Kollektif Şirketler

KOLLEKTİF ŞİRKETLER

Tanım

6102 sayılı yasanın 211.maddesi, Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir.

Sözleşme

6102 sayılı yasanın 212.maddesi, Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir; ayrıca, sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması şarttır.

6102 sayılı yasanın 213.maddesi, Kollektif şirket sözleşmesine aşağıdaki kayıtların yazılması zorunludur:

a) Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları.

b) Şirketin kollektif olduğu.

c) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.

d) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.

e) Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı; para niteliğinde olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu; sermaye olarak kişisel emek konulmuşsa bu emeğin niteliği, kapsamı ve değeri.

f) Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı, yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili oldukları.

(2) Ortaklar, emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla, şirket sözleşmesine diledikleri kayıtları koyabilirler.

KURULUŞ

Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.

Kuruluş Bildirim Formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır – 3 asıl

Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı şirket esas sözleşmesi (3 asıl)

Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi)

Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)

Kollektif şirket serbest bölgede kuruluyor ise Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan izin yazısının aslı veya noter onaylı sureti (1 asıl).Ayrıca bakanlıkça izin ile kurulması gerekli olan şirketlerde gerekli iznin bakanlıktan alındığına dair izin yazısı aslı evraklara eklenmelidir.

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (1 asıl 2 fotokopi)

Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

Esas sözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tespit ve rapor edilmelidir.

ŞUBE AÇILIŞI

Dilekçe Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi veya karar (1 asıl 2 fotokopi)

Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi)

Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü başvuru yapılacak Ticaret Sicili Müdürlüğü dışında ise Merkezin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 55. maddesine göre alınan belge

Merkezin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü başvuru yapılacak Ticaret Sicili Müdürlüğü dışında ise merkezin Ticaret Sicili Müdürlüğü’ nce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri

Oda Kayıt Beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN BAŞVURU YAPILACAK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE MERKEZ NAKLİ

Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir

Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicili Müdürlüğü’ nden Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 47. maddesine göre alınmış belge

Merkezin nakil olarak geldiği Ti,caret Sicili Müdürlüğü’ nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri

Merkez nakline ilişkin imzaları noter onaylı tadil mukavelesi (1 asıl 2 fotokopi)

Son ortaklara ait TC kimlik Numaraları

Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi (1 asıl 1 fotokopi)

Oda Kayıt Beyannamesi (yetkililerce imzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

TASFİYEYE GİRİŞ

Dilekçe (Şirket kaşesi ile ortakların tümü tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir

Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;

Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri (1 asıl 1 fotokopi)

Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı – 1 asıl 2 fotokopi)

Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belgeleri.

Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Müdürlüğümüzde bulunan ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

Şirket sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu özel hükümler uygulanır. (6102 sayılı yasa m.267)

TASFİYE SONU

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra , aşağıdaki belgelerin ilgili ticaret sicili müdürlüğüne ibrazı gerekmektedir:

Dilekçe (Şirket kaşesi/ ünvanı altında tasfiye memuru tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge asılları,

Tüm ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya hukuki yollara başvurarak itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları

Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço Tasfiye sonu Beyanı (2 nüsha)

Tescilli şube var ise sicil kaydının silinmesinden önce şubelerin sicil kayıtlarının silinmesi başvurusu yapılmalıdır.

Not:Kollektif ve Komandit şirketlerinin tasfiye sonlarında 1 yıllık süre aranmaz.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*