Hukuki yazılar

Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri

Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri Ülkemizde en çok tercih edilen sermaye şirketi çeşitlerinden biri anonim şirkettir. Dolayısıyla anonim şirket kuruluş işlemleri, anonim şirket sözleşmesi, anonim şirket hisse devri, anonim şirket kuruluş adımları, anonim şirket yönetim kurulu görevleri gibi konuların da çok araştırılması bu sebeptendir. Bu makalemizde ülkemizde 2012 yılında değişen son kanunlara göre anonim şirket kuruluş işlemlerinden bahsedeceğiz. Esas sermaye sistemini ... Devamını Oku »

Kimler Yabancı Sermayeli Sayılır?

Kimler Yabancı Sermayeli Sayılır? Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir görüşüne göre; Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınan 18.05.2010 tarihli ve 24863 sayılı yazıda; gerek ticaret sicili memurlukları, gerekse şirketler ve şirket ortağı gerçek kişiler tarafından, “birden fazla ülke vatandaşlığına sahip Türk vatandaşlarının (çok vatandaşlılar)” ve “vatansızların” 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında “yabancı yatırımcı” statülerine ilişkin olarak ... Devamını Oku »

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Gerekçesi

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Gerekçesi MADDE GEREKÇELERİ BAŞLANGIÇ Madde t- Yürürlükteki Kanunun 1 inci maddesini karşılamaktadır. Madde olduğu gibi korunmuş fakat gerek amaç ve içeriğini daha iyi ifade etmesi bakımından, gerek dilinin daha anlaşılır bir hâle getirilmesi yönünden yemden kaleme alınmıştır. Maddenin kenar başlığı “Kanunu Medenînin Tatbiki” şeklindedir. Bu kenar başlık maddenin uygulama alanıyla uyumlu değildir. Çünkü, madde sadece ... Devamını Oku »

Şirket İhyası Dava Dilekçesi Örneği

Şirket İhyası Dava Dilekçesi Örneği                                                                         İhya Dava Dilekçesi Örneği İhya Davası 2014   Aşağıda şirketin tüzel kişiliğinin ihyası için dava dilekçesi örneği yer almaktadır. ... Devamını Oku »

Pay Sahipliği Haklarının Kullanılmasına İlişkin İhtar

Pay Sahipliği Haklarının Kullanılmasına İlişkin İhtar   Anonim şirket pay sahiplerinin pay haklarının kullanılmasının engellenmesi durumunda aşağıdaki ihtar ilgili anonim şirkete ve yönetim kuruluna gönderilebilir.   Not:Bu ihtarname sadece örnek olup hukuken kesin delil niteliği taşıdığı konusunda garanti vermez.   İHTARNAME   KEŞİDE EDEN          ……… (TC:……. ) ……… MUHATAP                :……………Anonim Şirketi …………. KONU                                    :Pay sahipliği haklarımın kullanılmasına ilişkin ihtarhakkındadır   ... Devamını Oku »

Alman Ticaret Kanununda Genel Kurul Toplantıları

Alman Ticaret Kanununda Genel Kurul Toplantıları Yıllık Genel Kurul Yönetim Kurulu tarafından Alman Anonim Şirket Yasası § 121 uyarınca toplanır. Toplantı için bir neden varsa genel kurul onun için çağrılmalıdır. Bu toplantı Alman Ticaret Kanunu veya Esas sözleşmelerinden dolayı olabilir. Kanuni neden, en az yılda bir defa yapılması gerektiği yönündedir. Bu genel kurul toplantılarında finansal tablolarını, Denetleme Kurulu raporu düzenlenip genel kurula ... Devamını Oku »

Tür Değişikliğinin oda ve Borsa Organ Üyeliklerine Etkisi

Tür Değişikliğinin oda ve Borsa Organ Üyeliklerine Etkisi   6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun cevaz verdiği şirketlerin ve ticari işletmelerin tür değişikliklerinin oda-borsa organ üyeliklerine etkisi ile organlara seçiliş üyelerin görevlerinin devam edip etmeyeceği hususu tartışılmaktadır. 5175 sayılı Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği ile Odalar Ve Borsalar Kanununun ” oda, borsa ve birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri” başlıklı 83 üncü ... Devamını Oku »

Ticaret Sicilinde Hangi İşlemler Harçtan Muaftır?

Ticaret Sicilinde Hangi İşlemler Harçtan Muaftır? Türk Ticaret Kanununa Göre Harçtan Muafiyet Hangi işlemlerin kuruluş hangilerinin kuruluş sayılmayacağı hususunda tereddüde düşülmektedir. Bilindiği üzere, 02/01/2004 tarih ve 25334 sayılı Resmi gazete’de yayımlanmış bulunan 5053 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123 üncü maddesinin son fıkrasının değiştirilerek, anonim, eshamlı komandit limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, ... Devamını Oku »

Borçlu Şirketlerin Silinmesi

Borçlu Şirketlerin Silinmesi Borçlu şirketlerin kaydının ticaret sicillerinden silinmesi ile ilgili Türk Ticaret Kanununa göre ve 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Münfesih Olmayan veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine İlişkin Tebliğ” in 5 inci maddesinde Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesine göre tasfiye edilecek ve kayıtları silinecek şirketler ... Devamını Oku »

Genel Kurul Yapmamanın Yaptırımı

Genel Kurul Yapmamanın Yaptırımı Şirketler Genel Kurul Yapmazlarsa Ne Olur? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesi anonim şirketlerin, 617 ncı maddesi ise limited şirketlerin olağan genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay İçinde yapmaları gerektiğini hüküm altına alınmıştır. Kanunda olağan genel kurul toplantısının zamanında yapılmaması veya şirket ortaklarının toplantıya çağrılmaması hali için herhangi bir cezaî ... Devamını Oku »