TFRS

Kur Farklarının Muhasebe Kaydı Nasıl

Kur Farklarının Muhasebe Kaydı Nasıl Parasal kalemlerin ödenmesinden ya da dönem içinde veya önceki finansal tablolarda ilk muhasebeleştirme sırasında çevrildikleri kurdan farklı kurlarla çevrilmelerinden kaynaklanan kur farkları oluştukları dönemde kar veya zararda muhasebe kaydı yapılır. Kur Farkı Muhasebeleştirme Yabancı para bir işlemden parasal kalemler oluştuğunda ve işlem tarihi ile ödeme tarihi arasında döviz kurunda değişim olduğunda kur farkı oluşmaktadır. İşlem ... Devamını Oku »

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Neler

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Neler Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar, ücret, maaş, sosyal güvenlik yardımları, ücretli yıllık izin, ücretli hastalık izni, kar paylaşımı ve ikramiyelerdir. Parasal olmayan faydalar, sağlık yardımı, lojman, araç ve indirimli gıda gibi faydalardır. Çalışma dönemi sonrasında sağlanan faydalar ise emekli maaşı, diğer emeklilik faydaları, emeklilik sonrası hayat sigortası ve emeklilik sonrası yardımlardır. Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar ... Devamını Oku »

Maden Kaynaklarının Araştırılması Standardı

Maden Kaynaklarının Araştırılması Standardı İşletmelerin katlandığı araştırma ve değerlendirme harcamalarına TFRS 6 uygulanır. Bu standart maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesi faaliyetinde bulunan işletmelerin diğer muhasebe uygulamalarını kapsamaz. İşletmenin belirli bir alanda araştırma için yasal hakları elde etmeden önce yaptığı harcamalar gibi maden kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesinden önce katlandığı harcamalar ile bir maden kaynağından cevher çıkarmanın teknik yapılabilirliği ve ticari uygulanabilirliği ... Devamını Oku »

Hasılat Nasıl Hesaplanır

Hasılat Nasıl Hesaplanır Hasılat, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Bir işlemden doğan hasılat tutarı genellikle işletme ile varlığın alıcısı veya kullanıcısı arasında ki anlaşma ile belirlenir. Hasılat, işletme tarafından uygulanan ticari iskontolar ve miktar indirimleri de göz önünde bulundurularak alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Hasılat bedeli genelde nakit veya nakit ... Devamını Oku »

Faaliyet Kiralaması Muhasebe Kaydı Nasıl

Faaliyet Kiralaması Muhasebe Kaydı Nasıl Faaliyet kiralaması finansal kiralama dışında ki kiralamalardır. Kiralanan varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm risk ve yararların kiralama sözleşmesi aracılığıyla kiracıya devrinin mümkün olmadığı diğer bazı unsurlardan kesin olarak anlaşılmaktaysa bu söz konusu kiralama faaliyet kiralamasıdır. Faaliyet kiralamasında başka bir sistematik yaklaşım kiracının beklediği faydanın zamanlamasını daha iyi yansıtmadıkça yapılan kira ödemeleri eşit olarak kiralama ... Devamını Oku »

Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi

Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi Devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin iki adet genel yaklaşım vardır. Teşviğin kar ya da zarar dışında muhasebeleştirildiği sermaye yaklaşımı ve teşviğin bir veya daha fazla dönemde kar ya da zararda muhasebeleştirildiği gelir yaklaşımıdır. Sermaye Yaklaşımı Gerekçeleri Bir finansman aracı olan devlet teşvikleri finanse ettikleri harcama kalemini netleştirmek amacıyla kar veya zararda muhasebeleştirilmek yerine finansal durum tablosu bilanço ile ... Devamını Oku »

Değer Düşüklüğü Zararı Nedir

Değer Düşüklüğü Zararı Nedir Değer düşüklüğü zararının tespiti; Şerefiye haricinde bir varlık için muhasebeleştirilmiş değer düşüklüğü zararının daha fazla mevcut olmayabileceğinin veya azalmış olabileceğinin bir belirtisinin bulunması durumunda varlık için hiç bir değer düşüklüğü zararı tespit edilmese dahi geriye kalan yararlı ömrünün, amortisman yönteminin veya kalıntı değerinin ilgili varlığın tabi olduğu standarda göre gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerektiğini gösterebilir. Şerefiye ... Devamını Oku »

Kiralama Ve Finansal Kiralama Tanımı

Kiralama Ve Finansal Kiralama Tanımı Kiralama ve finansal kiralama arasında ki farkı şu şekilde ifade edebiliriz; Kiralama Kiraya verenin bir varlığın kullanma hakkını bir ödeme veya ödeme planı karşılığında taraflarca belirlenen ve kararlaştırılan bir zaman süresince kiracıya devrettiği sözleşme türüdür. Finansal Kiralama Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü riskin ve yararların devredildiği sözleşme türüne finansal kiralama denir. Sözleşme ... Devamını Oku »

Finansal Kiralama Muhasebe Kaydı

Finansal Kiralama Muhasebe Kaydı Finansal kiralamada ilk muhasebeleştirme, kiralama süresinin başlangıcında, kiracılar finansal kiralama işlemin kiralama sözleşmesinin başı itibariyle tespit edilmiş gerçeğe uygun değer ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden bilançolarında varlık ve borç olarak muhasebe kaydı yapılır. Asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılacak iskonto oranı tespit edilebiliyorsa kiralama işleminde zımnen yer alan faiz oranı, ... Devamını Oku »

Nakit Akış Tablosu Sınıflandırması

Nakit Akış Tablosu Sınıflandırması Nakit akış tablosunda döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı olarak sınıflandırılıp raporlanır. Bir işletme yatırım ve finansman faaliyetlerinden olan nakit akışlarını iş sahasına en uygun bir şekilde gösterir. Faaliyet bazında sınıflandırma kullanıcılara bu faaliyetlerin işletmenin finansal durumuna ve nakit ile nakit benzerine olan etkisine yönelik bilgiler sağlamaktadır. Ayrıca tek bir işlem farklı ... Devamını Oku »