Etiket Arşivi: bağımsız denetim

Denetime tabi şirketler

Denetime tabi şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4213 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı”nın 4 üncümaddesinin altıncı fıkrasına istinaden hazırlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince şirketlerin denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aktif toplamına, yıllık net satış hasılatına ve çalışan sayısına ilişkin ... Devamını Oku »

İç sistem, muhasebe, raporlama ve bağımsız denetim

İç sistem, muhasebe, raporlama ve bağımsız denetim Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri; maruz kaldığı risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması, faaliyetlerinin yapısı ve kapsamıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun bir şekilde yeterli ve etkin bir sistem kurmak ve işletmekle yükümlüdür. Sistemin işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemeye, sisteminin yeterli ve etkin olmadığı tespit edilen şirketler hakkında her türlü tedbiri ... Devamını Oku »

Bağımsız denetime tabi şirketler

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair 2012/4213 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı 23.01.2013 tarihli resmi gazetenin 28537 sayısında yayımlanmıştır. 13.1.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esasları bu kararla belirlenmiştir. Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ... Devamını Oku »

Bağımsız denetim resmi sicil tebliği

Bağımsız denetim resmi sicil tebliği Bağımsız denetim resmi sicil tebliği 25.01.2013 tarihli resmi gazetede yayımlandı. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilere ilişkin Bağımsız Denetim Resmi Sicil kayıtlarının elektronik ortamda tam, doğru ve güvenilir bir şekilde tutulmasına ve resmi sicil bilgilerinden Kurum tarafından belirlenenlerin ... Devamını Oku »

Bağımsız Denetim Yönetmeliği

Bağımsız Denetim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yapılacak bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) ... Devamını Oku »