Etiket Arşivi: faktoring

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin görev ve yetkileri

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin görev ve yetkileri Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Birliğinin görev ve yetkileri aşağıda yazılı olduğu şekildedir ; *Mesleğin gelişmesini temin etmek, üyelerin birlik ve dayanışmasını artırmak, eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak *Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak *Üyelerinin uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını ... Devamını Oku »

Finansal kiralama konusu malın satın alınması

Finansal kiralama konusu malın satın alınması Finansal kiralamanın konusunu oluşturan malın mülkiyeti kiralayana aittir.Taraflar aralarında anlaşarak sözleşme ile, sözleşme süresi sonunda kiracının, malın mülkiyetini satın alma hakkını haiz olacağını kararlaştırabilirler.Finansal kiralama konusu tescile tabi taşınır mala ilişkin kiracı adına satın alma hakkının doğumundan itibaren otuz günlük süre içinde bu hakkın kiracı tarafından kullanılmaması ve 6361 sayılı Finansal kiralama, faktoring ve ... Devamını Oku »

Faktoring şirketlerinde pay devri

Faktoring şirketlerinde pay devri Bir kişinin, Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketler sermayesinin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bu şirketlerin kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir. Yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı oransal sınıra bakılmaksızın Bankacılık Düzenleme ... Devamını Oku »

Faktoring şirketinin yapamayacağı iş ve işlemler

Faktoring şirketinin yapamayacağı iş ve işlemler Faktoring şirketi Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kambiyo senetlerine dayalı olsa bile, bir mal veya hizmet satışından doğmuş fatura ile belgelendirilmeyen alacaklar ile Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belgelendirilmeyen mal veya hizmet satışına bağlı doğacak alacakları devir alamaz veya tahsilini üstlenemez. Aynı faturaya dayalı birden çok faktoring şirketine yapılan kısmi temliklerin toplam tutarı fatura tutarını ... Devamını Oku »

Faktoring şirketlerinin şubeleri

Faktoring şirketlerinin şubeleri Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin yurt içinde veya yurt dışında şube açması izne tabidir. Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri her ne ad altında olursa olsun şube dışında teşkilatlanmaya gidemez ve acentelik veremez. Şube dışı faaliyetten kasıt ofis, büro, irtibat bürosu, örgütlenme şeklinde bir faaliyet kastedilmektedir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Türk Ticaret Kanunu ... Devamını Oku »

Finansal kiralama şirletlerinde faaliyet izni

Finansal kiralama şirletlerinde faaliyet izni Kuruluş izni alan Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunudan ayrıca faaliyet izni alması şarttır. Kurul tarafından verilen faaliyet izinleri Resmî Gazete’de yayımlanır. Kuruluş izninin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması, kuruluş iznini takip eden altı ay içinde faaliyet izni almak üzere başvuruda bulunulmaması, kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan edilmesi, iznin ... Devamını Oku »

Faktoring şirketlerinin kurucularında aranan şartlar

Faktoring şirketlerinin kurucularında aranan şartlar Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri kurucu ortaklarının aşağıdaki asgari nitelikleri taşıması gerekmektedir 1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu veya diğer mevzuat hükümlerine göre müflis olmaması,konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması, 2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık ... Devamını Oku »

Faktoring şirketlerinin kuruluş şartları

Faktoring şirketlerinin kuruluş şartları Türkiye’de kurulacak finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin 6361 sayılı Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu kapsamında kurulabilmeleri için aşağıdaki şartları asgari düzeyde sağlamaları gerekmektedir. 1) Anonim şirket şeklinde kurulması ve kurucu ortak sayısının beşten az olmaması, 2) Pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması, 3) Ticaret unvanında “Finansal Kiralama Şirketi”, “Faktoring Şirketi” ... Devamını Oku »

Faktoring şirketlerinin kuruluşu

Faktoring şirketlerinin kuruluşu 6361 sayılı Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanununa göre,Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kurulmasına bu Kanunda öngörülen şartların yerine getirilmesi kaydıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınacak kararla izin verilir.İzin için yapılacak başvurulara ve iznin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca çıkarılacak ... Devamını Oku »

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu kapsamı

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu kapsamı Türkiye’de kurulu finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, Bankalarca yapılan faktoring işlemleri ile katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca yapılan finansal kiralama işlemleri 6361 sayılı Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu hükümlerine tabidir.Ancak finansal kiralama şirketlerinin faaliyet kiralaması işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar, 6361 sayılı Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunu hükümleri kapsamı dışındadır.Yolcu ve ... Devamını Oku »