Borca İtiraz Davasını Temyiz Dilekçesi

temyizdenferagat

Borca İtiraz Davasını Temyiz Dilekçesi

Gerekçeli Temyiz Dilekçe Örneği

 

Özellikle borca itiraz davalarında verilen kararların temyiz edilmesinde örnek bir dilekçe aşağıda sunulmaktadır. Aşağıdaki kurgu tamamen hayal ürünü olup gerçek kişi ya da kurumlarla bağdaştırılamaz. Aşağıdaki dilekçe, sadece yol gösterici olması için kurgulanmış bir dilekçedir.

 

      

        YARGITAY   (    ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                       SUNULMAK ÜZERE

       ………. SULH HUKUK MAHKEMİSİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

                                   

 

 

DOSYA NO                  :…….. E.-……….. K.

 

                                                                                              

 

DAVACI                  :…………..

VEKİLLERİ                :……………….

DAVALI                       :……………

 

D.KONUSU           :…………. Sulh Hukuk Mahkemesinin ………. Tarih ve …….. E- …….

K. sayılı kararını temyiz ettiğimizden BOZULMASI dileğidir.

AÇIKLAMALAR               :

 

………..Sulh Hukuk Mahkemesi ………. E. sayılı dava dosyası ile görülmekte olan borca itiraz davasında ………. K. sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiştir. Söz konusu yerel mahkeme kararı usul ve yasaya aykırı olduğundan BOZULMASI gerekmektedir. Şöyle ki;

 

                                   Yerel mahkeme, davamızı ispat edemediğimiz gerekçesi ile davanın reddine karar vermiştir.Öncelikle davalının dava konusu gayrimenkulü haksız olarak işgal ettiği hem ……… İcra Müdürlüğünün ………. Sayılı dosyasında yapılan teslim tutanağında belirtilmiş hem de Emniyet araştırmasında tesbit edilmiştir. Davalı gönderilen hiçbir tebligatı almaması tek başına davamızı ispatlayamadığımız anlamına gelmemesi gerekir. Sayın yerel mahkeme İcra yolu ile ve emniyet araştırması yolu ile yapılan tesbitleri yok sayarak sadece ihtarname tebliğe alınmadı gerekçesi ile davanın reddine karar vermesi yasaya ve hukuka aykırıdır. Bu nedenle yerel mahkeme kararının Bozulmasını talep etme zarureti doğmuştur.

 

………..Sulh Hukuk Mahkemesinin ……… Tarih ve ………. E- ………. K. sayılı hukuka aykırı kararı davalı gibi kötü niyetli fuzuli işgalcileri korur mahiyettedir. Çünkü davalının dava konusu gayrimenkulü işgal ettiği sabittir.Ancak tebliğat yapılamadı diye davamız red edilmesi o zaman kötü niyetli fuzuli işgalcilerin eylemlerine devam edebilmek için yapılan tüm tebliğatları almayarak işgallerine devam etmelerine yol açacaktır.Sayın yerel mahkeme kararının uygulanması insanların hukuka olan güvenini sarsmaktadır.Haksız eylemlere prim tanımaya sebep olacaktır.Bu nedenle de yerel mahkeme kararının Bozulması gerekmektedir.

 

SONUÇ                                 : Yukarıda belirttiğimiz ve res’en gözetilecek nedenlerle, yerel mahkeme kararı usul ve yasaya aykırı verildiğinden BOZULMASINA karar verilmesini yüce mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

Davacı Vekili

Av. ……………………..

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas