Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz Dilekçesi

temyizdenferagat
Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz Dilekçesi

SGK İdari Para Cezası Davasında İtiraz

Yürütmenin Durdurulması İtiraz Dilekçe Örneği

 

…….BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA sunulmak üzere
……….. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

Dosya No                   : ……/………. E.

                                                                      

DAVACI                   : ……………………………

 

VEKİLİ                     : …………………

 

DAVALI                   : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı

 

VEKİLİ                     : ………………..

 

DAVA KONUSU     : ……………. İdare Mahkemesi’nin ……………. tarihli yürütmenin

durdurulması isteminin reddi kararının kaldırılması istemidir.

 

TEBLİĞ TARİHİ    : …………

 

AÇIKLAMALAR    :

 

 

Müvekkil kurum hakkında, yaşlılık aylığı almakta iken yeniden sigortalı olarak bünyesinde çalışmaya başlayan ……………… tahsis numaralı sigortalı …………………. ile ilgili olarak idari para cezası kesilmiştir. Dava konusu idari işleme karşı açtığımız dava dosyasındaki yürütmenin durdurulması istemimiz, …………. İdare Mahkemesi’ne ait …………… tarihli karar ile reddedilmiştir. Hukuka aykırı yürütmenin durdurulması isteminin reddi kararı nedeniyle, süresinde itiraz yoluyla kaldırılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

 

Davalı kurum tarafından müvekkil işverene, sigortalı işe giriş bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası kesilmiş olup, bu idari işlem hakkında süresinde ünite itiraz komisyonuna itirazda bulunulmuş ancak, komisyonca itirazın reddine karar verilmiştir. Sözkonusu red kararında, emekli sigortalılar için sosyal güvenlik destek bordrosu ile birlikte işe giriş bildirgesinin de verilmesi ve bu nedenle 140. maddeye göre, idari para cezası kesilmesi gerektiği belirtilmiştir. Verilen karar idari nitelikte bir para cezası olup mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmadığı için müvekkil kurumun zarara uğramasına yol açabileceğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine itiraz etme gereği doğmuştur.

 

Kaldı ki; 506 sayılı Kanunun 63. maddesine göre, yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilir. Yaşlılık aylığı almakta iken, sigortalı olarak bir işte çalışmaya başlayanların yazılı talepte bulunmaları halinde yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam olunur. Ayrıca 25/08/1999 tarihli 4447 sayılı Kanunla SSK Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili 3-159 genelgeye göre; kurumdan yaşlılık aylığı almakta olanların sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabilmeleri yazılı taleplerine bağlı bulunduğundan, sigortalıların bu prime tabi olarak çalışıp çalışmayacakları bu dilekçelerine göre tespit edilecektir. Kanun, bu şekilde yeniden sigortalı olarak çalışmaya başlayan emekliler hakkında işe giriş bildirgesinin tebliği zorunluluğunu belirtmediği gibi, kanunda işe giriş bildirgesi verileceği hususunda emredici bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Davalı kurumca müvekkil aleyhinde verilen bir başka idari para cezası ile ilgili, ……………. Sulh Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazda, …………….. tarihli …………. Müt. sayılı kararı gereği, yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışanlarda işe giriş bildirgesi vermenin yasal zorunluluğu bulunmadığı gerekçesiyle kanunda yazılı olmadığı halde kurumun ihdas ettiği genelgeye dayalı olarak idari para cezası düzenlenmesinin kanuni dayanağının bulunmadığından, müvekkil hakkında kesilen idari para cezasının iptaline karar verilmiştir. (…………. Sulh Ceza Mahkemesi’nin ……………. Müt. sayılı kararı ekte sunulmuştur.)

 

İdari Yargılama Usulü Kanunun 27/II maddesine göre; bir idari işlemin yürütülmesinin durdurulabilmesi için o idari işlemin açıkça hukuka aykırı ve yürütüldüğü taktirde telafisi güç ya da imkansız zarar doğurucu nitelikte olması gerekmektedir. Dava konusu idari işlem hakkında itirazda bulunmamız, müvekkil aleyhine davalı kurumun takip ve tahsil amaçlı işlem yapmasını durdurmadığından, müvekkil şirket aleyhine telafisi güç zarar doğurabilecektir. Kaldı ki; dava konusu idari para cezası açıkça hukuka aykırıdır. Bununla birlikte, hukuka aykırılığı açık olan para cezası nedeniyle müvekkil ödemekle yükümlü olmadığı bir meblağı ödemek zorunda kalacaktır. Müvekkil, tüm işlemlerini yasal prosedür çerçevesinde yapan bir kurum olup dava konusu idari para cezası nedeniyle haketmediği bir durumla karşı karşıya kalabilecektir. Yasada aranan şartlar oluştuğundan dava konusu idari işlemin yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir.

 

NETİCE ve TALEP            : Yukarıda belirtilen ve re’sen de gözetilecek hususlar doğrultusunda, …………… İdare Mahkemesi’ne ait yürütmenin durdurulması istemini reddeden kararının kaldırılarak, açıkça hukuka aykırı dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederiz. …………

 

İtiraz Eden Vekili

Av………….

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

lk Bahar Modaslk Bahar Modas