Kooperatif Tescili

KOOPERATİFLER

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Bir kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Ana sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması gerekir.

Yapı kooperatifleri ile konusuna taşınmaz mal temliki dahil bulunan diğer kooperatiflerin anasözleşmelerinde ortaklara taşınmaz mal temlik edileceği hakkındaki taahhütler başka bir resmi şekil aranmaksızın muteberdir.

Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz. Kooperatif adını ancak bu kanuna göre kurulmuş teşekküller kullanabilir.Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilemez.Ana sözleşme, Ticaret Bakanlığına verilir. Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Tescil ve ilan olunacak hususlar şunlardır:

Ana sözleşme tarihi,2. Kooperatifin amacı, konusu ve varsa süresi,3. Kooperatifin unvanı ve merkezi,4. Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,5. Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu,6. Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,7. Kooperatifin ne suretle temsil olunacağı ve denetleneceği,8. Yönetim Kurulu üyeleriyle kooperatifi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları,9. Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve anasözleşmede de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının pay sahiplerine ne suretle bildirileceği,10. Kooperatifin şubeleri: Kooperatifler, lüzum gördükleri takdirde memleket içinde ve dışında şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar.Ticaret Bakanlığı, ana sözleşmelerin, kanunun ihtiyari hükümlerinden ayrıldığını ileri sürerek kooperatifleri kuruluşuna izin vermekten kaçınamaz.Anasözleşmenin değişiklikleri de kuruluştaki usullere bağlıdır.

Kooperatif anasözleşmesinde aşağıdaki hususlara ait hükümlerin yer olması gerektir

1-Kooperatifin adı ve merkezi,2. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,3. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,4. Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şekli, nakdi sermayenin en az 1/4 nün peşin ödenmesi,5. Ortakların ayni sermaye koyup koymıyacakları,6. Kooperatiflerin yükümlerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,7. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev ve yetki ve sorumlulukları ve seçim tarzları,8. Kooperatifin temsiline ait hükümler,9. Yıllık gelir gider farklarının, hesaplama ve kullanma şekilleri,10.Kurucuların adı, soyadı iş ve konut adresler

KURULUŞ

Dilekçe (Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı (1 asıl 1 fotokopi)

Bakanlık izin yazısı aslı

Kurucuların TC Kimlik Numaraları verilmeli

Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannameleri (1 asıl)

Noter onaylı sözleşme özeti (1 asıl 2 fotokopi)

Oda Kayıt Beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)

Önemli Not:

1163 sayılı kooperatifler kanununa tabi kooperatiflerde bir ortaklık payının değerinin 100 (yüz) türk lirasına

yükseltilmesi ve yeni pay değerine göre kooperatiflerce yapılması gerekli olan işlemlere ilişkin tebliğ

(tebliğ no: 2010/2) 23/7/2009 tarih, 27297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/7/2009 tarih, 2009/15233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa bağlı kooperatiflerde, bir ortaklık payının değeri 100 (Yüz) Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Söz konusu tebliğe göre;

1- Halen faaliyetlerini sürdüren kooperatifler ve üst kuruluşlarının sermayelerinin anasözleşme değişikliğine ve genel kurul kararına gerek kalmadan bir ortaklık payının değeri 100 (Yüz) Türk Lirası olacak şekilde tamamlanması,2- Anasözleşmesinde bir ortağın birden fazla ortaklık payı taahhüt ve tediye etmesi öngörülmüş olan kooperatiflerde, bir payın yeni değerine (100.-TL) göre taahhüt ve tediye edilecek toplam sermaye tutarının fazla bulunması halinde, anasözleşme değişikliği yapılarak asgari ortaklık payı sayısının azaltılması,3- Yeni kurulacak kooperatiflerde bir ortaklık payının değerinin 100 (Yüz) Türk Lirası olarak dikkate alınması, kooperatif sermayesinin de en az 7 kurucu ortak sayısı gözetilerek 700 (Yediyüz) Türk Lirası olması, anasözleşmelerin sermaye ve paylarla ilgili maddelerinde ve ayrıca anasözleşmenin sonundaki kuruculara ait beyan maddesinde buna göre düzenleme yapılması, Bakanlığımızca bastırılmış örnek anasözleşmelerdeki 1.-TL biçiminde yazılı olan bir ortaklık payının değerinin de 100 (Yüz) Türk Lirası olarak düzeltilmesi,4- Yeni pay değerine göre taahhüt edilen pay tutarlarının ortaklarca ödenmesinde anasözleşmenin sermayenin ödenmesine ilişkin hükümlerine uyulması, zorunlu hallerde bu sürelerin uzatılmasına ilişkin anasözleşme değişikliğine gidilmesi”


ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne başvuruda gerekli evraklar;

Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

Genel kurul tutanağı (1 asıl 2 fotokopi),mühürsüz genel kurul tutanaklarının noterden tasdiki zorunludur

Hazirun cetveli

Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

Tadil metni,bakanlık temsilcisi tarafından imzalı (1 asıl 2 fotokopi)

Tadil metnine ait bakanlık izin yazısı aslı

GENEL KURUL TESCİLİ

Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha) mühürsüz genel kurul tutanaklarının noterden tasdiki zorunludur

Hazirun cetveli

Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise

Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 asıl 2 fotokopi)

Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 asıl)

Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.

Ticaret Sicili Gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle genel kurul tutanağı okunaklı yazılmalıdır.


ŞUBE AÇILIŞI

Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

Şube açılışına ilişkin 1 asıl 2 fotokopi noter onaylı yönetim kurulu kararı. (Kararda şubenin ünvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli,temsilcilerin TC numaraları açıkça belirtilmelidir)

Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1 asıl)

Merkezin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü, başvuru yapılacak Ticaret Sicili Müdürlüğü dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Tüzüğü’nün 55. maddesine göre alınan belge

Merkezin bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğü başvuru yapılacak Ticaret Sicili Müdürlüğü dışında ise merkezin Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait sicil onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Ticaret Sicili Gazeteleri (İlgili Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından ıslak imza ile onaylı olmalıdır)

Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması, şube müdürünün resmi bulunmalıdır)

MERKEZ NAKLİ

Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

Genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl 2 fotokopi) mühürsüz genel kurul tutanaklarının noterden tasdiki zorunludur

Bakanlık izin yazısı aslı

Tadil metni (1 asıl 2 fotokopi)

Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

Hazirun cetveli

Merkezin nakil olarak geldiği Ticaret Sicili Müdürlüğü’ nden Sicil Tüzüğü’nün 47. maddesine göre alınmış belge

Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’ nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri

Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi (1 asıl)

Oda Kayıt Beyannamesi(Yetkililerce İmzalanması, ortakların resimleri bulunmalıdır)

TASFİYEYE GİRİŞ

Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

Genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl 2 fotokopi) mühürsüz genel kurul tutanaklarının noterden tasdiki zorunludur

Hazirun cetveli

Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi

Tasfiye girişinin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları kaşe ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)

Genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl 1 fotokopi) mühürsüz genel kurul tutanaklarının noterden tasdiki zorunludur

Hazirun cetveli

Yönetim Kurulu seçimine ilişkin görev bölümü ve sirküler kararı (Noter onaylı 1 asıl 2 fotokopi)

Kooperatif ünvanı altında düzenlenmiş yetkiliye ait imza beyannamesi (Noter onaylı aslı)

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan ve nüfus kaydı İzmir ili dışında olan yönetim kurulunun ikametgah belgesi

Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

Tasfiye memurları tarafından hazırlanmış

Kooperatif malvarlığının/ dağıtılmasına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanmış rapor (2 adet asıl)

TASFİYE SONU

Dilekçe tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl 2 fotokopi) mühürsüz genel kurul tutanaklarının noterden tasdiki zorunludur

Hazirun cetveli

Bakanlık temsilci atama yazısı aslı

Tasfiye Sonu Beyanı (1 asıl 2 fotokopi – kooperatif kaşesi ile tasfiye memurları tarafından imzalanmış olmalı)
Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3. davetten (Ticaret Sicili Gazetesi’nde 3.ilan tarihinden itibaren) itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.

Kooperatif ortaklarının / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*