Ticaret Siciline Tescil Yargıtay Kararı

temyizdenferagat

Ticaret Siciline Tescil Yargıtay Kararı

 

T.C. YARGITAY 11. Hukuk DairesiESAS NO : 2013/13968 KARAR NO : 2014/3469

 

Taraflar arasında görülen davada …….. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen ………… tarih ve ….-…….. sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ………tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, ……………’nde faaliyet gösteren davalı şirketin ticaret siciline kaydının yapılması için kurumlarınca yazı göndermelerine rağmen, davalı şirketin kaydını yaptırmadığını, TTK uyarınca tacir sayılan gerçek veya tüzel kişilerin ticari merkezleri dışında ticari faaliyet gösterdiği yerlerin şube sayılması ve şubenin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerektiğini ileri sürerek, davalı şirketin …..AVM’de bulunan ticari işletmesinin ……….Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne şube olarak tescilinin resen yapılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davaya konu mağazanın ayrı bir muhasebeye sahip olmadığı gibi, ayrı bir sermayeye de sahip bulunmadığını, tüm kayıtların müvekkili şirketin merkez kayıtlarında tutulduğunu, faturaların da merkez adına düzenlendiğini, dolayısıyla söz konusu satış mağazasının şube niteliğinde bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davalı şirketin ….’daki işyeri için hem vergi hernde belediye kaydının bulunduğu, …. AVM’de bulunan işyerinin kendi başına sınai faaliyet ve ticari muamele yapan satış mağazası olduğu, TTK’nın 40.maddesi ile Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 118.maddesi kapsamında şube olarak ticaret siciline kayıt olması gerektiği, davanın ispat edildiği gerekçesiyle, davanın kabulü ile davalı şirketin …… Alışveriş Merkezi’nde bulunan mağazasının şube olarak …….. Ticaret Sicil Memurluğu’na tesciline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 0,90 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 25/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas