Ticaret Sicilinde Hangi İşlemler Harçtan Muaftır?

avukatlık

Ticaret Sicilinde Hangi İşlemler Harçtan Muaftır?

Türk Ticaret Kanununa Göre Harçtan Muafiyet

Hangi işlemlerin kuruluş hangilerinin kuruluş sayılmayacağı hususunda tereddüde düşülmektedir.

Bilindiği üzere, 02/01/2004 tarih ve 25334 sayılı Resmi gazete’de yayımlanmış bulunan 5053 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile 02/07/1964 tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123 üncü maddesinin son fıkrasının değiştirilerek, anonim, eshamlı komandit limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve tür değısiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler iie bankalar, yurt_dışı kredi kuruluşları ve uluslar arası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler harçtan istisna tutulmuştur.

Kanun hükmünün incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, anonim, eshamlı komandit ve Iimited şirketlerin madde metninde sayılan kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve tür değişiklikleri nedeniyle ticaret sicillerinde gerçekleştirilen ve 492 sayılı Kanuna göre harca konu teşkil eden işlemlerden harç aranılmaması gerekmektedir.

Bu itibarla, Şirket Kuruluşlarının ticaret siciline tescili aşamasında, Maliye Bakanlığınca yayımlanan 41 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nin I sayılı Tarife cetvelinin ( C ) bendinde yeralan ve aşağıda tekrar sıralanan işlemlerden; Maliye Bakanlığından alınan 29/03/2004 tarihli ve 13326 sayılı yazıda da belirtildiği üzere;Şirketlerin   ilk kuruluşu esnasında ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanının,

  • Temsile         yetkili olan kişilerin tescillerinin,
  • Sicil tasdiknamesi verilmesi, hususlarının kuruluş işlemi sayılması nedeniyle bu işlemlerden de kuruluş aşamasında harç alınmaması,

Yine aynı Bakanlığın 22/04/2004 tarihli ve 17910 sayılı yazılarında açıklandığı gibi; fazladan tahsil edilen harçların tespit edilmesi durumundae, mükellefin ilgili vergi dairesine başvurması gerekmektedir.

 

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas