza Yasası uyarınca suç oluşturması durumunda ilgili işçi hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunma hakkı işverene aittir.Yine işçinin kendi haksız eyleminden ötürü işverenin bu işçiyi çıkarmasında iş kaybı yaşanacağından işverenin uğramış olduğu maddi ve manevi zararlar işçiye yükletilecektir.Bu konuda işverenin maddi ve manevi zararları için özel hukuka ilişkin tüm hakları saklıdır.

13.2.Mail Order sistemi ile yapılacak tahsilatlar.Kasa sorumluları ve para tahsilatına yetkili birimlerde çalışan işçiler ve sorumlu müdürü mail order tahsilatlarında oluşabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluklarda şahsen sorumludurlar.Mail order veya tahsilatın herhangi bir sebeple TCK anlamında suç tiplerini içeren bir durumu oluşturması durumunda tahsilatın doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması tamamen Kasa sorumluları ve para tahsilatına yetkili birimlerde çalışan işçiler ve sorumlu müdüre aittir.Bu tahsilatlarda yaşanabilecek yanlışlıklar özellikle de işvereni dolandırma yönünde oluşabilecek eylemlerde şirketin ticari itibarının zarara uğrayabileceği durumlarda Kasa sorumluları ve para tahsilatına yetkili birimlerde çalışan işçiler ve sorumlu müdür hukuken ve cezai olarak sorumludurlar ve bu konuda yapılan her yanlışlık haklı nedenle fesih nedenidir.

13.3.İşe girecek her işçi kendisine ait e-mail ve eğer var ise adına kayıtlı internet sitesi,telefon,fax ve tüm iletişimle ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermekle mükelleftir.İşçi işinin dışında internetten kazanç yolunda herhangi bir eylemde bulunamaz.İnternet üzerinden yapmış olduğu eylemlerden dolayı şahsi sorumluluğu olduğu gibi hukuki olarak da sorumludur.Her işçi işyerindeki tüm bilgisayarlardan yapmış olduğu işlemlerden kendisi sorumludur.İşverenin bilgisayarlardan yapılan herhangi bir eylemden dolayı sorumluluğu yoktur.Bilişim suçları konusunda da IP adreslerinin tespitinde IP adresleri işveren adına kayıtlı olduğundan ancak her bilgisayarın sorumlu birer çalışanı olduğundan her bilgisayarda meydana gelebilecek hukuka aykırı işlemlerde bilgisayarı kullanan işçilerin sorumluluğu söz konusudur.

13.4.İşçiler işin gerektirdiği durumlar hariç olmak üzere Msn,Yahoo,IQ,Twitter,Facebook,skype vs chat sayfaları ile ve işin gereği dışındaki tüm siteleri kullanmamayı kabul ve taahhüt ederler.İş gereğinin dışındaki site ve sistemleri kullanan,yasal olmayan sitelere girdikleri tespit edilen işçiler hakkında işveren veya temsilcisi tarafından tutanak düzenlenir ve keyfiyet işçiye bildirilir.Bu durum da haklı nedenle fesih sebebidir.Sebebi ne olursa olsun işyerindeki bilgisayarları ve internet erişimini işin dışında ticaret,sohbet ve başkaca her türlü amaçla kullanmak haklı nedenle fesih sebebidir.

13.5.Haksız rekabet ve reklam yasağına aykırı hareketler hükmüne eklenecek husus da şu şekildedir;Her işçi sır saklama,işverenle ilgili bilgileri saklamakla mükelleftir.İşyeri,işveren,çalışan işçiler ve işle ilgili herhangi bir şekilde sosyal paylaşım siteleri veya internet ortamında herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz hiçbir bilgi işçi tarafından paylaşılamaz.Paylaşılması durumunda hukuki ve cezai konuda her türlü başvuru yolu saklı olup iş akdinin haklı nedenle feshini gerektirir.

13.6.Bilgisayar başında iş görmesi gereken işçilerin çalıştığı bilgisayarlar ayrıca bir zimmet tutanağına gerek kalmaksızın kendi zimmetinde sayılır ve bilgisayarlarla ilgili tüm sorumluluklar bu bilgisayarı kullanan işçiye aittir.

13.7.İşçi işe başlarken vermekle yükümlü olduğu e-mail ve telefon numarası da dahil olmak üzere fax,internet sitesi aracılığı ile kendisine yapılacak bildirimlerin resmi tebliğ hükmü taşıdığını kabul,beyan ve taahhüt eder.İşçi ve işveren yukarıda sayılmış olan iletişim araçlarına yapılacak bildirimlerden dolayı aralarında delil sözleşmesi imzalamıştır ve delil sözleşmesi niteliğindedir.İşveren ikamet adresine tebliğ yerine yukarıda sayılı araçları kullanarak da ihbar ve ihtarda bulunabilir bu bildirimler ve ihtarlar da yasal olarak tebliğ hükmünü taşımaktadır.E-mail adresine yapılacak tebligatlarda gönderim zamanı esas alınarak işverenin gönderi zamanını takip eden 3 işgünü içerisinde gönderi içeriği okunmuş sayılır ve yasal süreler gönderim zamanını takip eden 3 işgünü sonrasında işlemeye başlar.SMS yolu ile telefona gönderilecek tebliğlerde ise ileti raporu alındıktan sonra ulaşılamadığı takdirde ise 3 işgünü sonrasında ileti okunmuş sayılır ve yasal süreler bu müddetlerden sonra başlar.İşçi tarafından bildirilmiş olan mail adresinin veya telefon numarasının yanlışlığı ya da değişmiş olması işvereni bağlamayacak tamamen işçinin sorumluluğu altında olan bir durum olduğundan numaraya ya da mail adresine ulaşılamama durumundaki 3 günlük sürelerin akabinde yasal süreler işlemeye başlayacaktır.İşçi tüm bu hususları anladığını,kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.

13.8.Bir kısım arkadaşlık sitelerinde,sosyal paylaşım sitelerinde kullanıcı adı kayıtlarının yapılacağı durumlarda resmi,kurumsal,banka,finans kurumlar vb  ve işverene ait siteler hariç olmak üzere kişisel bilgilerin doldurulması ve beyan edilmesi konumunda işyeri adresi işçi tarafından kendi adresi olarak verilemez.Ancak resmi makamlara,kurumsal şirketlere ve siteler ile işverene ait sitelere verilecek ve bildirilecek adreslerde işyeri adresi kullanılabilir.Bunun dışında başkaca sitelerde işyeri adresi paylaşılamaz,tebliğ ve normal adres olarak gösterilemez.

13.9.İşçi işe girerken doldurmuş ve imzalamış olduğu iş başvuru formundaki tüm hususların doğruluğunu kabul ve beyan eder.İş başvuru formundaki tüm yanlışlık,eksiklik ve yalan beyanlardan dolayı işçinin sorumluluğu söz konusudur.Bu şekilde bir davranış işçinin disiplinsiz davrandığını gösterir.

13.1.0.İşçinin çalışmış olduğu mağaza veya idari kısmındaki demirbaş eşyalar ile başkaca her türlü eşyanın kullanımı,mağaza veya işyerine dışına çıkarılması yasaktır.Her işçi işyerindeki demirbaş eşyayı,teşhir edilen ürünleri veya işyerindeki her türlü ürünü korumakla mükelleftir.Bu eşyalardan dolayı meydana gelebilecek her zarardan zarar veren kişi ya da kişiler sorumludur.İşçinin çantası,üzerinde taşınabilecek eşya taşımaya yarayan malzemeler iş çıkışında aranabilecektir.İşçi çantasının iş çıkışında ya da işyerine girerken aranmasına önceden muvafakat eder.İşyeri dışına çıkartılan herhangi bir eşyanın bir işçi tarafından birim yöneticisinin izni ve oluru dışında her ne sebeple olursa olsun  çıkartılması hırsızlık eylemini  teşkil eder.Bu nedenle de hırsızlık eylemine teşebbüs eden işçi hakkında tutanak düzenlenir ve derhal Adli Makamlara suç duyurusunda bulunulur.Hırsızlık eyleminden dolayı işverenin uğramış olduğu tüm zararlar işçiden talep edilir.İşçi tarafından karşılanmadığı takdirde işçinin işverenden hak ve alacaklarından gerekli kesintiyi işçi kabul ve muvafakat eder.Hırsızlık,emniyeti süistimal vs suç tiplerine bu şekilde tevessül eden kişilerin işyeri ile ilişikleri kesilir ve bir daha hiçbir şekilde işe alınmazlar.

13.1.1.Her işçi işyerinin gerektirdiği sorumlulukları ve işin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.İşin dışında dedikodu,işveren aleyhine konuşma,diğer çalışanların sükununu bozmak,diğer işçilerin çalışmasına engel teşkil edecek eylemlerde bulunmak,diğer işçileri işi bırakmalarına ya da yapmalarına engel teşkil edecek eylemlerde bulunmak işyeri düzenini bozucu hareketler içerisine girip bir disiplinsizlik örneği teşkil eder.Bu hal ve hareketleri yapan işçiler hakkında tutanak düzenlenir,ihtarlar yapılır ve gerekli yaptırım işveren tarafından kendilerine verilir.Bu eylemden ötürü ihtar bir kez yapılacak olup eylemlerin tekrarlanması durumunda ikinci bir ihtara gerek kalmaksızın iş akdi haklı nedenle feshedilir.

13.1.2.Her işçi işyerinin demirbaşını ve işyerindeki tüm malzeme,teçhizat,ürünlerin korunması ile mükelleftir.İşyerindeki demirbaş eşyalar,malzeme,teçhizat ve ürünlere işçi tarafından herhangi bir zarar verilmesi durumunda işçi bir kez ikaz edilir.Mevcut zarar işçi tarafından karşılanmak durumundadır.İşçi mevcut zararı karşılamadığı durumlarda işçiye ödeme için işverenin belirleyeceği 3 günden az olmamak üzere bir mühlet verilir.Bu mühlet içerisinde zararı karşılamayan işçinin işverenden hak ve alacaklarından verilen zarar oranında kesinti ve mahsup yapılır.Zarar eyleminin bir kez daha tekrar etmesi durumunda işçinin işine haklı nedenle son verilebilir.

İşçi çalıştığı süre boyunca zorunlu ihtiyaçları dışında,birim amirinin onayı dışında ve haklı bir nedeni olmaksızın işyerini ve işini terk edemez.İşyerini ve işini terk eden işçiye haklı bir neden ve mazeret sunması için uygun bir mehil verilir.Bu mehil içerisinde haklı bir neden ya da mazeret sunmayan işçinin iş akdi haklı nedenle feshedilir.

13.1.3.İşçi işyerine girişlerde özel cep telefonu,I Phone,müzikli ve iletişimsel tüm araçları işyerinde kasaya konulmak sureti ile birim amirine teslim etmek durumundadır.İşyerinde işyeri telefonları dışında şahsi telefon taşınması ve kullanılması yasaktır.İşçiye ailesinden veya yakın akrabalarından telefon gelmesi durumunda işyeri telefonunu kullanabilecektir.Ancak yakın arkadaşı,akraba dışındaki başkaca arkadaşları ile işin aksayacağı düzeyde uzun görüşmeler yapması yasaktır.Özel telefonunu ısrarla kullanmak ya da işyerine gelen herhangi bir arkadaşı vasıtasıyla başkaca bir telefon edinmek sureti ile özel görüşme yapmak;mağazaya gelen ya da gelebilecek herhangi bir arkadaşı ile özel görüşme yapmak,mağazaya gelen bir arkadaşı ile bu şekilde ve başkaca iletişim yoluna geçmek yasaktır.

13.1.4.Şirket kendi bünyesinde çalıştırmış olduğu işçilerin kıyafetlerini belirlemiş olduğu kıyafet yönetmeliği ile işçiye tebliğ etmektedir.Bu kıyafetlerin dışında başkaca kıyafet giyilmesi yasaktır.Bu kıyafetleri işveren kendi bünyesinde belirlediği şekilde işçilere teslim etmektedir.Yine işçinin kullanacağı telefonları,araçları,makine ve teçhizatları,işyerine ait demirbaşları birer tutanakla işçilere teslimatı yapılır.Her işçi kendisine teslim edilmiş olan eşyalardan,araçlardan şahsen mesuldür.Ancak işçinin yapmış olduğu işe hasredilen bir kısım eşyalarla ilgili bir uyuşmazlık olduğunda tutanak aranmaksızın hangi eşya ile ilgili bir sorun varsa o eşyanın bağlı olduğu işi yapan ve bu işe hasredilmiş olan işçinin o eşyadan sorumlu olduğu kabul edilir.İşçinin işten çıkması durumunda işçiye hasredilen işten dolayı o işe endeksli eşyanın ya da kendisine tutanakla teslim edilmiş olan eşyalarda meydana gelebilecek zararlarda ya da hiç teslim edilmemesi durumunda işçi bu eşyalardan dolayı sorumludur.İşçi bu eşyaları işverene teslim etmediği takdirde işverenden olan hak ve alacaklarından eşyanın bedeli tahsil edilecektir.İşverenin işçiye tahsis edilmiş olan eşyanın iade edilmemesi durumunda hak ve alacakları üzerinde hapis hakkı ve ödeme yapmama hakkı mevcuttur.

Özel hükümlere ek diğer tamamlayıcı hükümler değişen teknoloji,ihtiyaçlar,kanunda yer almayan ve bir kısım eksikliklerin giderilmesi amacı ile konulmuş olan hükümlerdir.Değişen teknolojik gelişmeler,bilişim konusunda meydana gelen bir takım boşlukların giderilmesi sebebi ile konulmuş olan bu hükümler işyerinin,işin,işçinin ve işverenin sıhhatli bir ortamda çalışmasını sağlayacak iç hizmet yönetmeliğine ek olarak işe başlarken bilinmesi gereken ve işçinin uyması gerekli olan kurallardır.İşçi işe girerken yukarıda bahsedilmiş olan tüm hususları okumuş,kabul etmiş,tüm kurallarının bilincinde olarak işe başladığını beyan etmiş,hür ve özgür iradesi ile işbu sözleşmeyi imzalamıştır.

14.      DELİL SÖZLEŞMESİ

 

İşçi ve işveren aralarında işbu hizmet akdi ile aynı zamanda tüm bentlerde yazılı olan hususlarda bir delil sözleşmesi de imzalamış ve kabul etmişlerdir.Buna göre ;

 

*13.bentte yer alan Özel hükümlere ek diğer tamamlayıcı hükümlerde belirtilen konularda yazılı olan

*İşverene ait kayıt ve belgeler

*İşverenin işçi için tutmuş olduğu şahsi dosya

*İşverenin hazırlamış olduğu ücret bordrolarının işverendeki nüshası

*İşçinin ibraz edebileceği ve elinde bulundurduğu belgeler delil olarak sayılmayacak sadece işveren elindeki belgeler delil niteliğinde olacaktır

*Tebliğe ilişkin hükümlerde işverenin işçiye yaptığı yazılı,sözel,e-mail,fax,sms,ihtarname vs bildirimler

*İşçi için sadece yazılı belgeler (Tanık işçi lehine delil sayılmayacaktır)

*İşveren için işverenin sunacağı her türlü delil

İşçi ve işveren tüm bu hususlarda aralarında bir delil sözleşmesi imzalamışlardır.İleride oluşabilecek olası uyuşmazlıklarda yukarıda sayılan deliller ışığında iddiaların ortaya konulması açısından karşılıklı delil sözleşmesi imzalanmıştır.

Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri

yetkilidir. Bu Sözleşme ile belirtilmemiş konularda 4857 İş Kanunu hükümleri uygulanır. İşbu 14 (ondört) ana maddeden ve  11 (On bir) sayfadan ibaret Sözleşme yukarıda yazılı tarihte tanzim edilmiş ve taraflarca okunup, imzalanmıştır.

                         İşveren                                   Çalışan
                     ……………  
                                Adına  
                          ………..                    
Kaynak: Resmi Gazete  

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas