2014 Ticaret Sicili Harçları hesaplaması

 

C) Ticaret sicili harçları:
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 187,10
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 536,50
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde
1.208,90
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde
92,80
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 132,90
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 294,20
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 92,80
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde
132,90
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 294,20
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 36,20
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 52,40
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 92,80
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 9,30
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 30,90
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I. Suret harçları:
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,60
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
1,60
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 3,80
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
3,80
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
II. Muhafaza harçları:
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:
a)Bir yıla kadar (Binde 11,38)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 5,69)
III. Defter tutma harçları:
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (14,40 TL)’den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden
(Binde 4,55)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden
(Binde 4,55)
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise 38,70
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden 38,70
IV. Miras işlerine ait harçlar:
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 4,55)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 1,13)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler
52,40

2014 YILI TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TESCİL VE BELGE HARÇLARI

 

1 SİCİL TASDİKNAMESİ

30,90

2 SURET

9,30

3 BELGE

30,90

4 TASDİK

30,90

5 TEMSİL

294,20

6 TADİL

294,20

7 TASFİYE (ŞİRKET) tadil, temsil, belge, sic. tasdik

650,20

8 TERK (SERMAYE ŞİRKETİ)

92,80

9 KOOP GENEL KURUL(3 YETKİLİ) tadill, temsil(3), belge, sic. tasdik 

433,00

10 KOOP TESCİL (3 YETKİLİ) tescil, temsil(3), belge sic. tasdik

527,30

11 KOOP TADİL – TEMSİL

92,80

12 KOOP TESCİL (2 YETKİLİ) tescil, temsil (2), belge sic. tasdik

434,50

13 HAKİKİ ŞAHIS TESCİL / tescil, temsil, belge, sic. tasdik

341,70

14 HAKİKİ ŞAHIS – TADİL – TEMSİL

92,80

15 HAKİKİ ŞAHIS TERK

36,20

16 ŞAHIS ŞİRKETİ TESCİL (1 YETKİLİ) /Tescil, temsil (1), belge, sic. tasdik

731,20

17 REHİN – SERMAYE ŞİRKETİ

1.208,90

18 KOOP GENEL KURUL 2 YETKİLİ / Tadil, temsil(2), belge, sic. tasdik

340,20

19 ŞAHIS ŞİRKETİ TADİL – TEMSİL

132,90

20 TERK (ŞAHIS ŞİRKETİ)

52,40

21 TSY. 120. MADDE BELGE

30,90

22 TSY. 111. MADDE BELGE

30,90

23 MERKEZ NAKLİ (1 YETKİLİ) / tescil,temsil(1),belge, sic. tasdik

1.564,90

24 ŞUBE TESCİLİ 1 YETKİLİTescil,temsil,belge, sic. tasdik

1.564,90

25 KOOP ŞUBE (1 YETKİLİ)/Tescil,temsil,belge, sic. tasdik

341,70

26 ORTAKLIK YETKİ BELGESİ

30,90

27 DEFTER TASDİKİ

30,90

28 BAĞ-KUR BELGESİ

30,90

29 KURULUŞ HİZMET LTD-AŞ.

300,00

30 SERMAYE ART. DEVİR BİRLEŞME

120,00

31 KOOP TERK

36,20

34 REHİN HİZMET BEDELİ

300,00

35 BİLANÇO PUL BEDELİ

31,80

36 GELİR TABLOSU PUL BEDELİ

15,40

37 REHİN TADİL HİZMETİ

50,00

38 REHİN TERKİN HİZMETİ

25,00

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*