Pay Sahipliği Haklarının Kullanılmasına İlişkin İhtar

memurasicilaffi

Pay Sahipliği Haklarının Kullanılmasına İlişkin İhtar

 

Anonim şirket pay sahiplerinin pay haklarının kullanılmasının engellenmesi durumunda aşağıdaki ihtar ilgili anonim şirkete ve yönetim kuruluna gönderilebilir.

 

Not:Bu ihtarname sadece örnek olup hukuken kesin delil niteliği taşıdığı konusunda garanti vermez.

 

İHTARNAME

 

KEŞİDE EDEN          ……… (TC:……. )

………

MUHATAP                :……………Anonim Şirketi

………….

KONU                                    :Pay sahipliği haklarımın kullanılmasına ilişkin ihtarhakkındadır

 

İZAHI

 

Bildiğiniz üzere …….. Ticaret Sicil Müdürlüğünün …. sicilinde kayıtlı şirketimizde ……paya karşılık …….000 TL hisse sahibiyim.16.08.2013 tarihinde yapılmış olan ……… yılına ait genel kurulun ….maddesinde “Karın kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının görüşülmesine geçildiğinde karın sermayeye eklenmesine oy birliği ile karar verildi.” şeklinde karar verilmiştir.Ancak kar ve kazanç payları bugüne kadar sermayeye ilave edilmemiş ve ortaklara da dağıtılmamıştır.Bu nedenle şimdiye kadar dağıtılmamış kar ve kazanç paylarının ortaklara dağıtılmasını talep ediyorum.6102 sy.357’ye göre pay sahiplerinin eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulması gerekir.Ancak bu eşitlik ilkesi tarafıma uygulanmamaktadır.Şirketimizle ilgili bir kısım haklar tarafıma tanınmamaktadır.Bu nedenle 6102 sy 390 vd gereği yönetim kurulunun son 1 yıl içerisinde almış olduğu kararların birer nüshalarının,genel kurulların toplantıda hazır bulunanlar listelerinin birer nüshalarının tarafıma bildirilmesini, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin denetçi raporunun ve yönetim kurulunun tüm yıllara ait yıllık faaliyet raporunun tarafıma bildirilmesi,6102 sy.437 gereği tüm yıllara ait gelir tablosuyla bilançonun bir suretinin tarafıma gönderilmesini,esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek  akçeler (6102 sy. 519 vd) ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonların şirket bünyesinde hangi miktarlarda var olduğu hususunun tarafıma bildirilmesini,6102 sy.507/1 gereği şimdiye kadar ödenmemiş tüm kar payının net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden tarafıma ödenmesini, şirket merkezinde tarafıma bir oda tahsis edilmesini talep ederim.

 

İşbu hususların en geç işbu ihtarın tarafınıza tebliğden itibaren 14 işgünü içerisinde yerine getirilmesi ve tarafıma yapılacak ödemelerin ödeme gününden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizleri ile birlikte ödenmesini aksi halde 6102 sy. 549,550,553,554,555,562,438 vd ve ilgili maddeleri gereği yasal yollara müracaat edeceğimi tebliğ,ihtar ve ihbar ederim.30.05.2014

 

……..

Sayın Noter;

 

Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebliğ şerhini havi olarak tarafımıza iadesini rica ederiz. ………..

………

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas