Resen terk olan şirketlerde son durum

Resen terk olan şirketlerde son durum

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7.maddesinde, 6335 sayılı yasanın 38.maddesi ile değişiklik yapılmıştır.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde aşağıdaki halleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi, ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın bu madde uyarınca yapılır ;

1) 24/6/1995 tarihli ve 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince, sermayelerini anılan Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen tutarlara çıkarmamış anonim şirketler ile limited şirketler.

2) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih olan anonim ve limited şirketler.

3) Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler.

4) Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler.

5) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ancak genel kurulun toplanamaması nedeniyle ara bilançoları veya son ve kati bilançosu genel kurula tevdi edilemediği için ticaret sicilinden terkin işlemi yapılamayan şirket ve kooperatifler.

Davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davaları bulunan şirket veya kooperatiflere bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

Bu kapsamdaki şirket ve kooperatifler; ilgili ticaret odasının ticaret sicili müdürlüğünce resen veya herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kanıtlarıyla birlikte yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde, ticaret sicili kayıtları üzerinden yapılacak incelemeyle tespit edilebilecektir.

Bu madde hükmüne göre maddede yazılı şartları taşıyan anonim,kooperatif ve limited şirketlerin tasfiyesi ya da kayıtlarının silinmesi bu madde hükmüne göre yapılacaktır.Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yazılı görüşüne göre “….esas sözleşmede belirlenen süresi sona ermesine rağmen süre uzatımı yapmayan şirketler,tescil ilan adresinden ayrılmasına rağmen yeni adresini tescil ettirmeyen ve adresinde bulunamadığı için Maliye Bakanlığı tarafından vergi mükellefiyetleri askıya alınan şirketler de anılan kanun kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, davalı ve davacı sıfatıyla devam eden davaları bulunan şirket veya kooperatiflerin davalı veya davacı sıfatının bulunup bulunmadığının,bu konuda ilgili ticaret sicili müdürlüğüne yapılan bildirimlerden takip edilmesi yeterli olacaktır.Şirket veya kooperatif alacaklısı veya borçlusu olduğu icra dosyalarının bulunması durumunda da bunların geçici 7 nci madde kapsamında değerlendirilmeleri mümkün bulunmamaktadır.Öte yandan, geçici yedinci maddenin birinci fıkrasının ( e ) bendi ile onuncu fıkrasındaki düzenleme; Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ancak kanunun öngördüğü asgari süre ve şartlara uygun olarak genel kurulun toplanamaması nedeniyle ara bilançoları ve son ve kati bilançosu genel kurula tevdi edilemediği için terkin işlemi yapılamayan şirket ve kooperatifleri kapsamaktadır.” denilmektedir.

Bahsi yapılan bakanlık görüşü ve geçici yedinci madde hükmü birlikte değerlendirildiğinde geçici yedinci maddede yazılı olan münfesihliğin adres bildiriminde bulunmadan adresini terk etmiş ancak Vergi Dairesi’nce terki yapılmış ya da kaydı askıda bırakılmış olan şirketleri de kapsaması gerektiğini söylemek mümkündür.Bu şartları taşıyan yani ilgili vergi dairesince re’sen terki verilmiş ya da askıda kalmış bir şirket var ise durumu gösterir bir yazıyı dilekçesine ekleyerek,vergi dairesinin terk tutanağını ya da yazısını ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne bildirmelidir.Ticaret Sicili Müdürlüğü ise alınan yazıya istinaden durumu ilgili vergi dairesinden sorabilecek,alınacak cevaba göre Bakanlığa ilgili şirketin bakanlık görüşü ve geçici yedinci madde kapsamında olduğu hususu bildirilebilecektir.Geçici yedinci maddeye ek olarak bakanlıktan alınan bu görüşün uygulamada bir çok şirket için tasfiye ve kaydının silinmesi yönünde çok büyük kolaylık sağladığını kabul etmek gereklidir.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bu konuda şirketler için büyük fayda sağlayacak bir uygulamaya imza attığını söylemek mümkün.Ayrıca geçici madde yanında konunun daha ayrıntılı olarak açıklayıcı olması açısından “Münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğ” 30.12.2012 tarihli resmi gazetenin 28513 sayısında yayımlanmıştır.Bu tebliğ gereğince 31.03.2013 tarihine kadar aşağıdaki şartları taşıyan şirket ve kooperatifler ticaret sicili müdürlüklerince resen belirlenecek ve 31.03.2013 tarihinden sonra silinmeye başlanacaktır.Kaydı silinecek ticari işletmeler için gerekli kriterler aşağıda sayılmaktadır;

a) Sermayelerini, 31/12/1998 tarihine kadar 5.000 TL’ye çıkarmayan anonim şirketler ile 500 TL’ye çıkarmayan limited şirketler.

b) Kanunun yürürlük tarihinden önce münfesih olan veya sayılan anonim ve limited şirketler.

c) Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler.

d) Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler.

e) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 10 ve 32 nci maddelerine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle ilgili odadaki üyelikleri askıya alınan ve oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl sonunda oda kaydı silinerek, sicil kaydı silinmek üzere Müdürlüklere bildirilen şirketler ve kooperatifler.Bu kriterde kaydı resen silinecek ticari işletmelerin oda kayıtlarının durumunu kontrol ettirmeleri gerekmektedir.Zira faal durumdaki şirketlerin oda ile olan ilişkilerinin askı olmasının tespiti halinde ilgili tebliğ ve kanun hükmü karşısında resen silinmeleri artık mümkün.

Şirketin ortağı veya müdürü bulunamasa bile ticaret sicili müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılabilecektir. Resen belirleme çalışmaları esnasında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluş tarafından yukarıda “ e “ fıkrasına kadar sayılmış olan durumları kanıtlarıyla birlikte ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilen şirket ve kooperatifler de belirlemeye dahil edilecektir. Ancak bu bildirim esnasında ilgili kişiler tarafından yapılan bildirimlerde şirket veya kooperatifin davalı veya davacı sıfatıyla devam eden davalarının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanın da ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi zorunludur.

1/7/2014 tarihine kadar münfesih olunduğuna dair kanıtlayıcı belgeler ile şirket ya da kooperatifin davalı veya davacı sıfatıyla devam eden davalarının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanla birlikte;

a) Şirket veya kooperatif ortaklarından herhangi birinin veya ticaret siciline kayıtlı en son yetkililerinin, kendilerini,

b) Şirket veya kooperatif ortaklarından herhangi birinin veya ticaret siciline kayıtlı en son yetkililerinin; kendileri yerine, başka bir ortağı veya başka bir yetkiliyi ya da görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyan da eklenmek suretiyle üçüncü şahısları tasfiye memuru olarak bildirmeleri halinde, sicil kayıtları üzerinden gerekli tespitlerin yapılmasından sonra, ayrıca ihtar yapılmaksızın ticaret sicili müdürlüğünce gerekli işlemler yapılacaktır.

Son kez hatırlatmakta fayda olduğu üzere 31.03.2013 tarihine kadar ticaret sicili müdürlüklerince resen silme işlemi yapılmayacak, bu tarihe kadar ilgili müdürlüklerce tespit yapılacaktır.31.03.2013 tarihinden sonraki resen silme işlemi tebliğ,6102 sayılı kanunun geçici 7.maddesi, 6335 sayılı yasanın 38.maddesine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile istişare yapılarak gerçekleştirilecektir.Bakanlığın bu uygulaması ile bir çok askıda şirket ve askıda şirket nedeniyle mağdur olan ortak ve müdürler çözüme kavuşmuş olacaktır.

74 yorum

 1. Merhabalar, babama ait limited şirket uzun zamandır gayrıfaal. Babam öldü ,Abilerim de şirketin diğer ortakları. Ticaret sicil i aradığımızda oda sicil durumu kapalı; ticaret sicil durumu açık görünüyor. Sorgulama yaptığımızda ise durumu “terkin ” yazıyor. Şimdi vergi dairesine 4.000 lira gibi bir borç var . Bununla ilgili de sorduğumuz muhasebeci torba yasa kapsamında silinecek ödemeyin dedi. Şuan ne yapabiliriz. Gerçekten tamamen kapanmasını istiyoruz artık. Babamın muhasebecisi de öldüğünden ulaşamadık. Lütfen acil yardımınıza ihtiyacım var teşekkürler.

 2. Merhabalar BU SİTE SİZDEN ALLAH RAZI OLSUN
  BABAM BİR ŞAHIS TARAFINDAN DOLANDIRILIP ÜSTÜNE ŞİRKET ACILDI %12 KARSI TARAFIN % 8 HİSSESİ DE BABAMA AİT BEN ŞİRKETİN ÜSTÜNDEN BİR MUHASEBECİYE YETKİ VERİLMİŞ 2005 YILINDA 2 TRİLYONLUK NAYLON FATURA KESİLMİŞ ŞİRKET DAHA SONRA 2006 YILINDA RESEN TERK KAYDI MEVCUT BABAMA ŞİRKETİ KAPATTIK DEYİP GÖNDERMİŞLER SONRADAN BABAMA MART AYINDA SGK DAN SGDP KESİNTİSİ İÇİN KAĞIT GELDİ HEM GECMİŞE DONUK HEMDE ŞİRKET FAAL DİYE %40 MAAŞ KESİNTİSİ OLDU.MAHKEME AÇTIK SGK YA BİLMİYORUZ NE OLACAK AMA ŞİRKET AÇIK KONUMDA NASIL Bİ YOL İZLEMELİYİZ ŞİRKETİ HİSSE DEVRİ YAPABİLİRMİYİZ YARDIMCI OLURSAN ÇOK SEVİNİRİZ

 3. Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yazılı görüşüne göre

  yukarıda belirtiğiniz görüşü nerede bulabilirim bana mail atabilir misiniz ?

 4. Eşimin LTD şirketi vardı. marina ihaleye çıkarıldı şirketler tahliye edildi Tarih 29.11.2013 Eşim üzüntüden felç geçirdi. yatalak oldu. adres bildiremedik Deniz tiçaret odasından sermaye artırımı ve adres bildirmemiz istendi şirketin tiçaret odasından kaydının silineceği askıya alınacağı söylendi. şirketin askıya alınıp kapatılıp kapatılmadığını hangi kurumdan öğrene biliriz eşim emekli şirket sahibi olduğu için SGK maaşından hala kesinti yapılıyor 2 yıldır şirket faliyeti yok terk halinde maaşındaki kesintiyi nasıl kaldıra biliriz. bilgilendirirseniz sevinirim.Teşekkürler.

 5. mustafa kemal bakır

  merhaba,,,
  2012 yılının mart ayında bir şirketi eşimin ve bir arkadaşımın adına almak zorunda kaldım,,,
  eşimin %90 hissesi var,,,arkadaşımın da %10,,,
  şirketin 2012 temmuz ayında hiç bir vergi borcunun ödenmediğini öğrendim ve 2010 ocak ayında kurulmuş olan şirketin 2012 temmuz ayı dahil olarak bütün vergi borcunu ödedim,,,
  daha sonra bu güne kadar her hangi bir ödeme yapmadım,,her ya düzenli beyannamemizi verdik taki ,2015 temmuz beyannemesine kadar,,2015 temmuz ayında beyannamemizi sistem kabul etmedi ,,vergi dairesi 2013 yılı sonu itibari ile ressen terk olarak kayıt tutmuş ve şirketi kapama yapmış,,,,benim öğrenmek istediğim ben bu şirketi komple kapatmak istiyorum,,,ticaret odasına ve vergi dairesine 2013 yılı sonuna kadarmı yoksa 2015 ylı kapama yapacağım tarihe kadarmı borcum olacak,,,ve aşşa yukarı ne kadar ödeme yapacağım???borcu taksitle ödeye biliyormuyum???
  tasviyesi ne kadar bir zaman alır???
  teşekkürlerimi sunar iyi çalışmalar dilerim,,,

 6. 2009 yılından bu yana genel kurul toplantısı yapılmamış anonim şirketinin organlarını toplayamıyoruz bu şirketi nasıl tasfiyeye sokabiliriz

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas