Vergi Mahkemesi Temyize Cevap

temyizdenferagat

Vergi Mahkemesi Temyize Cevap

 İdare Mahkemesi Temyize Cevap

                              …………. BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE

                                                             Sunulmak Üzere

                         ……….. VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                          

  

DOSYA NO               :…….. E.-……… K.

TEMYİZE CEVAP

VEREN DAVACI   : ………..

 

VEKİLLERİ            : …………..

 

DAVALI                   : Maliye Bakanlığına izafeten

………….. Vergi Dairesi

 

D. KONUSU              : Temyiz taleplerine karşı beyan ve cevaplarımızın sunulması hk.

İZAHI                                    : 

Davalı, Temyiz dilekçesi ile usul yönünden müvekkilin dava açma ehliyetinin olmadığını, cebren veya icra yoluyla tahsil edilen bir verginin olmadığını, esas yönünden ise vergi mükellefi icra dairesi olduğunu, itirazi kayıtla ödemenin yasal düzenlemesini açıklamış ve davamızın istisna kapsamında olmadığını iddia etmiştir.

Davalının tüm temyiz gerekçeleri mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksundur. Şöyle ki;

İcra Yolu ile yapılan satışlarda Katma Değer Vergisi ve Damga Resmi Vergisi ihale alıcısına aittir.Her ne kadar vergi kanunu açısından vergi mükellefi İcra dairesi ise de kanunen bu vergileri ödemesi gereken ihale alıcısıdır.Bu nedenlede ihale alıcısı KDV ve Damga Resmi Vergisini ödemeden ihaleye konu malı teslim alamaz ve adına şerh ettiremez.Davalı yanın müvekkilin taraf sıfatı olmadığı iddiası bu nedenle yersizdir.Ayrıca ekte Sunduğumuz Danıştay………Daire ……… E. ……… K. Sayılı kararında da açıkca ihale alıcasının açmış olduğu davada taraf ehliyeti bulunduğunu kabul ederek karara bağlamıştır. Bu yönden de davalının taraf ehliyeti bulunmadığı iddiası mesnetsizdir.

Yine davalının, cebren ve İcra yolu ile tahsil edilen bir verginin olmadığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü İcrai satışla ihale yolu ile satın alınan gayrimenkullerin Tapu Sicil Müdürlüğünden mülkiyet sicil kayıtlarında devrinin yapılabilmesi için KDV ve Damga Resmi Vergisinin yatırılması gerekmektedir. Müvekkile ihale ile mülkiyeti geçen gayrimenkullerin müvekkil banka adına tescili için vergilerin yatırılması gerektiğinden doğal olarak cebir bulunmaktadır.Bu hususda icra dosyasında KDV ve Damga Resmi Vergisisnin alınmaması gerektiği hususunda da Kırıkhan İcra Müdürlüğünün 2006/6 Tal. Sayılı dosyasında  talebimiz olmasına rağmen ………. İcra Müdürlüğü talebimizi red etmiştir.Ayrıca kanuna aykırı olarak tahakkuk ettirilen ve ödettirilen vergilerin kanuna ve hukuka aykırı olduğundan itirazi kayıtla tarafımızdan yatırılmıştır.Bu nedenlerden dolayı cebren olmadığı iddiası da mesnetsizdir.

Davalı, dava konusu olayın 30/12/2004 tarihli 5281 sayılı kanunun 33. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen (r) bendi ile “…Bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık gayrimenkul ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir teslim işlemlerinin”KATMA DEĞER  VERGİSİ HARCINDAN muaf olduğu düzenlenyen kanun maddesine girmediğini iddia etmiştir.Davalı kanunu yanlı ve gerçege aykırı olarak yorumlamaktadır. Ekte sunduğumuz   Danıştay ………Daire ……. E. ……… K. Sayılı,………Vergi Mahkemesinin ……… tarih ve ……… E……….. K. Sayılı ve yine ………..Vergi Mahkemesinin ………. tarih ve …….. E……….. K. Sayılı  kararlarda da açıkça “…davacıya olan kredi borcu nedeniyle tam mükellef kurum adına kayıtlı taşınmazın icrai kanalı davacı bankaya devri istisna kapsamında olduğundan…” demek suretiyle karara bağlanmıştır.Bu nedenle 3065 sayılı yasanın 17.maddesi katma değer vergisinden muaf olan işlemler sayılmıştır. 5281 sayılı yasanın 33.maddesi ile de muafiyet kapsamına Bankaların alacağına mahsuben satın aldığı gayrimenkuller de eklenmiştir. Bankalar kredi alacağından dolayı alacağını tahsil edebilmek için alacağına mahsuben gayrimenkul satın alması işlemlerinin Katma Değer verğisinden muaf olduğu açıkca düzenlenmiştir. Ayrıca açıkça müzayede mahallinde yapılan satışların da Katma Değer Verğisinden muaf olduğu düzenlenmiştir. Aynı şekilde 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda da Damga Vergisinden İstisna edilen Kağıtlar başlıklı (2) sayılı tablonun (30/12/2004 tarihli 5281 sayılı Kanunun 8. maddesiyle eklenen) IV/35. bendinde 5211 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 8.maddesinin birinci fıkrasının (12) numaralı bendi kapsamındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.Müvekkilin açmış olduğu davanın konusu olay da müvekkil banka alacağına mahsuben kredi borçlusuna ait gayrimenkul satın alınmıştır. Davalının kanun kapsamına girmediği iddiası da mesnetsizdir.

 

SONUÇ                                 : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle davalının Temyiz taleplerinin reddi ile ……..Vergi Mahkemesinin …….E………K. Sayılı kararının ONANMASINA, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini, saygıyla arz ve talep ederiz. ……

 

                                                                         Davacı Vekili

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas