Ticari işletme rehni sözleşme örneği

Ticari işletme rehni sözleşme örneği

 [ÖRNEKTİR]

DÜZENLEME ŞEKLİNDE

TİCARİ İŞLETME REHNİ SÖZLEŞMESİ

[………… yılı ………. ayının …….. günü ………..]

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben  [………….. NOTERİ] […………..] [<…………..>] [………..]   adresindeki Noterlik dairesinde görevim başında iken,

Ekli dayanakta belirtilen yetkiler dahilinde […………] adresinde bulunan ve [……………….] Ticaret sicil müdürlüğünün […………..] sicil numarasında [……..] ünvanı ile tescilli şirketi birlikte temsile yetkili ve Rehin Veren (Borçlu)  sıfatıyla hareket edenler,   gösterdiği [ verilmiş  gün,  kayıt ve  seri  numaralı, fotoğraflı  Nüfus Cüzdanına göre  ili,  ilçesi,  cilt,  aile sıra,  sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı , ana adı , doğum tarihi , doğum yeri  olan ve halen  adresinde oturduğunu,okur yazar olduğunu  söyleyen, T.C. kimlik numaralı  ,   verilmiş  gün,  kayıt ve  seri  numaralı, fotoğraflı  Nüfus Cüzdanına göre  ili,  ilçesi,   cilt,  aile sıra,  sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı , ana adı , doğum tarihi , doğum yeri  olan ve halen  adresinde oturduğunu,okur yazar olduğunu  söyleyen,  T.C. kimlik numaralı  , ] ,

            Gene ekli dayanakta belirtilen yetkiler dahilinde [……………] adresinde bulunan […………….]  ünvanlı [……………….]temsile yetkili olarak  Rehin Alan (Alacaklı) sıfatıyla olarak hareket eden, gösterdiği  [ verilmiş  gün,  kayıt ve  seri  numaralı, fotoğraflı  Nüfus Cüzdanına göre  ili,  ilçesi,   cilt,  aile sıra,  sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı , ana adı , doğum tarihi , doğum yeri  olan ve halen  adresinde oturduğunu,okur yazar olduğunu  söyleyen,  T.C. kimlik numaralı  ,  verilmiş  gün,  kayıt ve  seri  numaralı, fotoğraflı  Nüfus Cüzdanına göre  ili,  ilçesi,   cilt,  aile sıra,  sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı , ana adı , doğum tarihi , doğum yeri  olan ve halen  adresinde oturduğunu,okur yazar olduğunu  söyleyen,  T.C. kimlik numaralı  , ] yanımda bulunuyorlardı.

            İş sahiplerinden vaki talep ve gelme sebeplerini sorduğumda tarafımdan Düzenleme Şeklinde bir Ticari İşletme Rehni Sözleşmesi düzenlenmesini talep ettiklerini bildirdiler.

            Tarafların,yasal ehliyetlere sahip, okur yazar oldukları, tarafımdan tek tek kendilerine sorularak ve gözlemlenerek anlaşıldı.

            Bu sırada iş sahipleri şu şekilde söze başlayarak dediler ki;”

            1 – İşbu ticari işletme rehni, rehin verenin [……………] şeklindeki ticaret ünvanı ile aşağıdaki listede nitelik ,model, numara ve ayırdedici özellikleri belirtilen ve sözleşmenin yapıldığı tarihte mevcut olan ve işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş bulunan makina, araç ve […………….]kapsar.

            2 – Rehin sözleşmesi […………] ünvanlı şirketin […………….] şubesine gerek asaleten gerekse kefaleten nakit teminat mektubu ve sair suretlerle doğmuş ve doğacak [………….]  sına kadar olan borçları ile,

            Kredi nev’ine göre alınacak faiz oranı gözönüne alınarak faiz farkı iade fonuna yatırılması gereken fon meblağını,

            Bileşik faiz şeklinde hesap edilecek % [….] akdi faizini (bu oran yetkili merciler veya bankaya verilen yetkiler uyarınca artırıldığı takdirde artan oran uygulanacaktır.

            Borcun vadelerinde ödenmemesi halinde,bunların […………..]  şubesine ödeneceği tarihlere kadar geçecek günler için % [….] temerrüt faizini, bu miktar muacceliyet tarihinde banka iskonto haddi uygulanacaktır.

            Gider vergilerini,

            Alacağın tahsili için yasal yollara başvurulması halinde yapılacak her türlü masraflar ile avukatlık ücretini ayrıca kapsar.

            3 – Rehin veren, rehnedilen ticari işletmeyi bankaca tayin edilecek miktar üzerinden ve bankanın lüzumlu göreceği tehlikelere karşı, banka lehine, bankanın göstereceği sigorta şirketine sigorta ettirmeyi, bunların daha önce sigorta ettirilmiş olmaları halinde, sigorta poliçelerini bir zeyilname ile ciro ve devir etmeyi, müddeti biten sigortaları bankanın göstereceği sigorta şirketinde yeniden yapmayı, mevcut sigortaları devretmediği ve müddeti bitenleri yenilemediği takdirde rehin alacaklısı tarafından bir ihtara lüzum kalmaksızın bütün masraf ve primlerin kendisine  ait olmak üzere rehin alacaklısı tarafından sigorta ettirilmesini, ticari işletmenin veya münferit unsurlarında tehlikenin her ne sebepten olursa olsun gerçekleşmesi hallerinde sigorta bedellerinin rehin alacaklısı tarafından sigorta şirketinden alınarak [……………..] ünvanlı şirketin borcuna mahsup edilmesini, bu bedelin borçları karşılamadığı takdirde, kalan miktar için talep tarihinden itibaren on (10) gün içersinde rehin alacaklısı tarafından kabul edilecek yeni teminat vermeyi veya bu miktarı defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

            4 – Rehin veren ticari işletmeyi veya rehne dahil münferit unsurları rehin alacaklısının oluru olmaksızın başkalarına devir etmemeyi, bir aynı hak ile takyit etmemeyi, başka bir mahale nakletmemeyi, başkaları ile değiştirmemeyi kabul ve taahhüt eder.

            Gerek bu rehin sözleşmesinin yapılması, gerekse tescili için gereken her türlü masraf ve harçlar rehin veren [] tarafından ödenecektir.

            Bu sözleşme ile rehin edilen makina, araç, alet ve [……….] listesi aşağıda verilmiştir.

SıraNo Cinsi  Markası Adet No.ve Diğer Özel. Tutarı
 1 […] […] […] […] […]
 2 […] […] […] […] […]
 3 […] […] […] […] […]
 4 […] […] […] […] […]

” diyerek sözlerini bitirdiler.

              Yazılan bu sözleşme okunması için taraflara verildi. Her iki tarafça ayrı ayrı okundu. Hakiki arzularının yazılmış olduğunu bildirmeleri üzerine tutanağın alt tarafı taraflarca ve tarafımdan imza edilerek mühürlendi. [………. yılı …… ayının …. günü ………..]

REHİN VEREN (BORÇLU) REHİN ALAN (ALACAKLI)
 […………] adına  […..] adına
 [… ]  [T.C. No :… ]  […]  [T.C. No : ….]
 [….]  [….]
 [İMZALAR]  [İMZALAR]

[…………. NOTERİ]

[……….]

[<….>]

[RESMİ MÜHÜR VE İMZA]

[İş bu örnek daire dosyasında saklı aynı]

[tarih ve yevmiye no’lu aslının aynıdır.]

[………. NOTERİ]

[……….]

[<……….>]

Kaynak: Türkiye Noterler Birliği

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas