Hisse devir kararına yeni ortağın imza atması

Hisse devir kararına yeni ortağın imza atması

Limited şirketlerde hisse devir kararlarının alınma şekli konusunda farklı uygulamalara yer verildiği bilinmektedir.Hisse devrine muvafakat edildiğini gösterir eski adı ile ortaklar kurulu, şimdiki adı ile şirket genel kurul kararına hangi ortakların imza atacağı çoğunlukla karıştırılmaktadır.Şunu belirtmek gerekir ki şirkete hisse devri ile yeni girmiş olan ortağın şirket genel kurul kararına imza atması düşünülemez.Zira hisse devri ile yeni giren ortak muvafakat olmaksızın ve ticaret siciline tescil edilmeksizin hukuken geçerli bir ortak değildir.Ticaret siciline tescil edilmemiş ya da mahkeme tarafından ortaklığın tespiti yönünde bir karar verilmeden ve bu karar kesinleşmeden hisse devir sözleşmesi ile şirkete yeni giren ortak hukuken henüz ortaklığı kesinleşmemiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 595 inci maddesinin birinci fıkrasında “Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır “ ikinci fıkrasında ise “ Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur. “ hükmü yer almaktadır. Pay devrini ilişkin hususu görüşülmesi amacıyla 6102 sayılı kanunun 35 ve 617.nci maddeleri uyarınca genel kurulu müdürler tarafından toplantıya çağrılması, söz konusu toplantı çağrısının usulüne uygun yapılması ve Kanunun 620 ve 621.inci maddelerinde belirlenen nisapla karar alınması gerekmektedir. Pay devri şirket genel kurulunun onayı ile geçerlilik kazanacaktır.Şirket müdürü usulüne uygun olarak toplantıya çağrı yaptıktan sonra şirket genel kuruluna payını devreden ortaklar dahil olmak üzere tüm ortaklar bu genel kurula katılmalı ve kararın altına 6102 sayılı yasanın 620 ve 621. maddelerinde belirtilen nisaplarla imza atmalıdır.Nisaplar belirlenirken yeni ve eski ortakların toplamı değil sadece pay devrinden önceki pay miktar ve bedelleri dikkate alınmalıdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas