Kira sözleşmesi 2014

Kira sözleşmesi 2014

Kira sözleşmesi 2015

İşyerleri,evler,mesken ve herhangi bir taşınmazın kiraya verilmesi durumunda sıklıkla aranan kira sözleşmesi örneği aşağıda sunulmaktadır.

KİRA SÖZLEŞMESİ

Dairesi
Mahallesi
Cadde/Sokağı
Numarası
Kiralananın Cinsi
Kiralayan
Kiralayanın T.C./Vergi No
Kiralayanın Adresi
Kiracı
Kiracının T.C./Vergi No
Kiracının Adresi
Akdin Başlangıç Tarihi
Akdin Süresi ….. yıl
Aylık Kira Bedeli
Yıllık Kira Bedeli …….TL
Kira Bedelinin Ödeme Şekli Yıllık Peşin
Kiralananı Kullanım Şekli
Kiralananın Durumu Boş olarak teslim edilmiştir
Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar Yoktur

GENEL KOŞULLAR

1.Kiracı, kiralananı özenle kullanacaktır.

2.Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.Kiralanan taşınmazda yapılan iş kiralayan tarafından kabul edilmiş olup bu işin dışında başkaca işler de yapılabilir.Böyle bir durumda yapılacak olan işi kiralayana bildirmek zorunlu değildir.

3.Kiracı, kiralayanı mağdur etmemek kaydı ile kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayabilir, alt kiraya verebilir; devir ve temlik edebilir.

4.Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmasa dahi, kiralananda değişiklik yapabilir.Taşınmazla ilgili verilecek olan herhangi bir kararda Kat malikleri kurulunca verilecek olan kararlar ve Mahkeme veya resmi kurumlarca verilecek olan kararlar sonucu işyerinin işi yapmasını engelleyici durumlar,tahliye edilmesini gerektirecek durumlar,kiralanan taşınmazın yapısında herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirecek durumlar,taşınmazın bağlı olduğu bloğun kiralanan taşınmazın işini engelleyici herhangi bir konuma sokulmasını sağlayacak durumlar,kamulaştırma,el atma,yıkım,kiralanan taşınmazın iletişim yollarının kapatılması,doğa olayları,yangın,afet,sel,deprem,siyasi olaylar vs gibi durumlarda kiracının sözleşmeyi derhal fesih hakkı mevcuttur.Böyle bir durumda kiralanan taşınmaz kiracı tarafından bu nedenlerle tahliye edildiğinde ve sözleşme kiracı tarafından feshedildiğinde sözleşme süresinin bitimine kadar olan bedel değil tahliye edilen tarihe kadar olan bedel kiracıdan talep edilebilir.Kiracının bu durumlarda işyerinin veya işlerinden dolayı uğramış olduğu zararları kiradan kesme ve kiralayandan isteme hakkı mahfuzdur.

5.Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.Kira akdinin kiralayanın vekili vasıtasıyla imzalanması durumlarında vekaletin geçersizliği kiracının mesuliyetinde değildir.Böyle bir durumda kiracı iyi niyetli sayılır ve kiralanan taşınmazın tahliyesi istenemez.

6.Stopaj,Apartman aidatları,elektrik,su giderleri kiracıya;emlak,çöp ve taşınmazın aynına ilişkin vergisel bağlamdaki tüm yükümlülükler kiralayana aittir.Başkaca bir yükümlülük kiracıya yüklenemez.

7.Kira bedelinin yıllık artışı yıllık TEFE,TÜFE oranları baz alınarak yapılabilecektir.Ancak bu oran yıllık % 10’u geçemeyecektir.Ayrıca bu artış her yıl ancak karşılıklı uzlaşma sağlanarak iki tarafın onayı ile mümkün olacaktır.Kiralayanın tek taraflı artış talebi geçersizdir.Kiralanan taşınmazda meydana gelebilecek herhangi bir değer kaybında kiracının kira bedelinin azaltılması talebinde bulunma ve sözleşmeyi feshetme hakkı mahfuzdur.Tarafların yıllık artış konusunda anlaşma sağlayamaması halinde mahkemece artış oranının belirlenmesi için taraflardan biri dava açabilecektir.Ancak artış konusunda anlaşılamamış olması kiracının temerrüdü durumlarını oluşturmayacak ve tahliye sebebi de sayılmayacaktır.Artış oranın belirleninceye kadar kira bedeli askıda kalır.

8.Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.Böyle bir durumda kiralayan tebliğin gerektirdiği hususları derhal yapmak ve gereğini ifa etmek zorundadır.

9.Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere kiralanan taşınmazda yapılan işi ve kiralanan taşınmazın işleyişini engellememek kaydı ile izin vermek zorundadır.

10.Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.Olağan dışı giderlere kiracı katlanmak zorunda değildir.Olağan dışı giderler hasıl olduğunda kiracı kiralayana yazılı olarak durumu haber verdiğinde kiralayan bu giderleri yaptırmakla yükümlüdür.

11.Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir.

12.Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır.

13.Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

14.Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorunda değildir.

15.Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınabilir, sözleşmeyi bozabilir ve kiradan indirim talebinde bulunabilir.TEFE,TÜFE artışlarından, enflasyon, deflasyon gibi olağan dışı bir kısım ekonomik durumlarda kiralayan kiracıdan sözleşmeye aykırı olarak artırım ya da artış oranlarını değiştirme yetkisine sahip değildir.Böyle durumlarda sözleşme hükümlerinde belirlenen miktar ve artış oranları geçerlidir.

16.Sözleşmenin hitamından 3 ay önce taraflardan herhangi biri sözleşmeyi yazılı olarak feshetmediği takdirde sözleşme yukarıda belirtilen sözleşme bitim tarihinden itibaren yenilenmiş sayılır.Ancak bu üç aylık süre kiralayan için geçerli olup kiracı kira bitiş tarihinde kiralananı tahliye ettiğinde bildirim şartı aranmayacaktır.Kiracı haklı bir neden vuku bulduğunda sözleşmeyi derhal feshedebilir.Haklı nedenler;

*Kiralanan taşınmazın kat malikleri kurulu,resmi kurumlar, belediye, mahkemelerce verilecek olan kararlarla işi engelleyici,işyerinin işleyişini engelleyici kararlar alındığında,

*Kiralayanın sözleşmeye aykırı ya da gabin hükümlerini içeren kira artış talepleri vuku bulduğunda

*Sözleşmeye aykırı olarak kiralayanın kiracının ödeme süresi gelmeden ödeme ihtarı göndermesi ya da ödemeye zorlaması

*Kiralanan taşınmazın üçüncü kişilere satılması durumlarında kiralanan taşınmaza alıcıların ya da bu anlamda müşterilerin girip çıkması ve kiralayanın işyerini,kiracıyı rahatsız edici herhangi bir eylemde bulunması

*Kiralayanın kiralanan taşınmazda işin gereklerine aykırı giderler ve tadilatlar yapmaya zorlaması

17.Kiracı, kiralanana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyebilir ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorunda değildir.Kiracı mecuru dilediği gibi tadil edebilir.Kiralanan taşınmaz üzerinde yapılan faydalı masraflar taşınmazın değerini arttıracağından kiracı böyle bir durumda kiralanan taşınmazın kira bedelinden,artış oranından indirim isteme hakkına sahiptir.Böyle bir durumda kiracı taşınmaza yapmış olduğu faydalı masrafları belgelendirip kiralayana durumu ihtarla bildirir ve yeniden ek bir sözleşme yapma talebinde bulunabilir.Kiralayan belgelenen faydalı masrafları kiradan düşmek zorundadır.

18.Kiracı, giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

19.İşbu sözleşme,tapuya şerh edilecektir.işbu kira sözleşmesi ile kiralayan, kiracının imzaya yetkili ………………………..Limited Şirketi lehine tapuya kira şerhi vermek üzere yetki verilmiştir.

20.İşbu sözleşmenin dışında başka bir kira sözleşmesi imzalandığı durumlarda diğeri noterden onaylı dahi olsa kiracı lehine olan sözleşme geçerli olacaktır.

21.İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde kiracı lehine yorum ilkesi taraflarca kararlaştırılmıştır.

22. Kira bedelleri, her yılın sonunda, kiralayanın …………… bankası,…………………….. Şubesindeki ……………………………numaralı hesabına yatırılacaktır.Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır.Kira bedelinin haklı nedenlerle ödenememesi durumlarında kiralayan kiracıya süre verir.Bu süre içerisinde kira bedeli ödenmek durumundadır.

23.Sözleşmenin yabancı para birimi üzerinden imzalanması durumunda yabancı para biriminin artışının yıllık TEFE TÜFE artışını aşması durumlarında işbu sözleşmenin 7 no’lu bendi geçerlilik arz edecektir.Yabancı para biriminin TL değer artışının üzerinde gerçekleşmesi durumunda yabancı para cinsinin sözleşme tarihindeki değeri baz alınarak hesaplanacak TL değeri geçerlilik arz edecektir.

24.İşbu sözleşmeye ek olarak konulacak kiracı aleyhine olan hükümler geçersiz ancak lehine olan hükümler geçerli sayılacaktır.İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda …………. icra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir.

İşbu, 24 koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür iradelerimiz ile iki nüsha olarak imzaladık. ../..2013

Kiracı Kiralayan

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas