Tarım Satış Kooperatifi İntibak İşlemleri Nasıl Yapılacak?

temyizdenferagat

Tarım Satış Kooperatifi İntibak İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Kooperatif ve birliklerin anasözleşmelerinin, yürürlüğe konulan örnek anasözleşmelere intibak ettirilmesi işlemi, kooperatif ve birliğin yönetim kurulu kararıyla yapılır. Bu konuda ayrıca genel kurul kararı aranmaz. İlgili Ticaret SiciliMüdürlüğüne sunulacak intibaka ilişkin yönetim kurulu kararı notere onaylatılır. Örnek anasözleşmelere intibak ettirilen kooperatif ve birliklerin yeni anasözleşmelerinin her sayfası yönetim kurulu üyelerince imzalanır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne sunulacak anasözleşmelerin notere onaylatılması zorunlu değildir.

Yönetim kurulu, örnek anasözleşmelerdeki tescile tabi hususları yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren bir ay içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tescile tabi hususların tespitinde, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 3 üncü maddesi hükmü uygulanır. Örnek anasözleşmeye intibak işlemi, bu hususun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihte tamamlanır.

Yönetim kurulu, ilan tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, yönetim kurulu üyelerince her sayfası imzalanan anasözleşmeyi, intibaka ilişkin yönetim kurulu kararının bir suretini ve tescile tabi hususların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin örneğini yazı ekinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne bildirir.

Bu işlemlerin 08.04.2014 tarihinden itibaren en geç altı ay içinde tamamlanması gerekmektedir.

Anasözleşme intibakı, intibak işleminin tamamlanmasını takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında, gündemde olmasa bile, ayrı bir gündem maddesi olarak ortakların bilgisine sunulur.

Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas