KDV İadesi Dava Dilekçesi

kayyimatama

KDV İadesi Dava Dilekçesi

KDV İstisnası Dava Dilekçe Örneği

 

………… NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                           

 

DAVACI                   : ……………

VEKİLLERİ            : ………………

DAVALI                   : Maliye Bakanlığına izafeten

…………… Vergi Dairesi

DAVA KONUSU DAMGA VE KATMA DEGER VERGİSİ ÖDEMESİ:

TARİHİ                     : ………..

NUMARASI             : ………. Sıra No’lu Katma Değer Vergisi Tahsili

MİKTARI/Cins        :           Dönemi                      Tarihi             Toplam Borç Miktarı:

……..- KATMA DEGER VERGİSİ…/…              ……………    ………..-TL

TEBLİĞ TARİHİ    : ………..

KARAR TEBLİĞ TARİHİ:……….

TALEP                      : ……….. Tarihli  Katma Deger Vergisinin İptali İstemidir.

İZAHI                                    :

 

Alacaklısı Müvekkil ……… Borçlusu ………… olan …………..İcra Müdürlüğünün …………..E. Sayılı dosyasından müvekkil …….. alacağından dolayı icra takibine başlandı. Borçlunun, borçlarına teminat olarak ipotek de verilen …….. İl, ………. İlçesi, ……… Mahallesi ………Parselde kayıtlı bağımsız bölümlerle ………İcra Müdürlüğünün ……… Sayılı dosyasından haciz konuldu. Yapılan takip kesinleştikten sonra satış talep edilerek ……… tarihli ikinci satışa müvekkil banka alacağına mahsuben ihaleye katıldı ve ……………………………… nolu bağımsız bölümler alacağına mahsuben müvekkil ……….. tarafından satın alındı. Satın alınan bu bağımsız bölümler müvekkil ……….. adına tescili talep edildiğinde  KDV ve Damga Resmi Harçlarının yatırılmasına karar verildi. Ekte fotokopileri sunulan ve Müvekkil …….. alacağına mahsuben satın aldığı gayrimenkullere tahakkuk ettirilen Katma Değer Vergi ve Damga Resmi Harçları itirazi kayıtla ………. tarihinde …………Vergi Dairesine yatırıldı.

Süresi İçerisinde tahakkuk işleminin iptali için ……….. Vergi Mahkemesinin ………..E. …………. K. Sayılı kararı ile her tahakkuk için ayrı dava açılmak üzere ………… tarihinde karar verdi.Ayrıca tarafımıza tebliğden itibaren 30 gün içerisinde ayrı ayrı tahakkuklar için ayrı dava açmak üzere süre verildi

Müvekkil ………. alacağına mahsuben icra yolu ile satın alınan gayrimenkullerden dolayı Katma Değer Verğisi ve Damga Resmi Harcının tahakkuk ettirilmesi kanuna aykırıdır. Şöyleki:

30/12/2004 tarihli 5281 sayılı kanunun 33. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen (r) bendi ile “…Bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir teslim işlemlerinin”KATMA DEĞER  VERGİSİ HARCINDAN muaf olduğu düzenlenmiştir.  3065 sayılı yasanın 17.maddesi katma değer vergisinden muaf olan işlemler sayılmıştır. 5281 sayılı yasanın 33.maddesi ile de muafiyet kapsamına Bankaların alacağına mahsuben satın aldığı gayrimenkuller de eklenmiştir. Bu nedenle Bankalar kredi alacağından dolayı alacağını tahsil edebilmek için alacağına mahsuben gayrimenkul satın alması işlemlerinin Katma Değer verğisinden muaf olduğu açıkca düzenlenmiştir. Ayrıca açıkça müzayede mahallinde yapılan satışların da Katma Değer Verğisinden muaf olduğu düzenlenmiştir. Aynı şekilde 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda da Damga Vergisinden İstisna edilen Kağıtlar başlıklı (2) sayılı tablonun (30/12/2004 tarihli 5281 sayılı Kanunun 8. maddesiyle eklenen) IV/35. bendinde 5211 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 8.maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Dava konusu olay da müvekkil ……… alacağına mahsuben kredi borçlusuna ait gayrimenkul satın alınmıştır. Bu satış işlemi bir müzayede mahalli olan …….. İcra Müdürlüğünde yapılmıştır. Ancak buna rağmen müvekkil ……….Katma değer vergisi ve damga resmi harcı tahakkuk ettirilmiştir. İdarenin yapmış olduğu bu işlem yukarıda açıklamaya çalıştığımız 3065 sayılı yasanın 17.maddesinin 4.fıkrasının (5281 sayılı yasanın 33.maddesi ile eklenen ) (r) bendine açıkça aykırıdır. Çünkü yapılan satış işleminde alıcı banka olup kredi borçlularının borcuna karşılık alacağına mahsuben İcra Müdürlüğünde yapılan satıştan satın alınan borçluya ait gayrimenkulün satış işlemidir. Bu hususta ekte sunduğumuz ……… tarihli Ankara Vergiler Gelir Müdürlüğünün ……….sayılı yazısı ve 5281 sayılı yasanın 33. maddesinin gerekçesinde de  açıkca Katma Değer Vergisi ve Damga Resmi vergisinin alınmamasının gerektiği açıklanmaktadır.

……….- KATMA DEGER VERGİSİ        ……/…                      ………            ………TL’lik kanuna aykırı harçların tahakkuk ettirilen katma değer vergisi ve damga resmi vergisinin iptali ile yapılan ödemenin iadesini talep etme zarureti hasıl olduğundan süresi içerisinde Mahkemenize  başvuruyoruz.

 

HUKUKİ SEBEPLER        : Katma Değer Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve ilgili yasal mevzuat

SUBUT SEBEPLERİ         : ..-…………. Sıra No’lu …….- KATMA DEGER VERGİSİ, …./.., …….. Tarihli, ………..TL meblağlı harç tahakkuk ve tahsil makbuzları

2-Ve Sair Deliller

SONUÇ                                 : ………..Vergi Dairesi tarafından ………. tarihli ……… nolu Katma Değer Vergisi Tahakkukun iptali ile itirazi kayıtla yapılan ödemenin iadesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini, saygıyla arz ve talep ederiz. ………….

 

                                                                         Davacı Vekili

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas