Türk-Alman üniversitesi yabancı diller yüksekokulu almanca hazırlık eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği

Türk-Alman üniversitesi yabancı diller yüksekokulu almanca hazırlık eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Birimi tarafından yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Biriminde yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar ve başarı notu ile ilgili hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) DSH: Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (Yüksek Öğrenime Başvuran Öğrenciler İçin Almanca Seviye Tespit Sınavı) sınavını,

b) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Türk-Alman Üniversitesi Senatosunu,

ç) TestDaF: Yabancı Dil Olarak Almanca İçin Uluslararası Merkezi  Sınavı,

d) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,

e) YDYO: Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

f) YDYO Yönetim Kurulu: Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Yabancı dil öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Hazırlık sınıfında verilecek yabancı dil eğitiminin amacı, öğrencinin yabancı dildeki uzmanlık alanı derslerini aktif biçimde takip edebilmesi, yabancı dilde akademik düzeyde duyduğunu anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin edinilmesi ve geliştirilmesidir.

Yabancı dil yeterlik-seviye tespit sınavları ve hazırlık sınıfı

MADDE 6 – (1) Türk-Alman Üniversitesine kayıt yaptırmış olan öğrenciler, Almanca yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen öğrenciler, hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

(2) Üniversite Senatosu tarafından denkliği kabul edilen dil sınavlarıyla yabancı dil seviyelerini belgeleyenler ve belli kriterleri sağlayanlar sınavdan muaf tutulurlar.

(3) Yabancı Dil Yeterlik Sınavı, YDYO tarafından yapılır. Almanca dil yeterlik sınavı, uluslararası sınavlarla da (DSH, TestDaF gibi) yapılabilir. Yeterlik sınavının türü, her eğitim-öğretim yılı başında YDYO Yönetim Kurulu kararına göre belirlenir.

(4) İbraz ettikleri belgelerle bu sınavdan muaf olanlar ve bu sınava girip geçerli not alanlar lisans programına devam etmeye hak kazanırlar.

(5) Lisans programına devam edebilmek için gerekli olan dil düzeyi, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre B2 seviyesidir.

(6) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar, hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Hazırlık sınıfında öğrenciler yabancı dil seviyelerine göre sınıflara ayrılır.

Hazırlık eğitim-öğretim süresi ve devam zorunluluğu

MADDE 7 – (1) Hazırlık sınıfı iki dönemden oluşan bir akademik yılı kapsar.

(2) Hazırlık sınıfında yabancı dil derslerinin haftalık 20 saatten az olmamak kaydıyla kaç saat yapılacağı Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirlenir.

(3) Hazırlık sınıflarında devamsızlık yarıyıl esasına dayanır. Bir yarıyılda devamsızlık 25 saati aşamaz. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen hazırlık öğrencileri devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılır ve sınavlara girme hakkını kaybederler. Ancak bu öğrenciler bir sonraki akademik yıl içerisinde derslere devam edip Yüksekokul tarafından düzenlenen sınavlara girme hakkına sahiptirler.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Öğrencilerin seviyelerini ve gelişimlerini ölçebilmek için yarıyıla göre değerlendirme yapılır.

(2) Öğrenciler, her iki yarıyılda da ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına girerler.

(3) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına ek olarak öğretim elemanı tarafından hazırlanan kısa süreli sınavlar da yapılır. Bu kısa süreli sınavların, projelerin, portfolyoların ortalaması ile ara sınav notunun %50’si ara sınav değerlendirme notu olarak geçerlidir. Kısa süreli sınavların bir dönem içindeki sayısı YDYO Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

(4) Hazırlık sınıfında değerlendirmeler yüz tam not üzerinden yapılır.

(5) Ara sınav değerlendirme notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınavı notunun %60’ı not ortalamasına etki eder. Birinci yarıyılın sonunda not ortalaması en az 60 olan ileri seviye sınıfındaki öğrenciler, yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Başlangıç ve orta seviyedeki öğrencilerin de ikinci yarıyılda bir üst seviyeden ders alabilmeleri için birinci yarıyıl not ortalamasının en az 60 olması gerekir. Bunu sağlayamadıkları takdirde aynı seviyeyi tekrar ederler.

(6) Birinci ve ikinci yarıyıl sonu ileri seviye sınıfında not ortalaması en az 60 olan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu sınavdan B2 düzeyinde not alan öğrenci, başarılı sayılır.

(7) Başarılı olamayan öğrenciler, hangi seviyeden başarısız olmuşsa takip eden yarıyılda aynı seviyeyi tekrar ederler.

(8) Bir senelik hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, bu sürenin dışında toplam bir yıl daha hazırlık sınıfına devam ederler ya da öğrencilerin verecekleri dilekçe ile yabancı dil bilgisini bir veya iki yarıyıl boyunca kendiimkanlarıyla geliştireceklerini beyan etmeleri durumunda derslere devam etmeden yarıyıl sonu yeterlik sınavlarına girmeye hak kazanırlar.

(9) Birinci yarıyıl sonunda yeterlik sınavına girip B2 alarak hazırlık sınıfını başarı ile geçen öğrenciler, ikinci yarıyıldan başlayacakları lisans derslerini ancak ilgili bölüm derslerinin birinci yarıyıl dersleri ile bağlantılı olmaması durumunda alabilirler. Aksi takdirde ders seçip derslere devam edemezler. Bu durumda öğrenciler, bir yarıyıl kayıt dondururlar.

(10) Hazırlık öğretiminin ikinci yılının sonunda yabancı dil yeterliğini sağlayamayan öğrencilere, 4/12/2008tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin onikinci fıkrası uygulanır.

Hazırlık öğretiminden izinli sayılma

MADDE 9 – (1) Öğretimin sürekliliği açısından hazırlık öğretiminde uzun süreli hastalık, kaza ve benzeri nedenlerle izinli sayılma yarıyıllık uygulanır.

(2) Hazırlık öğretiminden izinli sayılmayı talep eden öğrencilerin, mazeretlerini belirten bir dilekçe ve durumlarını kanıtlayan belgelerle birlikte, zorunlu durumlar hariç, akademik yılın ilk üç haftası içinde YDYO Müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Mazeret sınavı

MADDE 10 – (1) Mazeret sınavları, yarıyıl içi sınavları için yapılır. Kısa sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavları, Türk-Alman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 11 – (1) Sınav kâğıtlarının yeniden değerlendirilmesini talep eden öğrenciler, sonuçların ilanını takip eden bir hafta içinde bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne başvururlar. İtirazlar, YDYO Yönetim Kurulu kararıyla üç öğretim elemanından oluşturulan bir komisyon tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Türk-Alman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kaynak: Resmi Gazete Web Sayfası

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas