Dünya Bankası ila İmzalan Hibe Anlaşması

 

Dünya Bankası

ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI ULUSLARARASI KALKINMA BİRLİĞİ

1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433 U.S.A.

(202) 477-1234 Adres : INTBAFRAD Adres: : INDEVAS

 

 

 

17 Aralık 2013

Sn. Levent Eren

Genel Müdür Yardımcısı Vekili

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü

Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulvarı 36

Emek, Ankara

Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye-Pazara Hazırlık Ortaklığı (PMR) için Hibe Anlaşması Uygulama Fonu

Hibe No. TF015591

Türkiye Cumhuriyeti (“Alıcı”) adına yapılan mali yardım talebine cevaben; Pazara Hazırlık Ortaklığı (PMR) Çoklu Donör Fonuna katkıda bulunanlar (“Donörler”) tarafından sağlanan hibe fonlarının yöneticisi olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın (“Dünya Bankası”), Ek’te tanımlanan faaliyetlerin (“Hibe Faaliyetleri”) finanse edilmesine yardım etmek amacıyla İşbu Anlaşma mektubunda (“Anlaşma”) belirtilen veya atıfta bulunulan hüküm ve şartlarda üç milyon ABD Dolarını (“$3.000.000”) aşmamak kaydıyla bir Hibe’yi Alıcı’ya vermeyi teklif ettiği konusunda sizi bilgilendirmekten memnuniyet duyarım.

Bu Hibe, Dünya Bankası’nın Donörler’den periyodik katkı aldığı yukarıda bahsi geçen Fondan finanse edilmektedir. Standart Koşullar’ın (İşbu Anlaşma ekinde belirtilen) Bölüm 3.02’sine göre, Dünya Bankası’nın İşbu Anlaşma ile ilgili ödeme yükümlülükleri yukarıda bahsedilen Fon kapsamında Donörler tarafından Dünya Bankası’na sunulan fonlar ile sınırlıdır ve Alıcı’nın Hibe’yi tahsil etme hakkı bu tür fonların bulunabilirliğine bağlıdır. Buna göre, herhangi bir Donörün, herhangi bir neden ile Dünya Bankası’na Fon kapsamındaki herhangi bir katkısını iptal etmesi veya katkıyı ödeyememesi durumunda veya döviz kuru değişiklikleri nedeniyle fon kapsamında kullanılabilen kaynak tutarının Hibe amaçları için yeterli olmaması durumunda, Alıcı bu finansman açığı riskini üstlenecektir ve Dünya Bankası’nın Alıcı’ya veya Alıcı tarafından kaynaklanan herhangi bir harcama veya yükümlülük ile ilgili herhangi bir üçüncü tarafa veya İşbu Anlaşma’yla bağlantılı herhangi bir üçüncü tarafa karşı İşbu Anlaşma ile ilgili olarak Donörler tarafından Dünya Bankası’na sağlanan fonların tutarını aşan kısmı açısından herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Alıcı, aşağıdaki anlaşmayı tasdik ederek, bu Anlaşma’yı imzalamak ve bu Anlaşma’da belirtilen veya atıfta bulunulan hüküm ve şartlara uygun bir şekilde Hibe Faaliyetleri’ni yürütmek için gerekli yetkiye sahip olduğunu beyan etmektedir.

İşbu Anlaşma’nın ilişikteki nüshasının Alıcı’nın yetkili bir görevlisi tarafından imzalanmasını ve tarih konulmasını sağladıktan sonra, Anlaşma’yı Dünya Bankası’na geri ileterek, Alıcı’nın yukarıda belirtilen hususlar üzerindeki mutabakatını lütfen tasdik ediniz. Dünya Bankası tasdik imzasının bulunduğu işbu nüshayı teslim aldıktan sonra, İşbu Anlaşma tasdik imzasının tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir

Saygılarımla,

ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI (Pazara Hazırlık Ortaklığı Çoklu Donör Fonu yöneticisi olarak)

Ülke Direktörü Türkiye Ülke Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi

ONAY:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İmza: _____________

Yetkili Temsilci

İsim: _____________

Konu: _____________

Tarih:

PMR Hibe No. TF015591 EK

Madde I Standart Koşullar, Tanımlar

1.1.          Standart Koşullar.

(a)             15 Şubat 2012 tarihli, Çeşitli Fonlardan Dünya Bankası Tarafından Sağlanan Hibelere İlişkin Standart Koşullar (“Standart Koşullar”), (b) ve (c) paragraflarında yapılan değişikliklerle, bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

(b)            Standart Koşulların Ek’inin Paragraf 18’inde “Proje” teriminin tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve Standart Koşullarda “Proje” terimi, kullanıldığı her yerde “Hibe Faaliyetleri” olarak değiştirilmiştir:

“18. ‘Hibe Faaliyetleri’ Alıcı’nm hazırladığı şekliyle Pazara Hazırlık Teklifı’ne ilişkin olarak Hibe Anlaşması’nda tanımlanan faaliyetleri ifade eder.”

(c)            Aşağıdaki terimler ve tanımları Standart Koşulların Ek’inin Paragraf 26’sının ardına eklenecektir.

“27. “ÎDHYD ÇŞB” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığını ifade eder ve herhangi halefini veya haleflerini de kapsar.

  1. “İDKK” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başkanlık edilen bakanlıklar arası

koordinasyon kurulu olan İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu’nu ifade eder.

  1. “Pazara Hazırlık Teklifi (MRP)” bir Uygulayıcı Ülke tarafından sunulan pazara

hazırlık bileşenlerini uygulamaya yönelik planı ortaya koyan, teklifi ifade eder.

  1. “PMR Yönetişim Çerçevesi” PMR’m organizasyonel toplantısında kabul edilmiş olan,

kendi şartları ile uyumlu olarak zaman içerisinde tadil edilmesi mümkün olan PMR’nin kurucu dokümanını ifade eder.”

1.2.          Tanımlar. İçerik aksini gerektirmedikçe, bu Anlaşmada kullanılan büyük harfle yazılmış terimler Standart Koşullar’da, PMR Yönetişim Çerçevesi’nde ya da bu Anlaşma’da kendilerine atfedilen anlamları ifade eder.

Madde II Hibe Faaliyetlerinin Yürütülmesi

2.01. Amaçlar ve Tanımı. Hibe’nin amacı, Alıcıya Türkiye’nin İzleme, Raporlama ve Doğrulama (MRV) mevzuatı doğrultusunda elektrik sektöründe sera gazı emisyonlarının MRV pilot uygulamasının yapılması ve Türkiye’de bir karbon piyasası kurulması için analitik bilgi sağlanmasına yardım etmektir.

Hibe faaliyetleri aşağıdaki bölümleri içerir;

Bölüm 1: Elektrik sektörü ile birlikte diğer sektörlerde istekli şirketler ve paydaşlara (akreditasyoıı kuruluşları ve doğrulayıcılar v.b.) yönelik olarak, elektrik sektörü için izleme planlarının hazırlanması, gönüllü tesislerden veri toplama ve bu verinin raporlanması ve doğrulanması faaliyetleri de dâhil olmak üzere, ortaya çıkabilecek muhtemel sorunların zamanında belirlenebilmesi amacıyla, MRV prosedürlerinin uygulanmasını içeren bir pilot çalışma yapılması.

Bölüm 2: Piyasa temelli mekanizmaların (MBI) kullanılmasına ilişkin karar vericilerin bilgilendirilmesi amacıyla diğer çalışmalara ilave olarak; (i) elektrik sektörü için emisyon ticaret sisteminin kullanılmasına yönelik çalışma; (ii) piyasa temelli mekanizmaların (MBI) seçimi ve MRV mevzuatının kapsadığı ve kapsamadığı sektörler için modelleme çalışması; (iii) MRV mevzuatının kapsadığı ve kapsamadığı seçili sektörler için sera gazı piyasa modellemesi çalışması; ve (iv) İDKK ve politika yapıcıların değerlendirmesine sunulmak üzere yukarıda belirtilen çalışmaların bir sentez raporunun hazırlanması gibi çalışmalar da dahil olmak üzere analitik çalışmalar yapılması.

Bölüm 3: Paydaş eğitimlerinin, danışma/görüşme ve kamuda farkındalık yaratma faaliyetlerinin; (i) 1. ve 2. Bölümlerde belirtilen faaliyetlerin desteklenmesi için konferanslar ve çalıştaylar düzenlenmesi; (ii) paydaşlarla danışma toplantılarının düzenlenmesi ve (iii) kamuda farkındalık yaratma faaliyetleri (medya, üst düzey kamu/özel toplantılar v.b.) de dâhil olmak üzere yürütülmesi.

Bölüm 4: MRV ve MBI faaliyetlerinin yürütülmesinin koordinasyonu ve desteklenmesi için proje yönetim biriminin kurulması.

2.02. Genel Olarak Projenin Yürütülmesi. Alıcı, Hibe Faaliyetleri’nin amaçlarına olan bağlılığını beyan eder. Bu niyetle, Alıcı Hibe Faaliyetleri’ni ÇŞB aracılığıyla, (a) Standart Koşullar’ın II’inci Maddesi; (b) 15 Ekim 2006 tarihli olup, Ocak 2011’de revize edilmiş olan “IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Sahtecilik ve Yolsuzluğun Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında Kılavuzu” (“Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu”); ve (c) bu Madde II hükümlerine uygun olarak yürütecektir.

2.03. Görünürlük ve Ziyaret, (a) Alıcı, PMR Donörlerinin Hibe Faaliyetleri için desteklerinin kamuoyu nezdinde tanıtılması için Dünya Bankası’nın olası makul talebine yönelik gerekli tüm önlemleri alır veya alınmasını sağlar.

(b) Standart Koşullar’ın Bölüm 2.09’undaki amaçlar için, Alıcı, Dünya Bankası’nın talebi doğrultusunda, PMR donörlerinin temsilcilerine Hibe Faaliyetleri’ne ilişkin amaçlar için Ahcı’nm ülkesinin herhangi bir yerinin ziyareti için olanak tanır.

2.04. Hibe Faaliyetleri Raporu ve Tamamlama Raporu, (a) Alıcı, İDHYD ÇŞB aracılığıyla, Hibe Faaliyetleri Raporu’nu Standart Koşulların Bölüm 2.06’smdaki hükümlere uygun olarak hazırlar. Hibe Faaliyetleri Raporu Anlaşma’nın imzalandığı tarihten başlayıp 30 Haziran 2015 tarihine.kadarki dönemi kapsayacak ve bu tarihten en geç bir ay sonra Dünya Bankası’na teslim edilecektir.

(b) Tamamlama Raporu, Kapanış Tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Dünya Bankası’na sunulacaktır.

2.5.          Finansal Yönetim (a) Alıcı, İDHYD ÇŞB aracılığıyla, Standart Koşullar’m Bölüm 2.07’sindeki hükümlere uygun olarak bir finansal yönetim sisteminin sürekliliğini sağlayacaktır.

(b)            Alıcı, ÎDHYD ÇŞB aracılığıyla, Hibe Faaliyetleri Raporu için ara denetimden geçmemiş finansal raporlarının hazırlanmasını ve Dünya Bankası’nı şekil ve içerik açısından tatmin edecek bir şekilde, üç aylık dönemi kapsayan, her takvim döneminin sonundan itibaren en geç kırk beş (45) gün içerisinde Dünya Bankası’na sunulmasını sağlayacaktır.

(c)             Alıcı, İDHYD ÇŞB aracılığıyla, Hibe Faaliyetleri için Finansal Raporlar’ını Standart Koşullar’m Bölüm 2.07’sine uygun olarak denetletecektir. Finansal Raporlar’m denetimi Hibe Hesabından para çekilme işlemleri yapılan dönemin tamamını kapsayacaktır. Bahse konu döneme ait denetlenmiş Finansal Raporlar dönemin bitimini takip eden altı ay içerisinde Dünya Bankası’na sunulacaktır.

2.6.         Satın Alma

(a)             Genel. Hibe Faaliyetleri’nin gerektirdiği ve Hibe’den karşılanacak tüm danışmanlık harici hizmetler ve danışmanlık hizmetleri aşağıda belirtilen hükümler gereğince satın alınmalıdır:

(i)     Danışmanlık Harici Hizmetler için Ocak 2011 tarihli “Kılavuzlar: Dünya Bankasından IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ile Hibeleri kapsamında Borç Alanlar İçin Malların, İşlerin ve Danışmanlık Harici Hizmetlerin Satın Alınması” (“Satın Alma Kılavuzu”) dokümanının I. Bölümü;

(ii)    Danışmanlık Hizmetleri için Ocak 2011 tarihli “Kılavuzlar: Dünya Bankasından IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ile Hibeleri kapsamında Borç Alanlar İçin Danışmanların Seçimi ve İşe Alımı” (“Danışman Kılavuzu”) dokümanının I. ve IV. Bölümü; ve

(iii)   Satın Alma Kılavuzu’nun 1.18. paragrafı ve Danışman Kılavuzu’nun 1.25. paragrafı ile uyumlu olarak, Hibe Faaliyetleri için Alıcı tarafından İDHYD ÇŞB aracılığıyla hazırlanacak ve zaman zaman güncellenecek satın alma planı (“Satın Alma Planı”) ile detaylandırılacak bu Bölümün hükümleri

(b)            Tanımlar. Bu Bölümün aşağıdaki paragraflarında, Dünya Bankası’nm belirli sözleşmelerdeki satın alma yöntemlerini veya gözden geçirme yöntemlerini tanımlamak için kullanılan, büyük harfle başlayan terimler, duruma göre değerlendirilmek üzere, Satın Alma Kılavuzu’nun II. ve III. Bölümlerinde, veya Danışmanlık Kılavuzu’nun II., III., IV. ve V. Bölümlerinde tanımlanan eşdeğer yöntemi ifade eder.

(c) Danışmanlık Harici Hizmetlerin Satın Alınmasında Belirli Yöntemler

(i)     Madde (c) (ii)’de aksi belirtilmediği sürece, Danışmanlık Harici Hizmetler, “alışveriş” temelinde düzenlenen sözleşmeler kapsamında satın alınacaktır.

(ii)   Satın Alma Planı’nda belirtilen diğer bir yöntem “Doğrudan Alım” yöntemi, de Danışmanlık Harici Hizmetlerin satın alımında kullanılabilecektir.

Danışmanlık Hizmetlerinin Satın Alınmasında Özel Yöntemler

(i)     Madde (d) (ii)’de aksi belirtilmediği sürece, Danışmanlık Hizmetleri Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim temelinde düzenlenen sözleşmeler kapsamında satın alınacaktır.

(ii)   Satın Alma Planında belirtilen işler için Danışmanlık Hizmetlerinin satın alınmasında şu yöntemler kullanılabilir: (A) Sabit Bütçeyle Seçim; (B) En Düşük Maliyete göre Seçim; (C) Danışmanın Niteliklerine göre Seçim; (D) Tek Kaynak Seçimi; (E) Bireysel Danışmanların Seçimi; ve (F) Bireysel Danışmanların Seçimi için Tek Kaynak Yöntemleri.

(e)             Satın Alma Kararlarının Dünya Bankası’nca Gözden Geçirilmesi. Dünya Bankası Alıcı’ya tebliğ yoluyla aksini bildirmediği sürece, aşağıdaki sözleşmeler Dünya Bankası’nın ön gözden geçirmesine tabi olacaktır: Satın Alma Planı’nda ön gözden geçirmeye tabi olduğu belirtilen sözleşmeler. Diğer tüm sözleşmeler, Dünya Bankası’nın son gözden geçirmesine tabi olacaktır.

Maddeffl Hibe Kaynaklarının Çekilmesi

3.01. Uygun Giderler. Alıcı, İDHYD ÇŞB aracılığıyla, Hibe kaynaklarını (a) Standart Koşullardaki hükümlere; (b) bu Bölümdeki hükümlere; ve (c) (zaman zaman Dünya Bankası tarafından gözden geçirilen ve bu talimatlar uyarınca iş bu Anlaşma için geçerli sayılan Mayıs 2006 tarihli “Dünya Bankası Projeleri için Kullanım Kılavuzu” dâhil olmak üzere) Dünya Bankası’nın Alıcı’ya tebliğ yoluyla belirleyebileceği ilave talimatlara göre aşağıdaki tabloda belirlenen Uygun Giderleri finanse etmek üzere çekebilir. Bu tablo, Hibe kaynaklarından finanse edilebilecek Uygun Giderlerin kategorilerini (“Kategori”), her Kategori’ye tahsis edilecek Hibe tutarını ve her Kategori’de Uygun Giderler için finanse edilecek gider yüzdesini belirtmektedir:

Kategori Tahsis Edilen Hibe Tutarı (ABD Doları cinsinden) Finanse Edilecek Gider Yüzdesi (Vergiler dâhil)
(1) Eğitim ve Çalıştaylar dâhil olacak şekilde Danışmanlık Hizmetleri 2.915.000 100%
(2) İşletme Giderleri 85.000 100%
TOPLAM 3.000.000

Bu paragrafta belirtilen amaçlar çerçevesinde,

 

(a)   “Eğitim ve Çalıştaylar” terimi, (i) Hibe Faaliyetleri’nin uygulanmasına dâhil olan personelin eğitimlere ve çalıştaylara katılımı ile ilgili giderleri seyahat ve harcırah masraflarını da içerek şekilde; (İİ) eğitimcilerin ve çalıştay konuşmacılarının hizmetlerine ilişkin maliyetleri, eğitim ve çalıştay tesislerinin kirasını, eğitim ve çalıştay materyallerinin hazırlanmasını ve çoğaltılmasını, eğitimlerin ve çalıştaylarm düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili diğer giderleri ve (iii) doğrudan eğitimlerin ve çalıştaylarm düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili diğer giderleri içerir.

(b)    “İşletme Giderleri” terimi, Hibe Faaliyetleri’nin uygulanmasına ilişkin işletme giderlerini ifade eder ve projenin uygulanmasıyla ilişkili saha ziyaretlerinin gündelik, konaklama ve seyahat masraflarım, malzeme ve altyapı giderlerini, internet dâhil iletişim masraflarım, ulaştırma giderlerim, belgelerin tercüme edilmesi ve tercümanlık hizmetlerini, ofis ekipmanları ve ofis donanım ve yazılım giderlerini, mobilya ve ekipmanların bakımı ve işletim giderlerini, ofis malzeme ve sarf giderlerini, altyapı giderlerini, kitle iletişim ve baskı hizmetlerini, araç kiralama, işletme ve bakım hizmetlerini, banka hesaplarının açılması ve işletim ücretleri dâhil olmak üzere Alıcı’nm kamu görevlilerinin maaşları haricinde ortaya çıkan giderlerini ifade eder.

3.2.          Para Çekme Koşulları. Bu Anlaşma’mn 3.01 Kısmının hükümlerine bağlı olmaksızın, Alıcı’nın bu Anlaşma’ya tasdik imzasını attığı tarihten önce yapılan ödemeler için para çekimi yapılmayacaktır.

3.3.          Çekiş Dönemi. Standart Koşulların 3.06 (c) Bölümünde atıfta bulunulan Kapanış Tarihi 30 Haziran 2017’dir.

Madde IV Alıcı’nm Temsilcisi; Adresler

4.1.         Ahcı’mn Temsilcisi. Alıcı’nm Standart Koşulların Bölüm 7.02’sinde atıfta bulunulan Temsilcisi Hazine Müsteşarlığı’dır.

4.2.         Alıcı’nm Adresi. Alıcı’nm Standart Koşulların Bölüm 7.01’inde atıfta bulunulan adresi aşağıdaki gibidir:

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulvarı 36 Emek / Ankara – Türkiye Faks:+(90) (312) 204 7366

4.3.         Dünya Bankası’nın Adresi. Dünya Bankası’nın Standart Koşulların Bölüm 7.01’inde atıfta bulunulan adresi aşağıdaki gibidir:

International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street, N. W. Washington, D.C. 20433 United States of America

Telgraf:                           Teleks: • Faks:

INTBAFRAD                    248423 (MCI) veya 1-202-477-6391

Washington, D.C.                64145 (MCI)

 

The World Bank                           ists h street n,w,

(202)477-1234Cable Address: INTBAFRADCable Address: INDEVAS

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Washington, D.C. 20433 INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION U.SA

 

 

 

December 17, 2013

Mr, Levent Eren

Acting Deputy Director General

Directorate General of Foreign Economic Relations

Undersecretariat of Treasury

Inor.u Bulvari 36

Emek, Ankara

Republic of Turkey

Re: Grant Agreement for Turkey – Partnership for Market Readiness (PUR) Trust Fund Implementation Grant No, TF01559Î

Excellency:

In response to the request for financial assistance made on behalf of the Republic of Turkey (“Recipient”), I am pleased to inform you that the International Bank for Reconstruction and Development (“World Bank”), acting as administrator of grant funds provided by the contributors (“Contributors”) under the Partnership for Market Readiness Multi-Donor Trust Fund, proposes to extend to the Recipient a Grant in an amount not to exceed three million United States Dollars (US$3,000,000) on the terms and conditions set forth or referred to in this letter agreement (“Agreement”), which includes the attached Annex, to assist in the financing of the activities described in the Annex (“Grant Activities”),

This Grant is funded out of the abovementioned trust fund for which the World Bank receives periodic contributions from the Contributors, In accordance with Section 3.02 of the Standard Conditions (as defined in the Annex to this Agreement), the World Bank’s payment obligations in connection with this Agreement are limited to the amount of funds made available to it by the Contributors under the abovementioned trust fund, and the Recipient’s right to withdraw the Grant proceeds is subject to the availability of such funds, Accordingly, in the event that any Contributor cancels or fails to pay any contributions under the trust fund to the World Bank for any reason, or that as a result of currency exchange variations the amount of funds available in the trust fund is insufficient for the purposes of the Grant, the Recipient shall bear the risk of such funding shortfall and the World Bank shall not have any liability whatsoever to the Recipient or to any third parties in respect of any expenditures or liabilities incurred by the Recipient or any third parties in connection with this Agreement which exceed the amount of funds made available to the World Bank by the Contributors for the puiposes of the Grant.

The Recipient represents, by confirming its agreement below, that it is authorized to enter into this Agreement and to carry out the Grant Activities in accordance with the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement

Please confirm thé Recipient’s agreement to the foregoing by having an authorized official of the Recipient sign and date the enclosed copy of this Agreement, and returning it to the World Bank, Upon receipt by the World Bank of this countersigned copy, this Agreement shall become effective as of the date of the countersignature. ‘

Very truly yours.

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (acting as admini strator of the Partnership for Market Readiness Multi-Donor Trust Fund)

Country Director Turkey Country Unit Europe and Central Asia Region

AGREED;

REPUBLIC OF TURKEY

By__________________

Authorized Representative

Name Levent EREN_________

Title Acting Deputy Director General

Date; 30 DEC 2013

PMR Grant No. TF015591 ANNEX

Article I Standard Conditions; Definitions

1.1,         Standard Conditions.

(a)               The Standard Conditions for Grants Made by the World Bank out of Various Funds dated February 35, 2012 (“Standard Conditions”), with the modifications set forth in paragraphs (b) and (c) below, constitute an integral part of this Agreement.

(b)              The definition of the term “Project” in paragraph 18 of the Appendix to the Standard Conditions is replaced to read as follows, and wherever used in the Standard Conditions, the term “Project” is replaced by the term “Grant Activities”:

“18. ‘Grant Activities’ means the activities described in the Grant Agreement in relation’ to the Recipient’s implementation of the Market Readiness Proposal, for which the Grant is made.”

(c)               The following terms and their definitions shall be added immediately after paragraph 26 of the Appendix to the Standard Conditions:

“27.”CCAMD MEU” means the Climate Change and Air Management Department of the Ministry of Environment and Urbanization, and includes any successor or successors thereto.

  1. “CBCC” means the Coordination Board on Climate Change, the inter- ministerial coordination board chaired by the Ministry of Environment and Urbanization.
  2. “Market Readiness Proposal (MRP)” means a proposal to be submitted by an Implementing Country Participant, which sets forth plan for putting in place market readiness components.
  3. “ÍPMR Governance Framework” means the constituting document of the PMR, adopted at the organizational meeting of the PMR, as may be amended from time to time in accordance with its terms.”

1.2,           Definitions. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the Standard Conditions, the PMR Governance Framework, or in this Agreement.

Article II Execution of Grant Activities

2.01. Objectives and Description, The objective of the Grant is to assist the Recipient to implement a greenhouse gas Monitoring, Reporting, and Verification (“MRV”) pilot in the electricity sector, based on Turkey’s MRV regulation, and to provide analytical information for the establishment of a carbon market in Turkey.

The Grant Activities consist of the following Parts:

Part 1: Piloting the use of the MRV procedures within the electricity sector, and with other willing companies and stakeholders (such as accreditation bodies and verifiers) in other sectors including preparation of monitoring plans for the electricity sector, collection of data by the Volunteering installations, and reporting and verification of such data, to identify potential problems in a timely fashion.

Part 2: Conducting analytical studies to inform decision making on the use of market based instrument(s) (MBI), including, inter alia, (i) a study on use of an emission trading scheme for the electricity sector; (ii) a study on selection of MBIs and modeling for sectors covered and not covered by the MRV regulation; (iii) a study on Greenhouse Gas (GHG) market modeling for selected sectors covered and not covered by the MRV regulation; and (iv) a synthesis report of the above mentioned studies for consideration by the CBCC and policy makers.

Part 3: Carrying out stakeholder training, consultation/engagement and public awareness activities, including: (i) conferences and workshops to support the activities under Parts 1 and 2; (ii) consultation meetings with stakeholders; and (iii) public awareness activities (media, high level public/private meetings, etc,).

Part 4: Establishment of a project management unit to coordinate and support implementation of MRV and MBI activities.

2.2.             Execution Generally, The Recipient declares its commitment to the objectives of the Grant Activities. To this end, the Recipient shall carry out the Grant Activities through the Ministry of Environment and Urbanization in accordance with the provisions of: (a) Article II of the Standard Conditions; (b) the “Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants”, dated October 15, 2006 and revised in January 2011 (“Anti-Corruption Guidelines”); and (c) this Article II.

2.3.            Contributor Visibility and Visit, (a) The Recipient shall take or cause to be taken all such measures as the World Bank may reasonably request to identify publicly the PMR contributors’ support for the Grant Activities.

(b) For the purposes of Section 2.09 of the Standard Conditions, the Recipient shall, upon the World Bank’s request, enable the representatives of the PMR contributors to visit any part of the Recipient’s territory for purposes related to the Grant Activities.

2.4.            Grant Activities Report and Completion Report, (a) The Recipient, through the CCAMD MEU, shall prepare the Grant Activities Report in accordance with the provisions of Section 2.06 of the Standard Conditions. The Grant Activities Report shall cover the period stalling from signature of this Agreement until June 30, 2015 and shall be furnished to the World Bank not later than one month thereafter,

(b) The Completion Report shall be furnished to the World Bank not later than six months after the Closing Date.

2.5.           Financial Management, (a) The Recipient, through the CCAMD MEU, shall ensure that a financial management system is maintained in accordance with the provisions of Section 2.07 of the Standard Conditions.

(b)             The Recipient, through the CCAMD MEU, shall ensure that interim unaudited financial reports for the Grant Activities are prepared and furnished to the World Bank not later than forty-five days after the end of each calendar quarter, covering the three month period in form and substance satisfactory to the World Bank.

(c)               The Recipient, through the CCAMD MEU, shall have its Financial Statements for the Grant Activities audited in accordance with the provisions of Section 2.07 (b) of the Standard Conditions. Such audit of the Financial Statements shall cover the entire period during which withdrawals from the Grant Account were made. The audited Financial Statements for such period shall be furnished to the World Bank not later than six months after the end of such period,’

2,06, Procurement

                  General. All non-consulting services and consultants’ services required for the Grant Activities and to be financed out of the proceeds of the Grant shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in:

(f) Section I of the “Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non- consulting Services under IBRD Loans and DA Credits and Grants by World Bank Borrowers” dated January 2011 (“Procurement Guidelines”), in the case of non-consulting services;

(it) Sections I and IV of the “Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD’ Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers” dated January 2011 (“Consultant Guidelines”) in the case of consultants’ services; and

(iii) The provisions of this Section, as the same shall be elaborated in the procurement plan prepared and updated from time to time by the Recipient, through the CCAMD MEU, for the Grant Activities in accordance with paragraph 1.18 of the Procurement Guidelines and paragraph 1.25 of the Consultant Guidelines (“Procurement Plan”).

Definitions. The capitalized terms used in the following paragraphs of this Section to describe particular procurement methods or methods of review by the World Bank of particular contracts, refer to the corresponding method described in Sections II and III of the Procurement Guidelines, or Sections II, III, IV and V of the Consultant Guidelines, as the case may be,

Particular Methods of Procurement Non-consulting Services

(i)              Except as otherwise provided in subparagraph (c) (ii) below, non- consulting services shall be procured under contracts awarded on the basis of Shopping,

(ii)            The following method may be used for the procurement of non- consulting services for those assignments, which are specified in the Procurement Plan, namely, Direct Contracting,

(d)              Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services

(i)              Except as otherwise provided in subparagraph (d) (ii) below, consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality- and Cost-based Selection.

(ii)             The following methods may be used for the procurement of consultants’ services for those assignments which are specified in the Procurement Plan: (A) Selection under a Fixed Budget; (B) Least Cost Selection; (C) Selection based on Consultants’ Qualifications; (D) Single-source Selection; (E) Selection of Individual Consultants; and (F) Sole-Source Procedures for the Selection of Individual Consultants.

(e)              Review by the World Bank of Procurement Decisions. Except as the World Bank shall otherwise determine by notice to the Recipient, the following contracts shall be subject to Prior Review by the World Bank: Contracts subject to Prior Review as defined in the Procurement Plan. All other contracts shall be subject to Post Review by the World Bank.

Article HI Withdrawal of Grant Proceeds

3.01. Eligible Expenditures, The Recipient, through the CCAMD MEU, may withdraw the proceeds of the Grant in accordance with the provisions of: (a) the Standard Conditions; (b) this Section; and (c) such additional instructions as the World Bank may specify by notice to the Recipient (including the “World Bank Disbursement Guidelines for Projects” dated May 2006, as revised from time to time by the World Bank and as made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to finance Eligible Expenditures as set forth in the following table. The table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be financed out of the proceeds of the Grant (“Category”), the allocations of the amounts of the Grant to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible Expenditures in each Category:

Category

Amount of the Grant

Allocated (expressed in USD)

Percentage of Expenditures to be

Financed (inclusive of taxes)

(1) Consultants’ services including Training and Workshops

2,915,000

100%

(2) Operating Costs

85,000

100%

TOTAL

3,000,000

 

For the purpose of this paragraph, the following terms have the following meanings: (a) “Training and Workshops” means (i) costs associated with training and workshop participation of personnel involved in the implementation of the Grant Activities, including travel and subsistence costs for training and workshop participants; (ii) costs associated with securing the services of trainers and workshop speakers, rental of training and workshop facilities, preparation and reproduction of training and workshop materials, and other costs directly related to training courses and workshop preparation and implementation; and (iii) other costs directly related to training courses and workshop preparation and implementation; and

(a) “Operating Costs” means the operating costs incurred on account of the implementation of the Grant Activities including, staff per diems and lodging as well as travel costs for field trips related to the implementation of the project, supplies and utilities, communication costs including internet, transport, translation of documents, interpreter, office equipment, hardware and software, furniture and maintenance and operation of equipment, office supplies and consumables, utilities, mass media and printing services, vehicle rental, operation and maintenance, and charges for the opening and operation of bank accounts, but excluding salaries of officials of the Recipient’s civil service.

3.2.           Withdrawal Conditions. Notwithstanding the provisions of Section 3.01 of this

Agreement, no withdrawal shall be made for payments made prior to the date of eountersipature of this Agreement by the Recipient

3.3.            Withdrawal Period. The Closing Date referred to in Section 3.06 (c) of the Standard Conditions is June 30.2017.

Article IV Recipient’s Representative; Addresses

4.1.           Recipient’s Representative. The Recipient’s Representative referred to in Section 7.02

of the Standard Conditions is the Undersecretary of Treasury.

4.2.           Recipient’s Address. The Recipient’s Address referred to in Section 7.01 of the Standard Conditions is:

Undersecretariat of Treasury Inonu Bulvari 36 Emek, Ankara Republic of Turkey Facsimile: +90-312-204-7366

4.3.            World Bank’s Address. The World Bank’s Address referred to in Section 7.01 of the Standard Conditions is:

International Bank for Reconstruction and Development 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433 United States of America

Cable:                     Telex:                      Facsimile:

INTBAFRAD              248423 (MCI) or 1-202-477-6391

Washington, D.C. 64145 (MCI)

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas