Kuruluşta Ayni Sermaye için Mahkemeden Tespit Raporu İstenmeyecek

ticaret_sicil_gazetesi

Kuruluşta Ayni Sermaye için Mahkemeden Tespit Raporu İstenmeyecek

Kuruluşta Ayni Sermaye

Ferdi İşletmenin Devrinde YMM Raporu

Ferdi İşletmenin Devrinde SMM Raporu

Kuruluş aşamasında devralma niteliğindeki ferdi işletmenin özvarlığının şirket bünyesine devredilerek yeni kuruluş şeklinde kuruluş aşamasında mahkemeden tespit raporu istenmeyeceğine ilişkin Bakanlık görüşünü paylaşmak istiyoruz. İsabetli olan görüşe göre;

Kuruluş sırasında devralınacak bir işletmeye ilişkin değer tespiti isteminin reddine dair ….. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen …… E. …….. K. sayılı …… tarihli karar, ilgide kayıtlı yazınızın eki olarak Bakanlığımıza gönderilmiş ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 343 Üncü ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesi karşısında tespit talebinin reddine İlişkin verilen karar hakkında Bakanlığımız bilgi ve görüşlerine başvurulmuştur.

Öncelikle, ilgide kayıtlı yazınız eki olarak gönderilen …….. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ……. E. ……… K. sayılı ve ……… tarihli kararında, kararın temyizi kabil olduğu ifade edilmiş ve üzerinde kesinleştiğine ilişkin mahkemece düşülmüş herhangi bir derkenar kaydı görülmemiştir. Bu doğrultuda, kararın temyiz edilmesi durumunda, kararın kesinleşmesi beklenerek Yargıtay ilgili Hukuk Dairesi karan doğrultusunda İşlem tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan mahkemeye yapılan başvuru, şahsi işletmenin yeni kurulmakta olan ……………… Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne devredilecek olması nedeniyle işletmenin öz varlığının tespitine ilişkindir. Tespit istemi ise, “6102 sayılı TTK’nun, limited şirketlerde uygulanması gerekli 343. maddesi açıkça, ayın sermaye tespitinin yapılabilmesi için “… ayın olarak konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gerekli pay miktarı… “nm hesabım yapılması öngördüğü ve keza alınacak bilirkişi raporuna karşı kurucular ve menfaat sahipleri itiraz edebilir” demek suretiyle, öncelikle ayınların sermaye olarak devrinin öngördüğü limited şirketin esas sözleşmesinin, paylarının vj. belirlenmesi ve hazırlanmasını öngördüğü, devrin öngörüldüğü limited şirket oranlarında bu açıdan ilgili artırım> karar vs. kararları olmadan iş bu tespitin yapılmasının mümkün olmadığı…” gerekçesiyle reddedilmiştir.

6102 sayılı Kanunun 343 üncü maddesinde, değer biçme raporunun alınmasını * gerektiren iki ayrı durumun düzenlendiği, “konulan ayni sermaye” ve “kuruluş sırasında devralınacak işletmeler “in “ile” bağlacıyla bağlanarak, kuruluş sırasında devralınacak- İşletmelerin ayni sermaye kapsamında sayılmadığına vurgu yapıldığı değerlendirilmektedir. Ayrıca birinci fıkranın devamında, “… ayni olarak konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı … açıklanır.” denildiğinden maddenin başında ayni sermaye olarak kabul edilmeyen kuruluşta devralınan işletme karşılığında işletme sahibine herhangi bir pay tahsisinde bulunulamayacağı anlamı çıkmaktadır.

Ayrıca, kanuna karşı hileyi düzenleyen Kanunun 356 ncı maddesi de “Şirketin tescilinden itibaren iki yıl İçinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralmmasma veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, genel kurulca onaylanıp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Bu sözleşmelerin onaylanmasından ve tescilinden önce, bunların ifası amacıyla yapılmış olan ödemeler dahil, her türlü tasarruf geçersizdir.” hükmünü içermektedir. Hükümde “işletme veya aynın” denilmiş, ikili ayrım tekrarlanmıştır. Burada da ticari işletmenin satın alınması yani devri işlemi kastedilmiştir. Bu hükmün uygulanabilmesi için Kanun iki şart öngörmektedir. Bunlardan birincisi satın alınacak işletme veya aynın değerinin en az sermayenin onda biri kadar olması, diğeri ise devrin şirketin veya sermaye artırımının tescilinden sonra iki yıl içinde gerçekleştirilecek olmasıdır. Bu iki şart mevcut değilse işletme veya ayın 6102 sayılı Kanunun 356 ncı maddesi uygulanmadan satın alınabilecektir.

İlgide kayıtlı yazınızın eki olarak gönderilen ……….. Asliye Ticaret Mahkemesinin anılan kararının incelenmesinden, mahkemeden talepte bulunanların asıl amacının kuruluş sırasında işletmenin satın alınması olmadığı, burada aslında bir ticari işletmenin bir ticaret şirketi tarafından devralınması ve karşılığında pay verilmesi suretiyle birleşme işleminin * gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, 6102 sayılı Kanunun 343 üncü maddesinin somut olayda uygulama alanı bulmayacağı değerlendirilmektedir.

6102 sayılı Kanunun 194 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 27.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 132 nci maddesinin ikinci fikrası uyarınca; bir ticari işletmenin bir ticaret şirketi tarafından devralınması suretiyle yapılacak birleşmelerde, devralan ticaret şirketinin türüne göre Kanunun 138 ila 140 ıncı, 142 ila 158 inci, 191 ila 193 üncü madde hükümleri ile anılan Yönetmeliğin 126 ncı ve 127 nci maddelerinin kıyas yoluyla uygulanacağı düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 126 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde ise “Birleşmeye katılan şirketlerden her birinin, sermayelerinin karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlıklarının tespitinin ve şayet devrolunan şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu.” devralan şirket tarafından birleşmenin tescili için ticaret sicili müdürlüğüne verilecek belgeler arasında sayılmıştır. Buna göre, yeni kuruluş şeklinde birleşme olarak değerlendirilebilecek somut olay bakımından da Kanun tarafından yapılan atıf nedeniyle ticari işletmenin özvarlığını tespite yarar yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporlarının değer tespiti açısından yeterli olduğu değerlendirilmektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görüşü

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas