Etiket Arşivi: finansal kiralama

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin görev ve yetkileri

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin görev ve yetkileri Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Birliğinin görev ve yetkileri aşağıda yazılı olduğu şekildedir ; *Mesleğin gelişmesini temin etmek, üyelerin birlik ve dayanışmasını artırmak, eğitim, tanıtım ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak *Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak *Üyelerinin uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını ... Devamını Oku »

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği 6361 sayılı Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği kurulur. Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Birliğe üye olmak zorundadır. Türk Ticaret Kanunu ... Devamını Oku »

Finansal kiralamada tarafların hak ve borçları

Finansal kiralamada tarafların hak ve borçları Kiracı, sözleşme süresince finansal kiralama konusu malın zilyedi olup, sözleşmenin amacına uygun olarak her türlü faydayı elde etme hakkına sahiptir. Kiracı, finansal kiralama konusu malı sözleşmede öngörülen şart ve hükümlere göre itinayla kullanmak zorundadır. Sözleşmede aksine hüküm yok ise kiracı, malın her türlü bakımından ve korunmasından sorumlu olup, bakım ve onarım masrafları kiracıya aittir. ... Devamını Oku »

Finansal kiralama sözleşmesinin konusu

Finansal kiralama sözleşmesinin konusu Finansal kiralama sözleşmesine taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilir. Patent gibi fikrî ve sınai haklar, bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları hariç olmak üzere finansal kiralama sözleşmesine konu olamaz. Asli niteliğini koruyan her mal tek başına bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine bakılmaksızın finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilir. Türk Ticaret Kanunu Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası Devamını Oku »

Finansal kiralama şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve tasfiyesi

Finansal kiralama şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve tasfiyesi Şirketin birleşme, devir ve bölünmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin alınmak kaydıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun görüşü alınmak kaydıyla şirketin faaliyetlerine son vermesi ve tasfiyesi hâlinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Şirketin ... Devamını Oku »

Finansal kiralama ve faktoring şirketleri esas sözleşme değişiklikleri

Finansal kiralama ve faktoring şirketleri esas sözleşme değişiklikleri Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin esas sözleşmelerinde değişiklik yapmadan önce, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi verilmesi gerekmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak on beş iş günü içinde olumsuz görüş bildirmediği takdirde, bu değişiklikler şirketlerin genel kurul gündemine alınması ve sonucundan Bankacılık Düzenleme ... Devamını Oku »

Finansal kiralama şirketinin yapamayacağı iş ve işlemler

Finansal kiralama şirketinin yapamayacağı iş ve işlemler Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri aşağıdaki konularda faaliyette bulunamaz; 1) Ana faaliyet konuları dışında faaliyette bulunamaz. 2) Müşterileri ile yapacağı sözleşmeler çerçevesinde ve yaptığı işlemin bir parçası olarak müşterilerine ilave finansman sağlamak amacıyla toplamı ödenmiş sermayesinin yüzde birini geçmeyecek şekilde kullandırılan nakdi krediler hariç olmak üzere nakdi kredi kullandıramaz. Bu ... Devamını Oku »

Faktoring şirketlerinin şubeleri

Faktoring şirketlerinin şubeleri Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin yurt içinde veya yurt dışında şube açması izne tabidir. Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri her ne ad altında olursa olsun şube dışında teşkilatlanmaya gidemez ve acentelik veremez. Şube dışı faaliyetten kasıt ofis, büro, irtibat bürosu, örgütlenme şeklinde bir faaliyet kastedilmektedir. Bu örnekler çoğaltılabilir. Türk Ticaret Kanunu ... Devamını Oku »

Finansal kiralama şirletlerinde faaliyet izni

Finansal kiralama şirletlerinde faaliyet izni Kuruluş izni alan Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunudan ayrıca faaliyet izni alması şarttır. Kurul tarafından verilen faaliyet izinleri Resmî Gazete’de yayımlanır. Kuruluş izninin gerçeğe aykırı beyanlarla alınmış olması, kuruluş iznini takip eden altı ay içinde faaliyet izni almak üzere başvuruda bulunulmaması, kuruluş izninden vazgeçildiğinin beyan edilmesi, iznin ... Devamını Oku »

Faktoring şirketlerinin kurucularında aranan şartlar

Faktoring şirketlerinin kurucularında aranan şartlar Türkiye’de kurulu finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri kurucu ortaklarının aşağıdaki asgari nitelikleri taşıması gerekmektedir 1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu veya diğer mevzuat hükümlerine göre müflis olmaması,konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması, 2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık ... Devamını Oku »