SGK Davaya Cevap Dilekçesi

temyizdenferagat

SGK Davaya Cevap Dilekçesi

SSK Davası Cevap Dilekçesi

İşe Giriş Bildirgesi Karinesi

 

………. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

  

Dosya No                   : ……. E.

 

DAVACI       :……….

VEKİLİ         :…………….

DAVALI       :1-Sosyal Güvenlik Kurumu

VEKİLİ         :………………..

2-…………………

VEKİLİ         :…………………….

DAVA                        : Davalı SGK vekilinin beyanlarına karşı beyanlarımızın

sunulması hakkında.

AÇIKLAMALAR:

Davalı SGK, işe giriş bildirgesinin tek başına sigortalı sayılmaya yeterli olmadığını bildirerek itiraz etmiştir.

Her şeyden önce belirtmek gerekir ki; Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatlarına göre, işe giriş bildirgesinin verilmiş olması en az bir günlük çalışmaya karine teşkil eder. Tarafımızdan sunulan ve davalı işyeri tarafından gönderilen dosyadan, işe giriş bildirgesinin davalı kuruma verildiği görülmektedir. Sigortalı çalışılmadığını iddia eden davalı kurumun iddiasını ispat etmesi gerekir (Yargıtay 10. HD. 2003/3857 E. 2003/4605 K.)

Buna karşılık, işyeri dosyası içindeki belgelerden, müvekkile ücret tahakkuku yapılarak ödeme yapıldığı görülmektedir. Fiilen çalışması olmayan işçiye ücret ödemesinin yapılmayacağı açıktır. Bu bakımdan, işyeri dosyasında bulunan tahakkuka ilişkin belgelerden müvekkilin fiilen işyerinde çalıştığı açıkça anlaşılmaktadır. Dinleteceğimiz tanık anlatımları ile de fiili çalışma olgusu sabit olacaktır.

 

Ayrıca, davalı müvekkilin nüfus kayıtlarının getirtilerek, işe giriş bildirgesi ile karşılaştırma yapılması gerektiğini bildirmektedir. Zaman kaybını önlemek bakımından, müvekkilin nüfus kaydının duruşma günü beklenmeksizin getirtilmesini talep etmekteyiz.

 

SONUÇ         :Belirtilen nedenlerle davalı SGK’ nın cevaplarının reddine, zaman kaybını önlemek bakımından, müvekkilin nüfus kaydının duruşma günü beklenmeksizin getirtilmesine karar verilmesini saygıyla arz ederiz. ……….

 

                                                                                     Davacı vekili

 

                                                                                  Av…………

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas