Savunma Yazısı Örneği

Savunma Yazısı Örneği

temyizdenferagat

Savunma Yazısı Örneği      

SAVUNMA İSTEME YAZISI

Sayı                             :2014/
İŞÇİNİN
Adı Soyadı                 :
İşyeri no                     :
T.C Kimlik no             :……. Nüfus cüzdan Seri no:……….
Bölümü                                   :
Görevi                         :Mağazalar Koordinatörü(………… Teks.Tic.ve San.

Konu                           :4857 sayılı yasanın ilgili maddeleri gereği ve işçinin aynı kanunun 25/II maddesine aykırı hareketleri sebebiyle savunmasının istemidir

Kanun Maddeleri       :4857 sayılı yasa 18,19,25/II,Borçlar Yasası hükümleri

Savunma istemine

neden olan işçi

eylemleri                     :

Aşağıda başlıklar halinde yazılı olan ve tarafınızla akdedilmiş olan iş sözleşmesinde de belirtilen görev ve sorumluluklarınıza ilişkin edimlerinizin ifa edilmediği tespit edilmiştir.

Satış mağazalarını her gün düzenli olarak denetleyecek,satış mağazaları ile ilgili tespit edilen olumlu,olumsuz her türlü bilgileri ………. Teks.Ltd.Şti’ne aktaracaktır.İşe giriş tarihiniz olan….. tarihinden bugüne kadar bu ediminizi ifa etmediğiniz ve şirkete raporlamayı yapmadığınız tespit edilmiştir.

Mağaza müdürlerinin sorumlu oldukları her türlü işlerin kontrol ve denetiminden son derece sorumludur.Tarafınızın özellikle sayım neticelerinde çıkan olumsuzluklarda ve açıklarda şirketin zarara uğramasına sebebiyet veren tutumları gözlenmiştir.Sayımları zamanın yaptırmadığınız,raporlamaları da şirketinize yapmadığınız tespit edilmiştir.

Mağazalarda oluşabilecek haksız fiil veya suç teşkil edecek eylemlerde gerekli müdahaleleri yapmak

Bu görevlerin yerine getirilmemesinden doğacak zararı karşılamayı taahhüt eder.

Görsel düzen ve yönetim konularında sorumludur.Görsel düzen ve yönetim konularında bir çok kusurlu hareketiniz söz konusudur.Mağaza satışları sürekli aşağıya düşmekte ve şirket zarar etmektedir.Bu da tarafınızın uygulamış olduğu yönetim politikasından kaynaklanmaktadır.

Mağazaların açılış,kapanış kontrolü ve denetimi.Mağazaların açılış ve kapanışlarında sürekli problemler yaşanmakta ve şahsınız çoğu zaman mağaza dışında yer alıp Pazar araştırması yaptığınızdan bahisle mağazaları terk etmektesiniz.Bugüne kadar Pazar araştırmasına ilişkin bir raporu da şirketinize göndermemiş bulunmaktasınız.

Ürün yönetimi,stok,satış,ürün eksikleri,mağazalar arası ürün transferleri vs her türlü konularda müşteri isteklerinin değerlendirilmek üzere raporlanması ile yükümlüdür.Ürün transferleri yanlış yapılmakta,bazı mağazalarda seriden tek kalan ürünün diğer mağazalara transferinin yapılması gerektiği durumlarda transfer görevinizi ifa etmemektesiniz.

Personel eğitimi,yönetimi,performans değerlendirmesi,motivasyon,kılık kıyafet,davranış şekillerinin kontrolü ….. ve ……… mağazalarında markaya yakışır bir şekilde temsil ve hizmetin sağlanması konusunda yetkilidir.Personellerin eğitimi konusunda şimdiye kadar hiçbir hazırlık yapmamış bulunmaktasınız.Personel performans,motivasyon,eğitim,yönetim ve diğer konularda bugüne kadar şirketimize hiçbir rapor sunmuş değilsiniz.

Piyasa araştırması yapmak,görsel,indirim kampanyalar,yeniliklerle ilgili günlük,haftalık,aylık raporlar hazırlamak.Sezon geçişlerinde özellikle yapılması gerekli indirimlerle ilgili şirketimize Pazar araştırması yapmadığınız gibi rapor da sunmuş değilsiniz.

Mağazaların verilen ciro hedeflerinin tutturulması,masraflarının kontrolü,karlılığın arttırılmasının sağlanmasından sorumludur.Mağazalarımız,işe başladığınız tarihten bu yana geçmiş yıllara göre ve şirketimize verdiğiniz hedefler doğrultusunda belirlenen hedefleri gerçekleştirememiş bulunuyorsunuz.Ayrıca mağazalarımızın satışı sizin işe giriş tarihi baz alındığında kötüye gitmektedir.Şirketinize ciro hedefleriniz,iç ve dış verimlilik oranlarını,masraflarının kontrolü,karlılığın arttırılması,finansal datalar baz alınarak karlılık marjının v hedeflerinin belirlenmesinde gerekli edimlerinizi ifa etmediğiniz ilgili raporlamaları eksik ya da hiç vermediğiniz tespit edilmiştir.

Mağazaların stok kontrolü,ilgili sayımların organizasyonu,sayımın sağlıklı bir şekilde yapılmasının sağlanması ve sayımlarda mağazalarda bulunacağını kabul ve taahhüt eder.

Her türlü bilgiyi ……….. Ltd.Şti’ne vermek zorunda Günlük olarak rapor vermekle yükümlü

……. tarih ve 2014/…. sayılı bilgilendirme yazımız gereği tarafınız aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmiştir.

……/…../…..  tarihinde ……………………………………………………………………………… şeklindeki haksız ve aykırı hareketinizle ilgili olarak 4857 Sayılı İş Yasasının 25/II ve 109 maddeleri uyarınca …../……/……tarihine kadar yazılı olarak savunma yapmanız,savunmanızı yazılı ve sözlü olarak disiplin kurulu önünde sunmak üzere ……….tarihinde ……. Teks.Tic ve San Ltd Şti’nin …………… adresinde aşağıda belirtilen hususlarda savunma vermek üzere hazır bulunmanız  gerekmektedir.Savunmanızı belgelendirmeniz ve belirtilen tarih ve adreste hazır bulunarak savunmanızı yazılı ve sözlü olarak 4857 sayılı yasa hükümlerine uygun olarak vermeniz aksi halde savunmanızı vermemeniz,savunmanızın geçerli ve haklı bir nedene dayanmaması halinde durumunda aşağıda belirtilen davranışlarınızın 4857 sayılı yasanın 18,19,25/II maddeleri uyarınca aykırı olması ve haklı nedenle fesih sebebi sayılacağından iş akdinizin bu şekilde haklı nedenle sonlandırılacağı hususu ihtar ve ihbar olunur.Savunmanızı verirken

4857 sayılı yasanın ilgili maddeleri aşağıda belirtilmiştir;

18

19

Bir nüshasını aldım.                                                          İŞVEREN veya vekili
Tarih:…/…./…..
İmza

Savunma olarak:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
İşçinin  Adı Soyadı
İmzası

Savunma yapmaktan kaçınmış olduğunu tespit ettik.
Tarih:…/…./…..
TANIK                              TANIK

 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2008/2909 E. sayılı kararına göre 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca aynı yasanın 18. maddesi kapsamında kalan işçinin iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshetmek isteyen işveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Yazılı fesih bildiriminin de, fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde içermesi zorunludur. Yargıtay fesih iradesinin açıklığını tarif ederken de aynen şu ifadeleri kullanmıştır: ”İşverenin fesih iradesi açık ve kesin olarak ortaya konmalıdır. Kullanılan ifade o kadar açık ve seçik olmalı ki, işçi açısından, iş sözleşmesinin sona erdirildiği açıkça anlaşılır olmalıdır. Fesih bildiriminde, sözleşmeyi sonu erdirme iradesi yanında ayrıca, sona erme zamanı da yeteri kadar açık ve yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyecek şekilde ifade edilmiş olmalıdır.” Yargıtay’a göre sadece fesih bildiriminin değil fesih sebeplerinin de yazılı olması ve işverence fesih bildirimi ile gerekçelerini kapsayacak şekilde altının imzalanması gerekir. Yargıtay fesih sebebinin neden açıkça yazılı olması gerektiğini ise, işverenin bu sebeple bağlı olması ile açıklamıştır. Bir diğer deyişle işveren fesihten ötürü açılacak işe iade davasında yazılı olarak belirttiği sebepten başka bir sebebe dayanamayacaktır. Yargıtay fesih bildiriminde sebebin ve iş akdini feshetme iradesinin açıkça gösterilmesinin yanı sıra işçinin savunmasının alınmasının da işçi davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenle fesihlerde olmazsa olmaz şartlardan olduğunu vurgulamıştır. Yargıtay’a göre, işçinin savunmasının alınması, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle iş sözleşmesinin feshi için bir şart olarak öngörülmüş ve salt işçinin savunmasının alınmamasının tek başına, süreli feshin geçersizliği sonucunu doğuracağı vurgulanmıştır, İşçi fesihten önce savunma vermeye davet edilmeli, davet yazısında davranışı nedeniyle işten çıkarma sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunması, bulunmadığı takdirde yazılı bir savunma verebileceğinin; bildirilen yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ve de buna rağmen yazılı bir savunma vermediği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılacağının kendisine hatırlatılması şarttır. Fesih bildirimiyle birlikte veya fesihten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılar. Keza, ihbar önel süreleri içinde savunma alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğurur.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 20.6.2005 tarih ve 17540/22005 sayılı kararında geçerli sebep kavramı “iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısında önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir” şeklinde tanımlanmıştır.

Kanunun 18. maddesinde geçerli sebeplerin çalışanın yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işyerinin gereklerinden kaynaklanacağı hüküm altına alınmıştır.  Kanun maddesinde hangi durumların geçerli sebep niteliğinde olacağı düzenlenmemekle birlikte haklı sebeple feshin hangi hallerde yapılabileceği Kanun’un 25. maddesinde düzenlenmiştir. Aynı zamanda haklı sebeple feshin ancak işveren tarafından söz konusu fiilin öğrenilmesinden itibaren 6 iş günü içerisinde yapılabileceği düzenlenmiş olup, 6 iş gününün geçirilmesinden sonra iş sözleşmesinin haklı sebebe dayanılarak feshi söz konusu olamayacaktır.

Mesleki nitelikli hatalar, işçinin işletmenin genel disiplinine aykırı davranışlarından da kaynaklanabileceği gibi işletmenin menfaatlerine zarar verici hareketlerinden de doğabilir.

Herhangi bir tahkir unsuru olmaksızın işverenle atışmaya, ağız dalaşına girmek ve çalışma ilişkisinde işçiden beklenebilecek objektif unsurlar üzerinde güven kaybının oluşması durumları, gerek Türk ve gerekse yabancı hukuklarda birer “gerçek ve ciddi sebep” olarak değerlendirilmiştir. Ancak, hemen ifade etmek gerekir ki, işveren tarafından ileri sürülen güven kaybı tek başına bir fesih sebebi teşkil etmez. Zira, gerçek ve ciddi (geçerli) sebebin sözkonusu olabilmesi için, güven kaybının objektif noktalar üzerinde bir uyuşmazlık yaratması gerekmektedir. Gerçekten de, bir işletme kendisini meydana getiren üyelerin karşılıklı güven içinde ortak çalışmasını gerektirir. İşletmenin üyeleri arasında bir ahenksizlik ya da anlaşmazlığın mevcudiyeti büyük bir tehlike arz eder. İşverenden tamamen farklı ekonomik görüşlere ve işletmecilik anlayışına sahip bulunan işçinin iş sözleşmesine son verilmesi “geçerli” bir fesih olarak değerlendirilmelidir.

4857 sayılı İş Kanunun gerekçesinde işçinin davranışlarından doğan sebeplere; işverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak, işyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç para istemek, arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak, işini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek; işyerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek bir biçimde diğer kişilerle ilişkilere girmek, işin akışını durduracak şekilde uzun telefon görüşmeleri yapmak, sık sık işe geç gelmek ve işini aksatarak işyerinde dolaşmak, amirleri veya iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek, sıkça ve gereksiz yere tartışmaya girişmek gibi haller örnek verilmiştir.

İnsan Kaynakları

Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas