Ticari İşletme birleşmesi

Ticari İşletme birleşmesi

Birleşme sözleşmesiyle ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş malvarlığından birleşme dışı bırakılan unsur veya unsurlar nedeniyle işletmenin bütünlüğü ve devamlılığının zedelenmesi halinde birleşme tescil edilemez

Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketi tarafından devir alınmak suretiyle yapılacak birleşmelerde devralan ticaret şirketinin türüne göre Türk Ticaret Kanununun 138 ile 140 ıncı 142 ile 158 inci 191 ile 192 üncü madde hükümleri ile bu Yönetmeliğin 126 ncı ve 127 nci maddeleri kıyas yoluyla uygulanır. Ancak devri tescil için aranan kanuni bütünlük şartının somut olayda var olup olmadığının Kanunun 32 nci maddesi kapsamında incelenebilmesi için devreden tarafından müdürlüğe aşağıdaki belgeler de verilir:

Ticari işletme sahibinin, ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş bulunan mal varlığının tam listesini gösterir beyanı.

Beyanda yer alan mal varlığından özel sicillerde kayılı bulunanların kayıtlı oldukları siciller ile bunların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgiler.

Listede yer alan malvarlığından unsurlarının her birinin ticari işletmenin devamlılığı esasına göre yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından tespit edilmiş gerçeğe uygun değerlerini işletme değerini işletme değeri hesaba katılmışsa sebeplerini gösterecek şekilde hazırlanmış rapor.

Tescil başvurusu birleşmeye katılan ticari işletmenin ve şirketin kayıtlı olduğu müdürlüklere yapılır. Bunların aynı sicile kayıtlı olması durumunda tescil başvurusu birlikte yapılır.

Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas