SGK İdari Para Cezasına İtiraz Davası

bagkur

SGK İdari Para Cezasına İtiraz Davası

SSK İdari Para Cezası Dava Dilekçe Örneği

……… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                       

DAVACI                   : ………………

 

VEKİLİ                     : ………………….

 

DAVALI                   : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı -ANKARA

 

DAVA KONUSU     : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SGK Başkanlığı Sigorta İşleri

Genel Müdürlüğü ……….Sigorta İl Müdürlüğü tarafından müvekkile

verilen ………. tarih, ………. sayılı ve ……….TL tutarındaki idari para cezası işleminin iptali ile işlemin yürütmesinin durdurulması dileğidir.

 

TEBLİĞ TARİHİ    : ………… (Ünite itiraz komisyonunun ret kararının tebliği)

 

AÇIKLAMALAR    :

 

Müvekkil işveren ……………..işyeri sicil numarası ile …………..işletmeciliği yapmaktadır. Davalı idare müvekkil hakkında, yaşlılık aylığı almakta iken yeniden müvekkil şirkette çalışmaya başlayan ………………….’le ilgili sigortalı işe giriş bildirgesinin geç verildiği gerekçesi ile dava konusu yaptığımız idari para cezası uygulanmıştır. İdari para cezasının haksız uygulandığından bahisle müvekkil süresinde Ünite İtiraz Komisyonuna itirazda bulunmuştur. Ancak Ünite İtiraz Komisyonu; “04.07.2002 tarih 12-118 sayılı genelge gereği Emekli sigortalılar için Sosyal Güvenlik Destek bordrosu ile birlikte işe giriş bildirgesinin de verilmesi gerektiği hükmü yer aldığından ve işe giriş bildirgesinin de geç verildiği anlaşıldığından İtirazın REDDİNE” şeklinde karar vermiştir. Müvekkil hakkında uygulanan idari para cezasında ve itirazımızın reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından aşağıda bildirdiğimiz nedenlerle işlemin iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep gereği doğmuştur.

 

 506 Sayılı Kanunun 63.maddesine göre; yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilmektedir. Yaşlılık aylığı almakta iken, sigortalı olarak bir işte çalışmaya başlayanların yazılı talepte bulunmaları halinde yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam olunmaktadır. Ancak bunlardan 78.maddeye göre tespit edilen prime esas kazançları üzerinden %30 sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Burada, yeniden çalışmaya başlayan sigortalılardan bir yazılı bildirim istendiği, işyerinin yazılı işe giriş bildirgesi vermesine gerek bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Zira, işe giriş bildirgesinin verilmesi yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

25.08.1999 tarihli 4447 sayılı kanunla SSK kanunda yapılan değişikliklerle ilgili 3-159 Genelgeye göre; kurumdan yaşlılık aylığı almakta olanların sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabilmeleri yazılı taleplerine bağlı bulunduğundan, sigortalıların bu prime tabi olarak çalışıp çalışamayacakları bu dilekçelerine göre tespit edilecektir. Kanun bu şekilde yeniden sigortalı olarak çalışmaya başlayan emekliler hakkında işe giriş bildirgesinin verilmesi zorunluluğunu belirtmemektedir. Bu nedenle kanunla düzenlenmediği halde, kurumun ihdas ettiği genelgeye dayalı olarak idari para cezası düzenlenmesinin kanuni dayanağı bulunmamaktadır.

 

Nitekim, …………. Sulh Ceza Mahkemesinin ………… tarihli kararında “506 sayılı yasanın 63. maddesinde yaşlılık aylığı almakta iken  sigortalı yapılan çalışanlarda işe giriş bildirgesi vermenin yasal zorunluluğu bulunmadığı, ancak bildirimde bulunma zorunluluğu bulunduğu destek prim bordrosu verilmesi gerektiği, böylece kanunda yazılı olmadığı halde kurumun ihdas ettiği genelgeye dayalı olarak idari para cezası düzenlenmesinin kanuni dayanağının bulunmadığından muteriz vekillerinin itirazının kabulü ile, muteriz şirkete verilen …. idari para cezasının İPTALİNE” şeklinde karar verilmiştir.

Yine, ………..Bölge İdare Mahkemesinin …………. tarih ……….. E.-………. K. sayılı kararı da bu yöndedir. İdare Mahkemesi Kararında; “506 sayılı Kanunun 63.maddesinde yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilir. Yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak bir işte çalışmaya başlayanların yazılı talepte bulunmaları halinde yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam olunur. Ancak bunlardan 78. maddeye göre tespit edilen prime esas kazançların üzerinden %30 sosyal güvenlik destek primi kesilir. Hükmü yer almış olup, buna göre yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı yapılan çalışanlarda işe giriş bildirgesi vermenin yasal zorunluluğunun bulunmadığı, bildirimde bulunma zorunluluğu bulunduğu, destek prim bordosu verilmesi gerektiği açıktır” denilmektedir.

 

Ünite itiraz komisyonunun ret kararı tarafımıza ………. tarihinde tebliğ edilmiş olup süresinde Sayın Mahkemenize başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

Ayrıca, İdari Yargılama Usul Kanunun 27/2 maddesine göre bir idari işlemin yürütülmesinin durdurulabilmesi için o idari işlemin açıkça hukuka aykırı ve yürütüldüğü takdirde telafisi güç ya da imkansız zarar doğurucu nitelikte olması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği dava konusu idari para cezası açıkça hukuka aykırıdır. Bununla birlikte hukuka aykırılığı açık olan para cezası nedeniyle müvekkil ödemekle yükümlü olmadığı bir meblağı ödemek zorunda kalacaktır. Müvekkil tüm işlemlerini yasal prosedür çerçevesinde yapan bir kurumdur. Ancak buna rağmen dava konusu idari para cezası nedeniyle hak etmediği bir durumla karşı karşıya kalacaktır. Yasada aranan şartlar oluştuğundan dava konusu idari işlemin yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir.

 

 

NETİCE ve TALEP     :    Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle dava konusu idari para cezasının yürütülmesinin durdurulmasına, yapılacak yargılama sonunda iptaline ve yargılama giderlerinin davalı idareye yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.  ………

 

Davacı Vekili

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas