Komandit Şirket

KOMANDİT ŞİRKETLER

 Tanımı

6102 sayılı yasanın 304.maddesine göre Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit şirkettir.Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler.Bu Bölümdeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, kollektif şirkete dair 212 ilâ 216 ncı maddeler komandit şirketler hakkında da uygulanır.Şirket sözleşmesinde, her komanditer ortağın sermayesinin miktarı, cinsi ve ortak sıfatından kaynaklanan ve bir yönetim hakkı niteliğinde olmaması gereken, komanditer ortaklara verilen yönetim görevleri açıkça belirtilir.

Sözleşme

6102 sayılı yasanın 306.maddesine göre -Şirketin komandit olup olmadığı sözleşme hükümlerine göre belirlenir. Ortaklar tarafından şirkete verilen ad ve nitelik o şirketin türünün belirlenmesinde yalnız başına yeterli olmaz.Bir şirketin komandit olduğu açıkça saptanamıyorsa o şirket kollektif sayılır.

6102 sayılı yasanın 307.maddesine göre Bir komandit şirket sözleşmesine 213 üncü maddede gösterilen kayıtlardan başka komanditerlerin adları ve her birinin koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermayenin cins ve miktarları yazılarak tescil ve ilan ettirilir. Bir komanditer kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz.

KURULUŞ

Dilekçe Şirket imza yetkilisi tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı – ortakların resimleri bulunmalıdır)

Kurucular tarafından imzalanmış Kurucular Beyanı (Kurucular tarafından imzalanmış)

Kurucuların imzaları noter onaylı şirket sözleşmesi (1 asıl 2 fotokopi)

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların şirket unvanı altında atacakları imzaların noter onaylı bir örneği

Komanditer ortağın ayni sermaye koymuş olması halinde; konulan ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanmış bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporu ve bilirkişi atama yazısı.

Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

TASFİYEYE GİRİŞ

Dilekçe

Noter onaylı ortaklar Kurul Kararı (1 asıl 2 fotokopi)

Tasfiye memurlarının noter huzurunda düzenlenmiş “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri

Tasfiye memurlarının ortaklar dışında seçilmesi halinde görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge

Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

TASFİYE SONU

Ortakların son bilançonun onayına ilişkin ortaklar kurul kararı

Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belgeOrtaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço tasfiye sonu beyanı (1 asıl 2 fotokopi)

Kollektif şirketler/komandit şirketler , 253 üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla Türk Borçlar Kanununun 639 ve 640 ıncı maddelerinde öngörülen ve aşağıda yazılı sebeplerden birinin gerçekleşmesiyle sona erer:

a) Konkordato ile sonuçlanmış olsa bile şirketin iflası.

b) Şirket sermayesinin tamamının veya üçte ikisinin kaybedilmesine rağmen, sermayenin tamamlanmasına veya geri kalan sermaye ile yetinmeye karar verilmemiş olması.

c) Şirketin diğer bir şirket ile birleşmesi.

d) Kanunun 215 inci maddesinde gösterilen süre içinde veya sonra tescil ve ilan yapılmamışsa, aradan ne kadar süre geçmiş olursa olsun, ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine ve bu ortağın noter aracılığıyla diğer ortaklara uygun bir süreyi içeren ihtar göndermiş olması şartıyla mahkemece feshe karar verilmesi.

e) 254 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere ortaklardan birinin iflası.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*