Etiket Arşivi: hisse devri

Limited Şirket Rehberi

Limited Şirket Rehberi 2014 Limited Şirket Rehberi  2014 SSK Şirket Rehberi 2015 Limited Şirket Rehberi  2015 Şirket Rehberi Ücretsiz Şirket Rehberi Ücretsiz Limited Şirket Rehberi Limited Şirketlerde Hisse Devri Ve Müdür Ataması Merhaba dostlar öncelikle limitet şirketlerde hisse devirleri nasıl yapılır neler gereklidir Müdür ataması konusunu ve hisse değişimi ile ilgili yargı kararları ele alacağım. Hisse senedi: Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye ... Devamını Oku »

Hisse devri sözleşme örneği

Hisse devri sözleşme örneği Noterlerde imzalanan hisse devri sözleşme örneği aşağıda sunulmaktadır. Tarih LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİ SÖZLEŞMESİ HİSSESİNİ DEVİR EDEN : HİSSEYİ DEVİR ALAN : DEVREDİLEN HİSSE : DEVİR BEDELİ : Ticari merkezi ………… bulunan ve ………. Ticaret Sicili Müdürlüğünün……….. sicil numarasında kayıtlı bulunan…………. vergi sicil numaralı …………ünvanlı şirket ortaklarından………….. bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte………………bedel karşılığında devir ve temlik ettim. Devir bedelini kendisinden nakten ... Devamını Oku »

Hisse devri karar örneği

HİSSE DEVRİ KARAR ÖRNEĞİ KARAR NO                                     : KARAR TARİHİ                            : TOPLANTIYA KATILANLAR      :  Şirket genel kurulu,şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır 1-….. Noterliğinin …………. tarih ve ….. yevmiye numaralı hisse devir senedine istinaden Şirket hissedarlarından ……….’nun şirkette mevcut …. paya karşılık  ….TL Hissesini şirket ortaklarından …………………………… adresinde ikamet eden T.C. uyruklu …………… T.C.kimlik numaralı …….’ya  devrederek ortaklıktan ... Devamını Oku »

Hacizli hissede hisse devri

Hacizli hissede hisse devri İcra dairelerinden gelen hisse haczi müzekkerelerinde hisselerin haczi istenmektedir.Ticaret sicili müdürü kuruma gelen bir sicil dosyasındaki ortağa ilişkin haciz müzekkeresini resmi olarak kayda alıp haczi mümkün olup olmadığına bakarak gerekli işlemi yapar.Örneğin bir limited şirket ortağının hissesi üzerine konulan haciz müzekkeresi neticesinde ticaret sicili müdürü haciz şerhini sicil dosyasına ve sicil defterine işler.Söz konusu haciz müzekkeresi ... Devamını Oku »

Temsil kararı ile hisse devri aynı kararda olur mu ?

Temsil kararı ile hisse devri aynı kararda olur mu ? Ticari işletme ortakları hisselerini devrettikten sonra, söz konusu hisse devrine muvafakat edildiğini gösterir bir karar almakta ve bu kararın içerisine yeni temsilcilerin atanmasına ilişkin hükümler de yazmaktadır.Sorun hisse devrine muvafakat kararı ile temsil kararının aynı kararda yer alıp alamayacağı üzerinde toplanmaktadır.Mevcut yasa ve yönetmelik hükümleri incelendiğinde hisse devri kararı ile ... Devamını Oku »

Anonim şirketlerde pay devri tescili

Anonim şirketlerde pay devri tescili Anonim şirketlerde pay devrinin tescilinin yapılıp yapılmayacağı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilip edilmeyeceği konusunda bazı soru işaretleri yer almaktadır.Anonim şirketlerde pay devri 6102 sayılı kanunun (Türk Ticaret Kanununa göre) 489 ve 490 ıncı maddelerinde yer almaktadır.6103 sayılı Kanunun 42 inci maddesi,6762 ve 6763 sayılı kanun hükümleri birlikte değerlendirildiğinde 6762 sayılı kanunun 416. Maddesi ve 6102 ... Devamını Oku »

Şirketlerde pay devri nasıl yapılır ?

Şirketlerde pay devri nasıl yapılır ? Türk Ticaret Kanununa göre Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescili için aşağıda sayılan belgelerle otuz gün içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğüne başvurulur: *Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devrine onay veren genel kurul kararının noter onaylı örneği. *Esas sermaye payının devrine ilişkin tarafların imzaları noter onaylı devir sözleşmesi; payın, miras, eşler arasındaki mal rejimi veya ... Devamını Oku »

Hisse devir kararına yeni ortağın imza atması

Hisse devir kararına yeni ortağın imza atması Limited şirketlerde hisse devir kararlarının alınma şekli konusunda farklı uygulamalara yer verildiği bilinmektedir.Hisse devrine muvafakat edildiğini gösterir eski adı ile ortaklar kurulu, şimdiki adı ile şirket genel kurul kararına hangi ortakların imza atacağı çoğunlukla karıştırılmaktadır.Şunu belirtmek gerekir ki şirkete hisse devri ile yeni girmiş olan ortağın şirket genel kurul kararına imza atması düşünülemez.Zira ... Devamını Oku »