Vergi Mahkemesi Karar Düzeltme Dilekçesi

temyizdenferagat

Vergi Mahkemesi Karar Düzeltme Dilekçesi

KDV İadesi Davasının Temyizi

KDV İstisnası Davası Temyiz Dilekçesi

 

DANIŞTAY (   )      DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

………. VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

DOSYA NO               :………. E.-……… K.

KARAR DÜZELTME

TALEP EDEN DAVACI: …………

 

VEKİLLERİ            : ……….

 

DAVALI                   : Maliye Bakanlığına izafeten

……….. Vergi Dairesi

 

D. KONUSU              : Danıştay ……..Daire Başkanlığının …….E………K. Sayılı yasaya ve hukuka aykırı kararından dönülerek yerel mahkeme kararının ONANMASI amacıyla Karar Düzeltme taleplerimiziz sunulması hk.

İZAHI                                    :

 

…….Daire Başkanlığının ……E……….K. Sayılı kararı ile müvekkilin alacağına mahsuben satın aldığı gayrimenkullerin malikinin kurum olmadığından gerçek kişi olması nedeniyle yerel mahkeme ……….Vergi Mahkemesinin ………E…………K. Sayılı kararının BOZULMASINA karar vermiştir.

 

İdari Yargılama Usul Kanunun 54. maddesi gereğince kanuna aykırı olarak verilen BOZMA kararın yeniden incelenerek yerel Mahkeme ……….Vergi Mahkemesinin ……….E. ……….K. Sayılı kararının ONANMASINA karar verilmesi için Karar Düzeltme talep ediyoruz.

 

Dava konusu olaya uygulanması istenen ………. tarihli 5281 sayılı kanunun 33. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen (r) bendinde …,bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir teslim işlemlerinin.” Katma Değer Vergisi Harcından muaf olduğu belirtilmektedir. KDV istisnasını düzenleyen kanun maddesinde borçlunun veya kefilin kurum olup olmadığı hususu aranmamıştır. Sayın başkanlığınızın bozma kararında dava konusu olaydaki gayrimenkullerin malikinin kurum olmadığı gerekçe gösterilmiştir. Yani kanunun aramadığı şart aranmış ve bu şartın yokluğu iddiası ile kanuna aykırı karar verilmiştir. Ayrıca Kurumların mali durumunun düzeltilmesi için çıkarılan bir kanun olduğu belirtilmiştir. Dava konusu olayda da borçlu firma krediyi kullanan da ……….Şti. kurumudur. Dava konusu olayda da bir kurum olan …….. Şti. firmasının mali durumunun düzeltilmesi amacıyla kefiline ait gayrimenkuller alacağa mahsuben müvekkil banka tarafından satın alınmış ve borçlu firma borcundan kurtulmuştur. Dava konusu olay birebir yasamanın koymuş olduğu kanunla birebir örtüşmektedir. Aksine verilecek kararlarda yasama erki kullanılmaktadır. Çünkü Kanun maddesinin aramadığı bir şartı sayın başkanlığınız arar ise hem kanuna aykırı davranmış hem de yasama görevi yapmış olur.

 

………Daire Başkanlığının ……..E……..K. Sayılı kararında karşı oy veren sayın üye karşı oyuna gerekçe olarak müvekkilin itirazi kayıtla vergilerin yatırılmadığını göstermiştir.Oysaki dava konusu vergilinin yatırıldığa dair belge olan ödeme makbuzuna dikkatlice bakılırsa yatıran ……… ve itirazi kayıtla yatırılan ayrı bir giriş sayfası olan (bilgisayarda) bölüme yatırılmıştır.Ayrıca bu husus dilekçe ile de davalı tarafa yatırılır iken bildirilmiştir.

 

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle ……..Daire Başkanlığının ……….E…………K. Sayılı kararından dönülerek ……….Vergi Mahkemesinin ……….E. ………..K. Sayılı kararının ONANMASINA talep etme zarureti doğmuştur.

 

SONUÇ                                 : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle davalının …….Daire Başkanlığının ……..E……….K. Sayılı kararından dönülerek ……..Vergi Mahkemesinin …….E. ……….K. Sayılı kararının ONANMASINA, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini,vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz. ……….

 

                                                                       Karar Düzeltme İsteyen Vekili

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas