Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği

temyizdenferagat

Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği

Ecrimisil Davası

 

 

………….  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                :

VEKİLLERİ                :……………

DAVALI                       :…………..

D.KONUSU                  :Ecri Misil davası

HARCA

ESAS DEĞER             :……….TL.

 

                                        AÇIKLAMALAR       

                                        Dava dışı üçüncü kişi ……………….nin Müvekkile borcuna karşılık davalı …………..’a ait ………. ili ………. ilçesi ………. Mah ………. parsel üzerinde kayıtlı Bodrum Kat 1 nolu, Zemin Kat ……….. nolu …….Kat ……. nolu bağımsız bölümleri müvekki, ……… İcra Müdürlüğünün ………sayılı dosyasından ……..   tarihli ihalesi ile alacağına mahsuben satın almıştır.

 

İhale tarihinden bu güne kadar müvekkilin mülkiyetine geçmesine rağmen ………mah………. Sk. ………. Apt.  .. Kat ……nolu bağımsız bölüm işgal etmektedir. İşgal edilen   ve mülkiyeti müvekkile ait gayrimenkulün …….’den ……… tarihine kadar olan işgal bedelleri ………Noterliğinin …….. tarih ve ………. yevmiye numaralı ihtarname ile talep edilmiş ise de davalı bu güne kadar bu bedeli ödememiştir.

………..İcra Müdürlüğünün ……..sayılı dosyasından ……… tarihinde müvekkil banka tarafından satın alınan ve adına tescil edilen gayrimenkul davalı tarafından tahliye edilmemiş ve bugüne kadar davalı tarafından kullanılmaktadır.Davalı ile müvekkil arasında hiç bir kira akdi yapılmamıştır.Davalı bu kullanım karşılığı hiç bir ödemede bulunmamıştır.

 

                                      Tüm bu nedenlerle davalıdan fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile toplam ………TL. ecri misil talep etmek zarureti doğmuştur.

 

YASAL DELİLLER    :BK.,MK.İİY.VE İlgili tüm yasa maddeleri.

 

DELİLLER                  : ………İcra Müdürlüğünün …….E. Sayılı ve ……. İcra

Müdürlüğünün ……… Sayılı dosyaları ile vs tüm  deliller

SONUÇ VE İSTEM    :

                                        Yukarda açıklanan nedenlerle,fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile dava konusu gayrimenkulün icraen satın alındığı ………. tarihinden itibaren ………TL. ecrimisil bedelenin,yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine, yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesine vekaleten saygıyla  arz ve talep ederiz……..

                                          Davacı Vekili

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas